11 Aralık 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29915

YÖNETMELİK

Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim yılı için Senato tarafından onaylanan takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

d) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Başkanı: Enstitüde eğitim ve öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalının başkanını,

e) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Tek bilim dalı bulunan anabilim dallarında anabilim dalı başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyelerinden, birden fazla bilim dalı bulunan anabilim dallarında ise anabilim dalı başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, disiplinler arası yürütülen programlarda ise, bu programlarda görev alan öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

f) Bilimsel Değerlendirme Sınavı: Lisansüstü programlara girişte ilgili anabilim dalı tarafından yapılan sözlü ve/veya yazılı sınavı,

g) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

ğ) Bütünleşik Doktora/Sanatta Yeterlik Programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora/sanatta yeterlik programını,

h) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye, ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ı) Doktora Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan ve öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,

i) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

j) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

k) Enstitü: Bozok Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan bir enstitüyü,

l) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

m) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

n) Havuz: İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen öğrencilerin toplandığı grubu,

o) İkinci Danışman: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü yönetim kurulu tarafından Üniversite dışından atanan öğretim üyesini,

ö) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

p) Müdür: İlgili Enstitü Müdürünü,

r) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı öğrenciyi,

s) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen enstitü yönetim kurulu kararıyla geçici kaydı yapılan öğrenciyi,

ş) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

t) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

u) Rektörlük: Bozok Üniversitesi Rektörlüğünü,

ü) Senato: Bozok Üniversitesi Senatosunu,

v) Temel Tıp Puanı: TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

y) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,

z) Tez İzleme Komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen komiteyi,

aa) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerini,

bb) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

cc) Uzmanlık Alan Dersi: Öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrencileri teze yönlendirme ve tez konusunda uzmanlaştırma amacıyla açılan ve danışmanlığı müddetince süren dersi,

çç) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

dd) Üniversite Yönetim Kurulu: Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ee) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az 14 haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

ff) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

gg) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesi, Kontenjanların Belirlenmesi

ve İlanı, Başvuru Şartları, Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora/sanatta yeterlik programları enstitülerin anabilim/anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Bu programlar, enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır. Bir enstitü anabilim/anasanat dalında o anabilim/anasanat dalından değişik ad taşıyan lisansüstü program da aynı yöntemle açılabilir.

(2) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim/anasanat dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim/anasanat dalının başkanı, ilgili dekanlığın görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.

(3) Enstitülerde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla, lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Yabancı dilde lisansüstü programlar YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla açılabilir.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilirken, doktora programları ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülemez.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile kesinleşerek ilan edilir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adları, başvuru koşulları, değerlendirme esasları, başvuru tarihleri, istenilen belgeler ve diğer hususlar verilecek ilanla duyurulur. Bu ilanda ayrıca yabancı uyruklu öğrenciler için de ayrılan kontenjanlar belirtilir.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar gerekir:

a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

b) Başvurduğu program için istenilen ALES puan türünden en az 55 puan almış ve lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az iki veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak ALES 55 standart puanı ve lisans mezuniyet not ortalaması her başvuru döneminde enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseltilebilir.

c) Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde, tezli yüksek lisans programları için ALES puanı aranmaz.

ç) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde bilimsel değerlendirme sınavı veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi yapılıp yapılmayacağı her başvuru döneminde enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

d) Bilimsel değerlendirme sınavı veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

e) Adayların yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans mezuniyet notunun yüzlük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.

(2) Tezli Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, Tablo 1 esas alınarak aşağıdaki açıklamalara göre değerlendirme yapılır.

a) Tablo 1’e göre hesaplanan puanın en az 50 puan olması gerekir, ancak enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu puan yükseltilebilir. Küsuratlı notlarda değerlendirme virgülden sonra üç basamak dikkate alınarak yapılır. Hesaplanan puanlarda eşitlik olması durumunda değerlendirmede sırasıyla; ilgili ALES puanı, lisans mezuniyet notu, bilimsel değerlendirme sınavı veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi, yüksek olan aday sıralamada öncelik kazanır.

b) Adayların sıralaması değerlendirme puanlarına göre enstitü tarafından sıralanarak enstitü yönetim kurulu kararıyla kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenerek ilan edilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Tezsiz Yüksek Lisans programları için; ALES puanı aranıp aranmayacağı ve hangi düzeyde aranacağı, başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

Doktora/Sanatta yeterlik/temel tıp programlarına başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Doktora/sanatta yeterlik/temel tıp programları başvurusuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yabancı ülkelerdeki tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise YÖK’ten alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise adayların bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise YÖK’ten alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans not ortalamasının ise dört üzerinden en az 2,50 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise lisans not ortalamasının ise dört üzerinden en az üç veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurulan program için istenilen ALES puan türünden en az 55 puan veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise başvurulan program için istenilen ALES puan türünden en az 80 puan veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

d) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp puanı veya ALES’in sayısal puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir. TUS veya ALES, diş hekimliği fakültesi mezunlarının DUS veya ALES standart puanına sahip olması gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

f) Temel Tıp puanı; TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

g) ALES puanı olmaksızın diş hekimliği fakültesi mezunu olarak doktora programlarına başvuranların DUS’tan en az 50 puana sahip olmaları gerekir.

ğ) Öngörülen TUS ve DUS puanı, her başvuru döneminde enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile artırılabilir ve ilanda belirtilir.

h) Tezli yüksek lisans sonrası ve temel tıp bilimleri doktora programlarına başvurularda adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise adayların en az 65 puana sahip olması gerekir.

ı) Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve konservatuvarın anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde anasanat ALES puanı aranıp aranmayacağı ve taban puanının ne olacağı her başvuru döneminde ilgili anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı, Senatonun onayı ile kesinleşir ve ilanda belirtilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik/temel tıp programlarına öğrenci kabulünde, değerlendirme aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların değerlendirme puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yapılacak bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların değerlendirme puanı ise; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yapılacak bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Hesaplanan değerlendirme puanı 60 puanın altında veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu halde bilimsel değerlendirme sınav puanı 50 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.

b) Temel tıp bilimleri programlarına başvuran tıp fakültesi mezunları için ALES veya TUS Temel Tıp Puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Değerlendirme sonucu 60 puanın altında olan veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu halde bilimsel değerlendirme sınav puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

c) Diş hekimliği fakültesi mezunları için ALES veya DUS puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya DUS puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Değerlendirme sonucu 60 puanın altında olan veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu halde bilimsel değerlendirme sınav puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

ç) Başarılı olan adaylar, puanları en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır. Değerlendirme puanının eşit olması durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES/DUS veya eşdeğer sınav notu veya temel tıp programları için temel tıp notu, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

d) Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

e) Küsuratlı notlarda değerlendirme virgülden sonra üç basamak dikkate alınarak yapılır.

f) Adayların sıralaması değerlendirme puanlarına göre enstitü tarafından sıralanarak enstitü yönetim kurulu kararıyla kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenerek ilan edilir.

(3) Adayların yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun yüzlük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu kullanılır.

(4) Anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/ anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile özel şartlar da belirlenebilir.

(5) Stratejik değeri yüksek, ulusal veya uluslararası projeler ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türkiye Ulusal Ajansı projelerinde görev alanlar, çalışmalarını tez konusu yapmak koşuluyla proje ekibinin teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora programlarına öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu kişiler, ilgili programa ait asgari başvuru şartlarını yerine getirmek zorundadır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ancak lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak adaylar enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlıkta alınacak zorunlu dersler; lisans ve/veya yüksek lisans düzeyindeki derslerden, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Ancak bilimsel hazırlık programındaki alması gereken ders sayısı bir yarıyılda üç veya daha fazla olması durumunda lisansüstü programdan ders alamaz. Bir yarıyılda bilimsel hazırlık dersleri ve lisansüstü programa yönelik almış olduğu derslerin toplamı on sekiz krediyi veya bu derslerin karşılığı olan AKTS ders yükünü aşamaz.

(4) Bilimsel hazırlık programını tamamlamak için alınması gereken derslerin toplamı, yirmi dört krediyi veya bu derslerin karşılığı olan AKTS ders yükünü aşamaz.

