16 Aralık 2016 Tarihli ve 29920 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9588   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/9590   İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

—  Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Faruk BİLİR’in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2016/103)

—  Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine, Şaban BABA’nın Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2016/104)

 

ATAMA KARARLARI

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Harp Akademileri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/3)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/6)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 22/9/2016 Tarihli ve 2014/1182 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri