20 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29924

YÖNETMELİK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE

İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Bağlı Merkezlerin Kuruluş ve İşletmesine İlişkin Çerçeve Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Enstitü müdürleri, Enstitünün görev alanlarında ulusal/uluslararası düzeyde araştırmaları ve/veya sanayi ve yöneticilik deneyimiyle tanınmış kişiler arasından Merkez Başkanının teklifi üzerine, Başkan tarafından tam zamanlı olarak atanır. Enstitü Müdürü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilmiş ise haftada en az dört gün çalışacak şekilde atanır, gerektiğinde aynı usulle görevden alınır. Enstitü Müdürü, Merkez Başkanına bilgi vermek suretiyle, gerektiğinde, müdür yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. İki aydan daha uzun süreli vekalet söz konusu olduğunda, Merkez Başkanının onayı gereklidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu tür projelerde çalışacak Merkez personelinin görevlendirilmeleri ve gerektiğinde görevlendirilmelerinin sona erdirilmesi Merkez Başkanınca yapılır. Projede çalışmak üzere belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek proje personelinin atamaları ve gerektiğinde iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi TÜBİTAK Başkanınca yapılır. Başkan bu yetkisini kısmen veya tamamen devredebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/7/2010

27651