(5) Bilimsel hazırlık derslerinin tamamını başarı ile tamamlamayan öğrenci seminer dersi alamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı dersleri ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve ders tekrarı gibi esaslar, alınan derslerin lisans programında olması durumunda; 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre, lisansüstü programında olması durumunda; bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

(7) Bilimsel hazırlık ile ilgili kayıt silme ve diğer esaslarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(8) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kayıt olabilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez ve bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler.

(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen kredili derslerin veya bu derslerin karşılığı olan AKTS ders yükünün %50’sini geçemez.

(4) Özel öğrenciler, her öğretim yılı için Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun lisans diplomasına veya YÖK tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, başvurularda adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise adayların en az 65 puana sahip olması gerekir. İlgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bu puan yükseltilebilir.

(3) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin TÖMER’den Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olması veya enstitü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar TÖMER veya üniversiteler tarafından açılan Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında en fazla bir yıl içerisinde başarılı olmak zorundadır. Dil kursunun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre içerisinde Türkçe Yeterlik Belgesini temin edemeyen öğrencilerin kayıtlı olduğu lisansüstü programla ilişiği kesilir.

(4) Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ALES puanı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ile aynı şartlara tabidir.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara giriş şartları ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(6) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalar ile gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen öğrenci kabul şartlarına bakılmaksızın lisansüstü programlara kabul edilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları şunlardır:

a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını başarılı olarak tamamlamış olmak gerekir.

b) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır.

c) Yatay geçiş sadece ders aşamasında yapılır.

ç) Öğrenci öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.

d) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

e) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

f) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitenin araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

g) Yüksek lisans programları için yüksek lisans genel not ortalaması dört üzerinden 2,50 ve doktora programları için ise doktora genel not ortalaması dört üzerinden 3,00 üstünde olan öğrenciler lisansüstü programa yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin genel not ortalamasının 100’lük sisteme göre olması durumunda notun YÖK not dönüşüm tablosu esas alınarak dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanarak değerlendirilir.

ğ) Yatay geçiş için başvuru yapan öğrencilerin kabulü, öğrencilerin genel not ortalamaları dikkate alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından değerlendirilip sıralanır, eşitlik durumunda sırasıyla ALES puanı ve yabancı dil puanına sıralamada öncelik verilir. Yatay geçiş yapmaya hak kazanan öğrenciler anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi enstitü yönetim kurulu kararı ile ilan edilerek kesinlik kazanır.

h) Yatay geçişi kesinleşen öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Kayıt, Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından duyurulur.

(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak ilgili enstitü tarafından yapılır. İlanda belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt için gerekli belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı, noter onaylı veya belgenin verildiği kurum/kuruluş tarafından yapılan onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt işlemlerine esas belgelerde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, ayrıca başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı iptal edilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl derslere devam etme hakkını kaybeder ve öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin kaydını yenilemediği yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 16 – (1) Öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Genel esaslar

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programların amacı, bilimsel araştırma teknik ve yöntemlerini öğrenmeyi, öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı, mevcut bilimsel araştırmalara daha derin ve geniş açıdan bakabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme yeteneği, ayrıca yeni sentezlere ulaşmak için gerekli araştırma teknik ve yöntemleri belirleme kabiliyeti kazandırmaktır.

(2) Lisansüstü programlar; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programları ve bütünleşik doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Öğretim dili

MADDE 18 – (1) Enstitüde öğretim ve yazım dili Türkçedir. Ancak enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile farklı bir dilde öğretim ve yazım yapılabilir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Öğrenciler, kayıtlı olduğu lisansüstü programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla ilgili anabilim dalının müfredatında yer alan zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Lisansüstü programlarda zorunlu derslerden en az birinin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi gerekir.

(2) Senato tarafından belirlenen lisansüstü derslerden, hangilerinin ilgili yarıyılda açılacağı, hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile kesinleşir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için danışmanın atandığı tarihten itibaren uzmanlık alan ve tez çalışması dersleri açılabilir. Uzmanlık alan ve tez çalışması dersleri her yarıyılda ve yaz tatillerinde devam eder. Uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi, haftada sekiz saat olmak üzere teorik ve kredisiz olarak açılır.

(5) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi, sadece birinci danışman tarafından açılır.

(6) Lisansüstü dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora derecesine sahip öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

Danışman ataması

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarda her öğrenci için tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından, enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Yüksek lisans programları için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır. Tez danışmanı atanıncaya kadar bu görev anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Lisansüstü programlarda danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalında görev yapan veya doktorası ve/veya doçentliği ilgili programın alanından olan öğretim üyeleri arasından atanır. Öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı disiplinler arası ise, danışman o alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders veren öğretim üyeleri arasından atanır.

(3) Yüksek lisans programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanı olabilmesi için en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olmaları gerekir. Doktora programlarında ise öğretim üyelerinin tez danışmanı olabilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ve başarı ile tamamlatmış olması, en az dört yarıyıl bir lisans veya iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.

(4) Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite içinden veya dışından kadrolu öğretim üyeleri ikinci danışman atanabilir.

(5) Öğrencinin başvurusu ve/veya danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği yapılması durumunda, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman atanır. Yeni danışman atanıncaya kadar bu görev anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(6) Üniversite ve üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(7) Danışmanın kadrosuyla başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya kadar enstitü yönetim kurulu kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir.

(8) Bir öğretim üyesi, yüksek lisans ve doktora programları için toplam olarak en fazla on iki tez danışmanlığına atanabilir. Ancak, bu sınır enstitü yönetim kurulu kararıyla düşürülebilir veya sadece YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen kadrolara atanan araştırma görevlileri, yabancı uyruklu öğrenciler ve aftan yararlanarak geri dönenler dikkate alınarak %50 oranında artırılabilir. Bir öğrenci için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(9) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen öğrencilerin danışmanlarının görevleri sona erer ve bu öğrenciler havuzda toplanır.

(10) Havuzda bulunan lisansüstü öğrencilerin, eğitim-öğretimine devam etmek istemeleri durumunda kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın anabilim/anasanat dalı başkanlığına dilekçe ile başvuruda bulunur. Bu öğrencilere ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman ataması yapılır.

(11) Danışmanlık görevini yürütemeyecek düzeyde hastalık durumunda veya altı aydan fazla yurt dışı görevlendirmelerde anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(12) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması halinde, bu süreçte onaylanması gereken belge ve işlemler anabilim/anasanat dalı başkanınca yürütülür.

(13) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin yazışmalarının ve bilimsel çalışmalarının usulüne uygun yürütülmesinde Enstitüye karşı sorumludur. Danışmanı, öğrenciyi, öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, atamayı izleyen dönemden itibaren öğrenci ders kaydını öğrenci bilgi sisteminde onaylamak, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Bu hususlara riayet etmeyen danışmanlar için enstitü yönetim kurulu anabilim/anasanat dalından görüş alarak yeni bir danışman atayabilir.

Ders alma ve bırakma

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencilerin bir yarıyılda alacağı derslerinin toplamı yirmi bir krediyi veya bu derslerin karşılığı olan AKTS ders yükünü aşamaz.

(2) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarında ise danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi ile ilgili enstitüye bağlı diğer anabilim/anasanat dallarından ders alabilirler.

(5) Tezli yüksek lisans öğrencileri, danışmanın teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans programlarından ders alabilirler, ancak bu derslerin sayısı ikiyi geçemez. Tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise, danışmanın teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Doktora programı öğrencileri, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, yüksek lisans programlarından ders alabilirler, ancak bu derslerin sayısı ikiyi geçemez.

(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce alınmamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden de ders alabilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Ders saydırma

MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin son üç yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa, lisansüstü programın tamamlanması için gereken kredi miktarının %50’sini geçmemek kaydıyla transfer edilebilir.

(2) Yatay geçişler hariç, herhangi bir lisans programını tamamlamada kullanılan kredili dersler yüksek lisans programına ve yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan kredili dersler ise doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(3) Lisansüstü programlarda ders transferi eşdeğer programlar arasında yapılır. Ancak, dersin transfer edilebilmesi için öğrencinin önceden kayıtlı olduğu programdan ilişiğinin kesilmiş olması gerekir.

