14 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29918

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KREDİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK

KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“1/1/2018 tarihi itibarıyla TFRS 9’a hazır olmayan bankalar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurul, durumlarını 1/1/2018 tarihine kadar 9 uncu maddeye uygun hale getiremeyen bankaların detaylı gerekçelerini içeren başvurusu üzerine yapacağı değerlendirmeye göre banka bazında TFRS 9 uygulamasına geçilmesi konusunda ilave süre tanınmasına karar verebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.