8 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29912

TEBLİĞ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ŞARAP ÜRETİMİ VE PİYASAYA ARZI İLE İLGİLİ TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/10/2004 tarihli ve 25622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarap Üretimi ve Piyasaya Arzı ile İlgili Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şarap üretimine ilişkin Tesis Kurma İzni ve Üretim İzni, 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (L) bendinde kayıtlı üretim proses aşamalarının aynı tesiste gerçekleştirilmesi koşulu ile verilir, mevcut bulunan alt üretim tesisleri faaliyetlerine devam edebilir, ancak talep etmeleri halinde alt üretim tesisi sahibi firmalara her bir alt üretim tesisi için Üretim İzni verilmesi hususu proje tadilat izni kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aylık satış raporlarının düzenlenmesi ve satış belgesi hizmet bedellerinin ödenmesi, dağıtım yetki belgesi sahibi üretici firma yükümlülüğündedir.”

MADDE 3 –  Aynı Tebliğin 10 uncu ve 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4  – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.