(4) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora/sanatta yeterlik programında yeterlik sınavında başarılı olanların daha önce aldıkları derslerin saydırılmasına ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan ve uygulamalı derslerin ise %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına giremez.

Ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Lisansüstü öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı müfredatında yer alan zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Zorunlu derslerin tekrarında sadece devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrenciler için devam şartı aranır.

(2) Lisansüstü öğrencinin, başarısız olduğu seçmeli dersleri tekrar alıp almayacağına danışmanı tarafından karar verilir. Başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda devam şartı, başarısızlığın devamsızlıktan olması halinde aranır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti tekrar ödenir.

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarısız duruma düşen öğrenciler için bütünleme sınavının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili Senato kararları uygulanır.

ç) Mazeret sınavı: Aşağıda verilen mazeretlerden en az biri sebebiyle ara sınavlara giremeyen lisansüstü öğrencilere enstitü yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazereti ile ilgili belge/belgeleri sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunması gerekir. Bu süre içinde mazeretine ilişkin belge/belgeleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunmayan öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Ayrıca, mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Mazeret sınav hakkı için geçerli mazeretler şunlardır:

1) Öğrencinin sınava katılmasını engelleyecek bir hastalığı bulunması durumunda alınan sağlık raporu,

2) Öğrencinin yakınlarından (anne, baba, eş, çocuk, dede, nine, kardeş, amca, dayı, hala, teyze) birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumu,

3) Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa,

4) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) vukuu bulması halinde,

5) Öğrenci adli veya idari sorguluma, gözaltına alınma, tutuklanma gibi bir nedenle sınava girememişse,

6) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet, üniversite tanıtım fuarı vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse.

(2) Sınavlar, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak ya da öğrencilere yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar şeklinde olabilir.

Ders değerlendirme esasları

MADDE 26 – (1) Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sonu sınav puanının da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

(2) Öğrencilere, aldıkları her ders, tez, sergi, proje ve benzeri çalışmaları için, beşinci fıkrada belirtilen harf notlarından biri dersi yürüten öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir.

(3) Seminer, uzmanlık alan ve tez çalışması dersleri ile diğer kredisiz olarak alınan derslerde değerlendirme başarılıya da başarısız şeklinde yapılır. Kredili derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler devamsız olarak değerlendirilir.

(4) Başarı notu yüksek lisans için en az CC, Doktorada/Sanatta Yeterlik için ise en az CB’dir.

(5) Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Üniversitenin not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler için YÖK not dönüşüm tablosu esas alınır. Ders notu değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır:

Tablo 2: Yarıyıl Sonu Ders Notu Değerlendirmesine İlişkin Tablo

                                                  Başarı               Başarı Derecesi              Başarı Derecesi

Puan                Katsayı               Notu                (Y. Lisans)                     (Doktora)

90- 100              4,00                  AA                 Üstün Başarı                  Üstün Başarı

85- 89                3,50                   BA                 Pekiyi                             Pekiyi

80- 84                3,00                   BB                 İyi                                  İyi

75- 79                2,50                   CB                 Orta                                Geçer

70- 74                2,00                   CC                 Geçer                             Başarısız

65- 69                1,50                   DC                 Başarısız                        Başarısız

60- 64                1,00                  DD                 Başarısız                        Başarısız

50- 59                0,50                   FD                 Başarısız                        Başarısız

00- 49                0,00                   FF                 Başarısız                        Başarısız

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar YÖK tarafından belirlenen usullere göre yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 27 – (1) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirme sonucu, ilgili öğretim elemanı tarafından kendisine itirazın iletildiği tarihten itibaren en geç beş gün içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili öğrenciye ve Enstitüye bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az yirmi dört krediden veya bu derslerin karşılığı AKTS ders yükünden, uzmanlık alan dersi, en az bir seminer, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Bu Yönetmelikte belirtilen mezuniyet için gerekli yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler üç yarıyılda mezun olabilirler.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans tez önerisi, danışman tarafından öğrenciye verilen tez başlığı kapsamında enstitü tarafından hazırlanan formata uygun olarak öğrenci tarafından hazırlanır ve danışman bu tez önerisini ilgili anabilim/anasanat dalı kuruluna değerlendirilmek üzere sunar. Anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile uygun görülen tez önerileri anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinlik kazanır. Yüksek lisans tez önerileri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirilir. Süresi içinde tez önerisi enstitüye bildirilmeyen öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman atanır.

