3 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29907

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü içine alan kredi sistemini,

ç) Azami süre: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç altı yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç üç yarıyılı, doktora programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç on iki yarıyılı, bütünleşik doktora programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç on dört yarıyılı; ders dönemi için tezli yüksek lisans programında dört yarıyılı, doktora programında dört yarıyılı, bütünleşik doktora programında altı yarıyılı,

d) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanan Üniversite kadrosundaki öğretim üyesini,

f) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere üç yıllığına enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve tarafından onaylanan beş kişilik kurulu,

g) Enstitü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ğ) Enstitü anabilim dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dallarını,

h) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu (EABDAK): Bir anabilim dalındaki tam zamanlı, en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü anabilim dalı başkanı (EABDB): Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

i) Enstitü anabilim dalı kurulu (EABDK): EABD başkanlığında, varsa yardımcıları ve EABD’yi oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan ve fakülte dekanlarıyla yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmadan katılabileceği kurulu,

k) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından EK’çe üç yıllığına seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

m) GMAT (Graduate Management Admission Test): ÜAK tarafından ALES’e eş değer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,

n) GRE (Graduate Record Examinations): ÜAK tarafından ALES’e eş değer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,

o) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez döneminde tez çalışmasının niteliğinin birden çok tez danışmanı gerektirdiği durumlarda EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişiyi,

ö) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

p) Kredi: EK’in kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde, bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamıyla haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamıyla bulunan değeri,

r) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve öğrenciyi yönlendirmek üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarının kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programları, tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora/ bütünleşik doktora programlarından oluşur.

(2) Yüksek lisans programı; öğrencilerin belirli bilim alanlarında uzmanlaşmaları, doktora düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla yapacakları, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(3) Doktora/bütünleşik doktora programı; öğrencilere bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlamak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmak amacıyla yapılan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir.

(4) Lisansüstü eğitim programları, enstitü anabilim dallarıyla aynı adı taşır. Bu anabilim dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, EK’in teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla enstitüde anabilim dallarından farklı adı taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili EABDAK’ın kararı, EK’in önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla yeni programlar da açılabilir.

(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas alınır. Ayrıca öğrencilerin değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlanır.

(3) EABDAK tarafından önerilen programlar ve değişiklik önerileri EK’çe onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Ayrıca EYK, Senatonun onayı ve YÖK’ün izniyle diğer yükseköğretim kurumları/araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak ortak programlar yürütebilir.

(4) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak, staj ve yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, EABDK’nin önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleriyle diğer koşullar Rektörlükçe ilan edilir. İlan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuru ve kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına dair işlemler, adayın beyanı esas alınarak yapılır.

Programlara başvuru

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak adaylarda aranacak şartlar ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları veya tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, ALES’ten başvurdukları programın puan türünden en az 65 standart puan almaları ve ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekir.

c) Bütünleşik doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 80 puan alan ve lisans not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan lisans mezunları, ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları durumunda kontenjanlar dâhilinde bütünleşik doktora programına başvurabilirler.

ç) GRE ya da GMAT sınavında en az ALES puanına eş değer bir puan alanların, ALES puanı yerine bu puanları değerlendirmeye alınır.

d) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylardan YÖK tarafından diploma denkliği onaylananlar, belirlenen şartları sağlamaları hâlinde lisansüstü eğitime başvurabilirler.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

a) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diplomasına veya YÖK tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca adayların ilgili enstitü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavından en az 50 puan almaları gerekir.

b) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekir.

c) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili EABD başkanlığının görüşü alınarak EYK tarafından karara bağlanır.

ç) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, ALES puanıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı şartlara tabidir.

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru tarihleri EYK tarafından belirlenir.

Lisansüstü eğitime giriş sınavları ve başarı değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara müracaat eden öğrenciler için ilanda gösterilen zaman ve yerde, jüri tarafından yazılı bilim sınavı yapılır. Jüri EABDK’nin teklifi ve EYK’nin kararıyla üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. İlgili ALES notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak bilim sınavına ilan edilen kontenjanın üç katı öğrenci çağrılır. Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

(2) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

 Program

ALES notu%

Lisans not
ortalaması

%

Yüksek Lisans not ortalaması

%

Yabancı dil notu%

Bilim sınavı notu %

Tezli Yüksek
Lisans

50

30

-

-

20

Tezsiz Yüksek Lisans

50

50

-

-

-

Doktora

50

10

10

10

20

Bütünleşik Doktora

50

20

-

10

20

(3) Hesaplamalara göre yüksek lisansta en az 55; doktorada ise en az 65 puan alan adaylar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Puanların eşitliği hâlinde sırayla ALES notu, mezuniyet notu, yabancı dil notu ve bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

(4) İlan edilen kontenjanlar dâhilinde başarılı olan asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Puan sıralamasına göre belirlenen asil ve yedek aday listeleri enstitü tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen ve nitelikleri aşağıda belirtilen öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu kapsamda:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan adaylar EABDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla bilimsel hazırlık programına alınabilir.

b) Yüksek lisans ve doktora programlarında, bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin alacağı dersler, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce EABDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla belirlenir.

c) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

ç) Bilimsel hazırlık programında lisans ve lisansüstü programlardan dersler alınabilir. Alınan dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için belirlenen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programı en az 20, en çok 40 AKTS’den oluşur.

d) Daha önce bilimsel hazırlık programından lisansüstü eğitime yönelik alınmış olan derslerin intibakları EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla 18 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılır.

e) Bilimsel hazırlık programıyla ilgili derslere devam, sınavlar, notlar, başarı durumu, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmeliğe göre yürütülür.

f) Aynı EABD’de daha önce bilimsel hazırlık programı almış ve başarılı olmuş bir öğrenciye ikinci kez bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nin onayıyla ilgili anabilim dalında açık ve öğrencisi bulunan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Anabilim dalları için özel öğrenci kontenjanları EABD kurulunun teklifi ile EYK tarafından belirlenir. Özel öğrenci olarak kabul edilmek için adayın öğrenim veya mezuniyet belgesine sahip olması ve belirlenen öğrenci katkı payını her yarıyılın kayıt döneminde yatırması gerekir. Aday bir yükseköğretim kurumu öğrencisi ise başvurduğu dönem itibariyle adayın not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Özel öğrenciler, lisansüstü programların giriş sınavlarını başarıp ilgili programlara kabul edildiklerinde, özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakı, kabul tarihinden itibaren bir ay içinde başvurmaları hâlinde EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla 18 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılır. Ancak muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde alınması gereken derslerin %50’sini geçemez.

(4) Özel öğrenciler bütün derslerini tek bir öğretim elemanından alamazlar.

(5) Özel öğrenci statüsüyle ilgili devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar bu Yönetmeliğe göre yürütülür.

(6) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, yazılı başvurması hâlinde aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma ve unvan verilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversitedeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve aldığı tüm derslerden başarılı olmuş öğrenciler, ilanda belirtilen tarihler arasında başvurmaları durumunda, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş için enstitünün ilgili lisansüstü programına başvuru koşullarındaki şartlar geçerlidir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, EABDK’ce oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon gerekli görmesi hâlinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EABDK’nin görüşü alınarak EYK’nin kararıyla kesinleşir.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, EABDK’nin görüşü alınarak EYK tarafından belirlenir. Öğrenci EABDK’nin görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir ve kendisine danışman atanır. Seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler tez önerisi verebilirler. Ancak teze başlanmış olması durumunda yeni bir tez önerisi hazırlanarak tez konusu değiştirilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapılamaz.

Lisansüstü programlara kayıt, kayıt yenileme ve değişik hükümler

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların kesin kayıtları ilanda belirtilen takvime göre yapılır.

(2) Kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Süresi içinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kayıt yaptırmayanların yerine yedekler arasından sırayla kayıt yapılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunanlarla sahte belge sunanların kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

(3) Bir programda kayıtlı öğrenci aynı program için yeniden başvuruda bulunamaz.

(4) Öğrenciler, her yarıyıl başında EYK tarafından belirlenen esaslar ve akademik takvimde belirlenen süreler dâhilinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yaptırmayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin danışmanının danışmanlığı dondurulur. Azami süreyi aşan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Öğrenci, danışmanının uygun göreceği dersleri seçerek kaydını yenilemek zorundadır. Bir yarıyıl için alınacak ders miktarı en çok 45 AKTS’dir.

(6) Danışman tarafından onaylanmamış derslerin ders kaydı yapılmış sayılmaz.

(7) Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması, danışman tarafından onaylanması zorunludur.

(8) Seminer dersi aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Lisansüstü öğrencilerin seminer dersi, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, yazılı bir metinden oluşan ve sözlü olarak sunulan bir çalışmadır.

b) Öğrenci seminerini, ilgili yarıyılın ders kayıt döneminde kayıt yaptırmak şartıyla ilgili yarıyıl içinde verebilir. Seminerin sunulacağı yer ve tarih, en az yedi gün önce EABD başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer, dinleyicilere açık olarak sunulur. Seminer, tez danışmanıyla birlikte en az üç öğretim üyesi veya doktora unvanına sahip öğretim elemanı ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır. Seminer, katılan öğretim elemanlarının salt çoğunluğuyla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve sonuç katılımcı listesiyle birlikte üç iş günü içinde EABD başkanlığı tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir. Sunulan seminer enstitü tez yazım kurallarına göre hazırlanarak danışman onayından sonra ciltlenmiş bir nüshası bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

c) Danışman, yüksek lisans ve doktora programlarının ders dönemlerinde bulunan ve seminer dersine kayıt yaptıran öğrenci sayılarına bakılmaksızın her yarıyıl ancak bir seminer dersi açabilir.

(9) Uzmanlık alan dersi aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu kredisiz teorik bir derstir.

b) Öğrenci, tez döneminde her yarıyıl tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır.

c) Danışman, yüksek lisans ve doktora programlarının tez dönemlerinde bulunan ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran öğrenci sayılarına bakılmaksızın her yarıyıl ancak bir uzmanlık alan dersi açabilir.

ç) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumunda olması veya başka bir yükseköğretim kurumuna atanması durumunda, öğrenci uzmanlık alan dersini EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversitedeki tam zamanlı bir öğretim üyesinden alabilir.

(10) Ders seçimi, lisansüstü dersler, danışmanın uygun görmesi hâlinde Üniversite bünyesindeki anabilim dallarından ve danışman ile EABDK’nin önerisi ve EYK’nin uygun görmesi hâlinde diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılır.

(11) Kayıt dondurma; ilgili EABDK’nin görüşü ve EYK’nin onayıyla Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretinden dolayı bir öğrenciye en fazla iki yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Bu süre içerisinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre azami süreye dâhil edilmez. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kendisine yeniden danışman atanır.

(12) İntihal programı raporu, lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, enstitü tarafından düzenlenecek intihal programı raporu danışman ve jüri üyelerine gönderilir.

Öğretim yılı

MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılı, sınav dönemleri hariç, her yarıyıl en az 14 hafta (70 iş günü) olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler teorik derslere %70, uygulamalara %80'den az olmamak koşuluyla devam etmek zorundadırlar.

(2) Dersi ikinci kez alan öğrencilerde, dersi ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Öğrenci isterse, danışmanının ve EABD başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine, başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda aldığı yeni ders için devam zorunluluğu aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı, gerekirse bütünleme sınavı yapılır. Ancak lisansüstü programlarda ders dönemlerinin bitiminde, devam koşulunu yerine getirmek şartıyla, tek dersi kalan öğrenciler için yazılı başvurmaları hâlinde her yarıyıl sonunda tek ders sınavı hakkı verilir. Sınav tarihi EYK tarafından belirlenir.

(2) Öğrencinin başarısı, dönem içi ara sınav notu ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle tespit edilir. Başarı puanının hesaplanmasında ara sınav notunun %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ı alınır.

(3) Dönem içi ara sınav notu, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanınca belirlenir.

(4) Ders başarı durumunu ifade eden başarı notları, katsayıları ve yüzde karşılıkları aşağıdaki gibidir:

a)

Başarı Notu

A

B

C

D

E

FX

F

Katsayı

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

0,0

Yüzde Karşılığı 

90-100

85-89

75-84

70-74

65-69

50-64

49 ve altı

b) Ayrıca, katsayıyla bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli), YZ (yetersiz) ve DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. YT ve YZ notları, not ortalamalarına katılmayan ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, dönem projesi ve tez çalışmalarında başarı durumunun gösterilmesi için kullanılır. DZ notu devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve katsayı değeri F ile aynıdır.

(5) Öğrenciler, danışmanlarının onayıyla akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders ekleyebilir ve/veya bırakabilirler.

(6) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu ders/dersleri tekrar almak zorundadırlar. Ayrıca, genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları dersleri de tekrarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilirler.

(7) Ara sınavlarından herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için, EYK kararıyla mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihini takip eden beş iş günü içinde, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle enstitüye başvurmak zorundadırlar.

(8) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını, ara sınavlar için on beş gün, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için yedi gün içerisinde enstitü not sistemine girmek zorundadır. Sınav evrakları, ödev dosyaları ve sınav tutanağının bir nüshası notların sisteme girildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.

(9) Bir öğrenci, bir akademik yarıyılda bir öğretim elemanından en çok iki ders alabilir. Tezsiz yüksek lisans dersleri, uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve danışmanlıklar hariç, akademik unvanı profesör ve doçent olan öğretim elemanları bir yarıyılda en çok üç, akademik unvanı yardımcı doçent olan ve doktoralı olan öğretim elemanları ise bir yarıyılda en çok iki ders açabilirler.

(10) Enstitüde, ilgili EABDAK’nin kararı, EK’nin önerisi, Senatonun onayıyla yeni dersler açılabilir ve açılmış olan dersler değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

(11) Enstitüde açılmış olan derslerin ders sorumluları, her yarıyıl başlamadan önce ilgili EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla değiştirilebilir.

