10 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29914

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YASSI ÇELİK ÜRÜNLERİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2016/37)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, üretim metodu ile bağlı olmaksızın, imal edilerek piyasaya arz edilecek olan Ek-1’de belirtilen ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ, AB mevzuatına uyum amacı ile yayımlanan teknik düzenlemeler kapsamındaki ürünlere, söz konusu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu gösteren belgelerin ibrazı halinde uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) İmalatçı: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

c) Lot numarası veya döküm numarası: Ürünlere verilen grup numarasını,

ç) Piyasaya arz: Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

d) Ürün sertifikası: Ürüne ilişkin fiziksel ve kimyasal deney sonuçlarını içeren ve imalatçı tarafından hazırlanıp imzalanan belgeyi,

ifade eder.

Ürün sertifikasına ilişkin hususlar

MADDE 4 – (1) Ek-1’de belirtilen ürünler, ürün sertifikasıyla birlikte bulundurulur.

(2) Ürün sertifikası asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

a) İmalatçı firmanın unvanı ve adres bilgileri.

b) Üretim partisinin izlenebilirliğini sağlayan lot numarası veya döküm numarası yahut ürünü tanımlayıcı bilgileri.

c) Üretim partisine uygulanan uluslararası ve ulusal standartların numarası veya müşteri teknik şartnamesinin kodu.

ç) Üretim partisine ait muayene veya test raporunun numarası.

d) Ürünün üretimine ilişkin ilgili standardında belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikleri ve bu özelliklere ilişkin istenilen değerleri karşılayan muayene sonuçları.

e) Ürün sertifikasının özgün tanımlama kodu, düzenleme tarihi ve yetkili personelin onayı.

(3) EN 10204 “Metalik Mamuller – Muayene Dokümanlarının Tipleri” standardına göre hazırlanan belgeler, ikinci fıkrada sayılan şartlara bağlı olmaksızın bu Tebliğ kapsamında geçerli sayılır.

İzlenebilirlik

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yassı çelik ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla ürün partisinin üzerinde belirtilen lot veya döküm numarası yahut ürünü tanımlayıcı bilgilerin ürün sertifikasında da bulunması ve eşleşmesi gerekir.

İdari yaptırımlar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesindeki ürünlerin, denetiminde ve denetim sonucunda ürünlerin bu Tebliğe uygun olmaması halinde, 4703 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak Bakanlık birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir veya piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

Ürün Listesi

 

 

1. Sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler (rulo halinde olmayan); Kalınlığı 15 mm geçen, dikdörtgen ve kare şeklinde kesilmiş.

2. Galvanizli rulo ve levha sac.

3. Boyalı rulo ve levha sac.

4. Galvanizli dilme rulo sac (genişliği 500 mm’yi geçen).

5. Galvanizli dilme sac (genişliği 500 mm’yi geçmeyen).

6. Boyalı dilme rulo sac (genişliği 500 mm’yi geçen).

7. Boyalı dilme rulo sac (genişliği 500 mm’yi geçmeyen).