(2) Yüksek lisans tezi için önerilen tez çalışmasının konusu etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından etik kuruldan onay raporu alınır ve tez önerisi için alınan anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile birlikte enstitüye bildirilir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci; tezini kayıtlı olduğu enstitünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci, tez çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile tez çalışmasını hem elektronik ortamda hem de yazılı olarak enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Tez savunma sınavına girmesi enstitü tarafından uygun görülen öğrencinin tez sınav jüri önerisi ve sınav tarihi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından istenir.

(4) Yüksek lisans tez savunma jürileri en az biri Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyelerinin üç öğretim üyesinden olması durumunda iki yedek, beş öğretim üyesi durumunda ise üç yedek üye belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Yüksek lisans tez sınav jürisi öğretim üyelerinin uzmanlık alanları dikkate alınarak, biri öğrencinin danışmanı, ikincisi tezin hazırlandığı bilim dalından bir öğretim üyesi, üçüncüsü de başka bir yükseköğretim kurumundan ya da yurt dışı yükseköğretim kurumları/araştırma merkezlerinde görev yapmakta olan doktoralı uzman üyelerden oluşturulur.

(6) Yüksek lisans tez sınavı jürisi ve sınav tarihi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir.

(7) Jüri üyelerine; tezin bir kopyası, tezin intihal raporu ve jüri üyeliği görevlendirme yazısı ilgili öğrenci tarafından ulaştırılır.

(8) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı sınav tarihini, yerini ve saatini en az üç gün önceden öğretim üyelerinin ve katılımcıların görebileceği bir şekilde anabilim/anasanat dalının panolarında ilan eder.

(9) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(10) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(11) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(12) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri izleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla kabul/ret veya düzeltme kararı verir.

(13) Jüri üyeleri, adayın sunduğu yüksek lisans tezini bilimsel ve biçimsel yönden inceler ve hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü jüri başkanına verir. Aynı gün jüri başkanı sınava ilişkin bütün belgeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı da en geç üç gün içerisinde bu belgeleri enstitü müdürlüğüne gönderir.

(14) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(15) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Ancak aynı jüri üyelerinin mazeretleri sebebiyle toplanamaması durumunda jüri üyelerinde değişikliğe gidilebilir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(16) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(17) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

Diploma

MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma sınavını yapan jüri üyeleri ve tez çalışması için proje desteği aldı ise ilgili birime verilecek olan kopyalar hariç yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi veya karşılığı AKTS ders yükünden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

Tezli yüksek lisans programına geçiş

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden ALES’ten en az 55 puan almak ve not ortalaması en az 70 olmak koşuluyla ders dönemini bitirdikten sonra enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Anabilim/anasanat dalı başkanlığınca gerekli görülmesi durumunda öğrenciye en fazla iki ders daha aldırılabilir.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi

MADDE 36 – (1) Dönem projesi; danışman gözetiminde öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsayan bir çalışmadır.

(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(4) Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalına, ilgili anabilim/anasanat dalı da enstitüye teslim eder.

(5) Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından önerilen beş öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu tarafından atanan birisi danışman olmak üzere üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Diploma

MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 38 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler ile seminer ve uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik ve tez önerisi ile tez çalışmasından oluşur.

(3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az yirmi dört krediyi veya bu derslerin karşılığı AKTS ders yükünü, en az bir semineri, uzmanlık alan dersini, yeterlik sınavını, tez önerisi ve tez çalışmasını; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise on altı dersten az olmamak koşuluyla en az kırk sekiz krediyi veya bu derslerin karşılığı olan AKTS ders yükünü, en az bir semineri, uzmanlık alan dersini, yeterlik sınavını, tez önerisi ve tez çalışmasını 39 uncu maddesinde verilen süre içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(4) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken on altı dersin en çok on iki tanesini ilk iki yarıyılda alabilirler.

