12 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29916

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak kurulan Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü  Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yörük Kültürü  Uygulama ve Araştırma  Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YÖRKAM): Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Antalya ve çevresinde yaşayan halkın büyük bir kısmının Yörük olması nedeniyle bölge halkının yaşam tarzını ve kültürünü akademik düzeyde araştırmak, incelemek ve bu konuda eserler vermek,

b) Yörük kültürünü oluşturan temel etken ve etmenleri araştırmak, kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürü bilimsel anlamda desteklemek,

c) Göçebe yaşam tarzından son yüzyılda yarı yerleşik veya yerleşik hayata geçmiş bu kültürü ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak,

ç) Yörük kültürünün etkileşim içinde olduğu uzak-yakın kültürlerle ilişkilerini araştırmak ve var olan ilişkileri geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak,

d) Yörük kültürünün yerleşik hayata geçişle birlikte uğradığı değişimleri ve günümüzde hala göçebe hayata devam eden konargöçerlerin sosyo-kültürel yapılarını yerinde incelemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Çalışma alanlarıyla ilgili konularda, festival, konferans, panel, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak,

c) Var olan yerel ve ulusal kitle iletişim araçlarında Yörüklerle ilgili programlar düzenlemesine katkıda bulunmak, bilimsel danışmanlık yapmak,

ç) Yörükler ile ilgili bülten, dergi, bilimsel dergi, kitap gibi sürekli yayın etkinlikleri yapmak,

d) Yörük kültürü ile ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler yapmak, yapılan projelere ortak olmak,

e) Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,

f) Antalya ve çevresinde yaşayan göçebe Yörüklerin tarihi, sosyolojisi, folklorü ve benzeri alanlarda araştırmalar yapmak,

g) Toroslar ile ilgili özel bir çalışma yürütüp, bölgedeki konargöçer Yörüklerin izlerini sürmek, göç yollarını tespit etmek,

ğ) Oğuz Boylarının Anadolu’ya yayılmış olan aşiretlerin tespiti ve sosyo-kültürel yapısı ile ilgili çalışmalar yapmak,

h)  Dünyada Yörük kültürü ile benzer başkaca kültürlerin araştırmasını yapmak, ortak yönlerini ve farklılıklarını tespit etmek,

ı)  Yerleşik hayata geçmiş Yörüklerde değişen ve değişmeyen hallerin tespitini yapmak,

i) Benzer çalışma alanlarına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde akademik çalışma ve/veya projeler hazırlamak ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; merkezin Yörükler ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş öğretim elemanları ile eğitim, sosyoloji, halk edebiyatı, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında görev yapan ve Merkezin faaliyet konularında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilerek 3 yıllık bir süre için görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcısı, müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak,

c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

d)  Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önereceği, Yörükler ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş öğretim elemanları ile eğitim, sosyoloji, halk edebiyatı, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında görev yapan ve Merkezin faaliyet konularında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan öğretim elemanlarından oluşan iki misli aday arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolmadan ayrılanların ya da altı aydan uzun süre Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, bu süreyi doldurmak üzere yeniden seçim yapılır. Seçilen üye önceki üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ayda bir kere, ayrıca Müdür tarafından gerek duyulan durumlarda çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu iki oy kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak,

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel ve kültürel çalışma gruplarını kurmak,

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, eğitim programlarını planlamak ve değerlendirmek,

d) Çeşitli kişi ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek,

e) Merkezde görevlendirilecek akademik, idari ve teknik personelin seçimini yapmak,

f) Yörüklere veya Yörük kültürüne üstün hizmet vermiş kimselere ödüller vererek bu alandaki çalışmaları ve çalışanları özendirmek,

g) 6 ncı maddede belirtilen diğer faaliyet alanlarından yetki alanına giren konularda karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 11 inci fıkrasına göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.