3 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29907

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK

OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 (yüzde üç virgül seksen üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesince uygulanacak ceza miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin;

1/1/2017-31/12/2017

TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı

240

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı

240

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

1.206

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı

24.140

1.206

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

120.706

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

240

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı

120.706

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı

6.035.332

603.532

Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarı

6.034

120.706

12.070

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı

120.706

12.070

1.206

On birinci fıkrasındaki ceza miktarı

12.070

On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

12.070

(b) bendi

241.413

(c) bendi

6.034

120.706

(ç) bendi

6.034

(d) bendi

60.353

(e) bendi

60.353

(f) bendi

30.176

(g) bendi

6.034

On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

6.034

60.353

On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı

120.706

6.034

On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı

30.176

On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

240

On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

1.206 – 60.353

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

30.176 – 120.706.671

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.