17 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29921

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2017 YILI İHRACAT

LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/52)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2017 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

c) CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

ç) Danışma Komitesi: Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan komiteyi,

d) Doğal çiçek soğanı: Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış olan çiçek soğanları hariç, doğada bulunan bazı bitki türlerinin yumru, rizom, pençe ve soğanlarını,

e) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu: Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen, konu ile ilgili araştırmacı ve bilim adamlarından Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

f) Firma: Bakanlıkça belirlenen doğal çiçek soğanı türlerini doğadan toplayarak veya üreterek yurt dışında pazarlayan kuruluşu,

g) GTİP numarası: Gümrük tarife ve istatistik pozisyonu numarasını,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

h) Kontenjan: Bakanlıkça ilan edilen türler için belirlenen toplam kotanın, ihracat yeterliliği almış firmalara kilogram veya adet olarak tahsis edilen miktarlarını,

ı) Kota: Bakanlıkça ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek türlere ait doğal çiçek soğanlarının kilogram veya adet olarak azami miktarlarını,

i) Tablo: Ek-1’de yer alan 2017 Yılı Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Listesi Tablosunu,

j) Teknik Komite: Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan komiteyi,

k) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

Uygulama

MADDE 4 – (1) 2017 yılında doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri Ek-1’de yer alan tabloda gösterilmiştir.

a) Tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yapılamaz. 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) gereğince GTİP numarası 0714 90120012, 0714 90180012 ve 1106 20900011 olan Orchidaceae (salep) familyası türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yapılamaz.

b) Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit edilir ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulur. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildirilir. Bu Tebliğ kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamaz.

c) Firmalar, Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ve/veya il müdürlüğünce düzenlenecek Menşei Belgesi karşılığında doğadan; üretim kontenjanlarını ise il müdürlüğünce verilen Hasat Belgesi karşılığında, kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin eder.

ç) Tablonun her üç sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, yumru ve benzeri) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması gerekir.

d) Tablonun (III) numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, il müdürlüğünden alınan Hasat Belgesine istinaden, Lilium candidum (Miszambağı), Lilium martagon (Türk Zambağı), Iris tuberosum (Süsen), Calla aethiopica (Kalla), Polyanthus tuberosa (Sümbülteber), Fritillaria persica (Adıyaman lalesi), Fritillaria imperalis (Ters lale), Anemone blanda (Yoğurt çiçeği), Geranium tuberosum (Deve tabanı),  Sternbergia lutea (Karaçiğdem), Dracunculus vulgaris (Yılan bıçağı), Arum italicum (Yılan yastığı) ve Arum dioscorides türleri için il müdürlüğünce ihraç izni verilir.

e) Bu Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı; karayolu açılan, yeni baraj gölü tesis edilecek olan, maden işletme sahaları, yeni iskâna açılan alanlar ve benzeri ile tapulu arazilerden sökülebilir veya biçilebilir. Bunun için sahanın bu türlü bir alan olduğunun ilgili Devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin ise il müdürlüğünce yapılması ve bunların resmî belgelerle tespit edilmesi gerekir. İl müdürlüğü tarafından belgelenen bu soğanlar yurt içinde üretim için anaç materyali olarak kullanılabilir.

(2) Kültürü yapılan ve herhangi bir ıslah metoduyla ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış tür ve çeşitler hariç olmak üzere, bu Tebliğ kapsamında yer alan doğal çiçek soğanlarının yeniden ihracat (re-eksport) amaçlı ithalat ve ihracat izinleri BÜGEM’in yetkisindedir.

Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası

MADDE 5 – (1) Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası 0601 10901000’dır.

Kısıtlamalar

MADDE 6 – (1) Populasyonların durumu ve nöbetleşme (münavebe) esaslarına göre belirlenen yerlerde ve türlerde söküm yapılamaz. Buna göre;

a) Isparta ili ile Konya ili Beyşehir ilçesi ve Antalya ili Gündoğmuş ilçesinde Galanthus elwesii (Toros kardeleni),

b) Giresun ili sınırları içerisinde Galanthus woronowii (Karadeniz kardeleni),

türleri toplanamaz.

İdari yaptırımlar

MADDE 7 – (1) Doğadan izinsiz ve kaçak toplama yapan kişi veya kuruluşlara, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılır.

(2) İhracat aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 12 nci maddesi ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesi gereğince işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 17/1/2016 tarihli ve 29596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2016 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/47) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.