10 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29914

TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI

MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA

CEZASI ALT SINIRININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/1)

MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474)’nde tespit edilen 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,83 (üç virgül seksenüç) artış esas alınarak, 1/1/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere 18.377 TL olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.