(5) Doktora öğrencisinin yapacağı seminerler ile öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 39 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik jürisi ve sınavı

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarıyla tamamladığı yarıyılı takip eden yarıyıl içerisinde doktora yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci, izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınav jürisi, komitenin ilgili anabilim dalına önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavından bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavların her biri için ayrı ayrı en az yetmiş beş puan almış olması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavının, yazılı bölümünden başarılı bulunan ancak sözlü bölümünden başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yarıyılda yeterlik sınavında sadece sözlü sınava alınır ve bu sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş sayılır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla en geç bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz tez izleme komitesi oluşturulmayan öğrencinin danışmanlığı anabilim dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman atanır.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın olması durumunda ikinci danışman komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. Tez izleme komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde enstitü anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunma sınavı

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(5) Öğrenci, tez izleme toplantısı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi için doktora tez çalışmasından üretilmek şartıyla aşağıda verilen kriterlerden en az birini yerine getirmiş olması gerekir:

a) En az bir adet bilimsel makalesinin SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik sınavında kabul edilen alan indekslerinde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olmak (DOI numarası almış olmak),

b) Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir yayına sahip olmak,

c) Uluslararası kongre ve/veya sempozyumlarda sözlü olarak sunulmuş ve bildiri kitaplarında basılmış tebliğe sahip olmak.

(2) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini kayıtlı olduğu enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazmak,

b) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak,

c) Öğrencinin en az üç tez izleme komitesi raporundan başarılı olmak,

şartlarını yerine getirmek zorundadır.

(3) Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci, tez çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile tez çalışmasını hem yazılı olarak hem de elektronik ortamda enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Tez savunma sınavına girmesi enstitü tarafından uygun görülen öğrencinin tez sınav jüri önerisi ve sınav tarihi ilgili anabilim dalı başkanlığından istenir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Öğrenci, ciltlenmemiş tezini, intihal raporunu ve jüri üyeliği görevlendirme yazısını jüri üyelerine ulaştırır. Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(7) Tez savunma sınav tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden öğretim üyelerinin ve katılımcıların görebileceği bir şekilde anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili panolarda ilan edilir.

(8) Tez savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Ancak aynı jüri üyelerinin mazeretleri sebebiyle toplanamaması durumunda jüri üyelerinde değişikliğe gidilebilir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 44 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma sınavını yapan jüri üyeleri ve tez çalışması için proje desteği aldı ise ilgili birime verilecek olan kopyalar hariç doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlikte, doktora tezi yerine sergi, konser, resital veya proje şeklinde sanatta yeterlik çalışması yapılabilir. Sanatta yeterlik programı ile ilgili usuller doktora programı usullerine tabidir.

(4) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam yirmi dört krediden veya karşılığı AKTS ders yükünden az olmamak kaydıyla en az sekiz ders, uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(5) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için kırk sekiz krediden veya karşılığı AKTS ders yükünden az olmamak kaydıyla en az on altı ders, uygulamalar, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

Süre

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 47 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma sınavını yapan jüri üyeleri ve tez çalışması için proje desteği aldı ise ilgili birime verilecek olan kopyalar hariç sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler

MADDE 49 – (1) Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla bir yarıyıldan az olmamak kaydıyla en fazla iki yarıyıl süreyle izin verilebilir. İzinler öğrenim süresine dâhil edilmez.               İzin taleplerinin yarıyılın başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) İzin süresi biten öğrenciler, enstitüye müracaat ederek kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Kayıt silme

MADDE 50 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, kendi isteği ile kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

Disiplin işleri

MADDE 51 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 52 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitü tarafından, enstitüde ya da Üniversite veya enstitü internet sayfasında ya da yerel veya ulusal gazetede yapılan ilan ve duyurular öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

(2) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemlerle ilgili her türlü tebligat, kayıtları sırasında enstitüye bildirdikleri adrese yazılı olarak veya elektronik yolla yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresinin tespit edilememesi durumunda, enstitüde bulunan adresine yapılan tebligat kendilerine yapılmış sayılır, öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 26/7/2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.