12 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29916

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ERSEM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2001 tarihli ve 24419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – ERSEM amaçları doğrultusunda kişilere, kamuya ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti verir; eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler ve mesleki yeterlilik sınavı ile belgelendirme hizmetlerini yürüterek bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.