13 Aralık 2016 Tarihli ve 29917 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Dışişleri Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

—  Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

—  Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11)

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 23/11/2016 Tarihli ve E: 2016/22, K: 2016/177 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 23/11/2016 Tarihli ve E: 2016/46, K: 2016/178 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 23/11/2016 Tarihli ve E: 2016/51, K: 2016/179 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri