12 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29916

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) 2013-2014 öğretim yılından itibaren öğrenime başlayan öğrenciler sadece AKTS’ye tabidirler. Bu öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıl en fazla 30 AKTS kredili, üçüncü yarıyıldan itibaren lisans öğrencileri en fazla 42 AKTS kredili ders alabilirler. Öğrenciler, iki yıllık programlarda üçüncü yarıyıldan, dört yıllık programlarda yedinci yarıyıldan, beş yıllık programlarda dokuzuncu yarıyıldan itibaren en fazla 48 AKTS kredili ders alabilirler. Ancak, mezuniyetine 60 AKTS’lik dersi kalan diğer dönem öğrencileri de ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararıyla 48 AKTS’yi geçmemek üzere ders alabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/9/2012

28425

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/11/2012

28469

2-

17/2/2013

28562

3-

12/5/2013

28645

4-

23/5/2013

28655

5-

24/9/2013

28775

6-

6/11/2013

28813

7-

9/3/2014

28936

8-

11/10/2014

29142

9-

10/8/2015

29441

10-

6/6/2016

29734