9 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29913

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Sosyal güvenlik merkezleri, il müdürlüğüne bağlı olarak kurulur.

(2) Sosyal güvenlik merkezleri idari işlemler açısından, sosyal güvenlik merkezi, sağlık sosyal güvenlik merkezi, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi ile rehberlik sosyal güvenlik merkezi olarak dört kategoriye ayrılır.

(3) Sosyal güvenlik merkezlerinin kuruluşunda aşağıdaki kriterler esas alınır:

a) Sosyal güvenlik merkezi;

1) Sigortalı sayısı 8.000 ve üzeri olan organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve ticaret merkezlerinde veya sigortalı sayısı 8.000 ve üzeri olan ilçelerde veya nüfusu 40.000 ve üzeri olan ilçelerde bir,

2) Nüfusu 400.000 ve üzeri olan ilçelerde ise birden fazla,

kurulabilir.

b) Sağlık sosyal güvenlik merkezi;

1) Nüfusu 1.000.000 ve üzeri olan illerde bir,

2) Nüfusu 2.000.000 ve üzeri olan illerde ise birden fazla,

kurulabilir.

c) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi;

1) Her il müdürlüğüne bağlı olarak bir,

2) İstanbul ilinde ise Anadolu ve Avrupa Yakasında birer olmak üzere,

kurulabilir.

ç) Rehberlik sosyal güvenlik merkezi;

1) Sigortalı sayısı 1.800’den veya nüfusu 18.000’den az olmamak üzere, il merkezine ya da aynı ilin sosyal güvenlik merkezi kurulu olan en yakın ilçesine en az 50 kilometre mesafesi bulunan ilçelerde bir,

2) Sigortalı sayısı 3.000’den ve nüfusu 24.000’den az olmayan ilçelerde bir,

olmak üzere kurulabilir.

(4) Kuruluş kriterlerinde belirtilen şartların ortadan kalkması veya işlem yoğunluğunun azalması nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulmayan, sosyal güvenlik merkezi, sağlık sosyal güvenlik merkezi, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi ve rehberlik sosyal güvenlik merkezi kapatılabilir.

(5) Sosyal güvenlik merkezi, sağlık sosyal güvenlik merkezi, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi ve rehberlik sosyal güvenlik merkezinin kurulması ve kapatılması Yönetim Kurulu kararı ve Bakan onayı ile gerçekleşir.

(6) Sosyal güvenlik merkezlerine kuruldukları il, ilçe, bulundukları semt, mahalle, cadde veya sokak isimleri ile o yere ait tarihe geçmiş önemli gün, olay veya kahramanların isimleri verilebilir. Gerektiğinde isim değişikliği il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün görüşü ve Başkanın onayı ile yapılır. Ayrıca, Yönetim Kurulu kararı ile Kurumda görev yapmış veya Kuruma önemli katkıda bulunmuş kişi veya kuruluşların isimleri de verilebilir.

(7) Aynı ilde/ilçede birden fazla sosyal güvenlik merkezi kurulması halinde, merkez müdürlüklerinin görev alanı sınırları ve faaliyet konuları il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün görüşü ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(8) Birden fazla sağlık sosyal güvenlik merkezi kurulu bulunan illerde görev dağılımı, sağlık hizmet sunucularının verdiği hizmetlere göre, görev alanı sınırları ve faaliyet konuları il müdürünün önerisi, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün görüşü, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(9) Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine, sağlık sosyal güvenlik merkezi bulunmayan illerin genel sağlık sigortası işlemlerinin tamamı veya bir kısmı görev olarak Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün önerisi ve Başkanın onayı ile verilebilir.

(10) İl veya ilçede birden fazla sosyal güvenlik merkezi kurulması halinde, aynı kategoride bulunan sosyal güvenlik merkezleri aynı hizmet binasında faaliyet gösteremez.

(11) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçesinde ikinci sağlık sosyal güvenlik merkezi, sosyal güvenlik merkezi ve rehberlik sosyal güvenlik merkezi kurulamaz.

(12) İl/İlçelerde kurulan sosyal güvenlik merkezi, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kriterlere bakılmaksızın, iş ve işlemlerin yoğunluğu ve personel sayısı dikkate alınarak, il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün teklifi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile rehberlik sosyal güvenlik merkezine dönüştürülebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin madde başlığı ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sağlık sosyal güvenlik merkezi, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi ile rehberlik sosyal güvenlik merkezinin organizasyonu”

“(3) Rehberlik sosyal güvenlik merkezi bünyesinde;

a) Halkla ilişkiler servisi,

b) Kısa vadeli sigortalar servisi,

c) Sigortalı tescil ve hizmet servisi,

kurulur. Ayrıca, iş ve işlemlerin yoğunluğu ve personel sayısı dikkate alınarak, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen servisler il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün teklifi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile kurulabilir veya kaldırılabilir.”

“(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen servisler, işlemlerin yoğunluğu ve personel sayısı dikkate alınarak birden fazla kurulabilir veya birleştirilebilir. Servislerin birden fazla kurulması halinde, servis ismi aynı kalmak suretiyle önüne rakam konularak belirlenir. Servislerin birleştirilmesi halinde, yeni oluşan servis için birleştirilen servislerden birinin adı kullanılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sağlık sosyal güvenlik merkezi, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi ile rehberlik sosyal güvenlik merkezinin görevleri”

“(3) Rehberlik sosyal güvenlik merkezinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen halkla ilişkiler servisinin görevlerini yürütmek.

b) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen sigortalı tescil ve hizmet servisinin görevlerini yürütmek.

c) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen kısa vadeli sigortalar servisinin görevlerini yürütmek.

ç) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen servislerin bünyesinde kurulması halinde, bu servislerin görevlerini yürütmek.

d) İl müdürlüğü tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2010

27716

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/6/2011

27972

2-

28/12/2011

28156

3-

27/4/2013

28630

4-

27/10/2014

29158