12 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29916

YÖNETMELİK

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden:

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (29 Mayıs PAMER): İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu:  Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; psikoloji alanının değişik dallarında araştırma, inceleme ve uygulamalar yaparak bu alanda çalışan profesyonellerin ve öğrencilerin bilimsel açıdan gelişmelerine destek sağlamak; Üniversite dışında ve gerektiğinde Üniversite bünyesinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere psikoterapi hizmetleri vermek; koruyucu ruh sağlığını ve psikolojik sağlığı destekleyecek eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleme, danışmanlık ve proje hizmetleri verme, yayınlar yapma gibi faaliyetlerde bulunarak Üniversitenin kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesine, bireysel ve toplumsal sorunların çözülmesine ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikoloji alanının bütün dallarında araştırma ve inceleme yapmak ve projeler yürütmek,

b) Başta uluslararası olmak üzere, öğretim üyesi ve lisansüstü düzeyde öğrenci değişimine destek sağlamak,

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler gerçekleştirmek,

ç) Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda araştırmalar yapmak, eğitimler vermek ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

d) Psikoloji alanında çalışan profesyonellere ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitim programları düzenlemek, öğrencilere staj ve süpervizyon altında uygulama yapma imkanı sağlamak,

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar ve eğitim programları düzenlemek,

f) Merkez bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen verileri yayınlamak,

g) Merkezin amaçları çerçevesinde halka yönelik bilgilendirme ve müdahale programları düzenlemek,

ğ) Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere psikoterapi ve danışmanlık hizmeti vermek,

h) Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli ve ailelerine yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

ı) Merkezce düzenlenen programlara katılanlara Üniversitenin yetkili organlarınca belirlenen kurallara göre belge vermek,

i) Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından en az lisans mezunu kişiler arasından iki yıl için görevlendirilir. Aynı nitelikleri taşıyan bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

c) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak, yıl içinde Merkezin faaliyet, plan, program ve bütçesinde yapılacak değişiklikleri aynı usulle yapmak,

ç) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna  sunmak ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür tarafından hazırlanan gündem maddeleri görüşüp karara bağlanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini karara bağlamak,

b) Yıl içinde faaliyet planı, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak,

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde bulunmak,

ç) Merkez bünyesinde birimler veya çalışma grupları oluşturulması için Rektörlüğe öneride bulunmak ve uygun görülmesi halinde bunlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak,

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak,

e) Eğitim programları sonunda verilecek belgelere ilişkin esasları Senatoya önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine veya doğrudan 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.