(12) Enstitü anabilim dallarında aynı adı taşıyan dersler bulunabilir. Bu derslerden birini alan öğrenciler, kodları farklı da olsa başka birini alamazlar. Almış olurlarsa ders tekrarı yapmış sayılırlar.

(13) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Not ortalaması ve başarı denetimi

MADDE 17 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı durumu, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve genel ağırlıklı not ortalamasıyla (GANO) belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılır. Bulunan değerler toplamının, bu derslerin toplam AKTS’sine bölünmesiyle bir not ortalaması elde edilir. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa ANO; öğrencinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde alınan tüm dersler için yapılırsa GANO bulunur. GANO hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması hâlinde, bu dersten alınan en son not; bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise, en son alınan dersin notu geçerli olur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders saydırma

MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci statüsünde veya bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik aldığı ve başarılı olduğu derslerden kayıt yaptırdığı programa ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme talepleri EABDK’nin teklifiyle EYK tarafından karara bağlanır. Yatay geçişler hariç, öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Bu dersler harf notu belirlenerek intibak ettirilir. Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK’nin kararıyla belirlenir.

(2) Herhangi bir lisansüstü programı tamamlamada kullanılan kredili dersler, başka bir lisansüstü programa transfer edilemez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak maddi hata dilekçesi hazırlanarak enstitüye yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca üç iş günü içerisinde değerlendirilir. Öğretim elemanının not değişikliğiyle ilgili raporu EYK tarafından incelenerek on iş günü içerisinde karara bağlanır.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin aşağıdaki durumlarda enstitüyle ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi için yazılı olarak başvurması,

b) Öğrencinin,18/8/2012 tarihli ve 28380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

c) Öğrencinin bu Yönetmelikte belirtilen azami süreyi aşması.

(2) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olan öğrenciler öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Danışmanlık

MADDE 21 – (1) Danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Danışman, yüksek lisans programlarında en geç birinci yarıyılın sonuna, doktora programında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

b) Danışman, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Danışman atanıncaya kadar EABD başkanı danışmanlık görevini yürütür. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

c) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

ç) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlık üst sınırı 12’dir. Bir öğrenciye tez için birden çok danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

d) Üniversite ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyeleri başlamış olan danışmanlıklarına isterlerse süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilirler.

e) Danışmanın, altı aydan fazla yurt içinde/dışında görevlendirilmesi, sağlık raporuyla belgelendirilmek koşuluyla tez yönetmeye engel olacak bir sağlık sorununun ortaya çıkması, askere gitmesi, herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi; ayrıca öğrenci veya danışmanın gerekçeli talebi durumunda EABDK’nin uygun görüşü ve EYK’nin onayıyla öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

f) Danışman, öğrencisinin derslerini ve tezini denetlemek ve enstitüyle ilgili her türlü resmî işlemlerini zamanında yapmak zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda, EABDK’nin teklifi ve EYK’nin kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.

g) İki dönem üst üste kaydını yenilemeyen veya kayıt yaptırdığı hâlde devam etmeyen öğrencinin danışmanlığı aktiften pasife çevrilir ve bu öğrenciler EABD havuzunda toplanır. Havuza alınan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

ğ) Yeni danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür. Bu danışmanlık pasif olup danışmanlık sayısına dâhil edilmez.

h) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süreyi aşmayan pasif durumdaki öğrencinin kaydını yenilemesi hâlinde EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kendisine yeniden danışman atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez çalışmasına başlayan öğrenci her dönem için uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden en çok iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında ders dönemi en az iki yarıyıldır. Ancak enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci olarak, bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ders alan veya yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler, seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamak koşuluyla tez önerisi verebilirler.

(4) Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden (YT), (D) veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,50 GANO elde etmesi gerekir.

(5) Ders döneminin başarı ile tamamlanması durumunda tez konusu öğrenci ve danışmanı tarafından birlikte belirlenir. İlgili enstitünün tez yazım kurallarına göre hazırlanan tez önerisi, danışman onayından sonra en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilmek üzere EABD başkanlığına teslim edilir. Tez önerisi, EABDK’nin kararı olarak EABD başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir ve EYK’nin onayıyla kesinleşir. Tez konusunun değiştirilmesi için de aynı yol izlenir. Tez önerisi kabul edilen öğrenciler, EYK’nin onay tarihinden itibaren tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırırlar.

(6) Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programından mezun olabilmesi için dersler, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından en az 120 AKTS’yi tamamlaması zorunludur.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Öğrenci tezini tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrenci yüksek lisans tezinin savunmasından önce tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tez savunmasından sonra düzeltme verilen tezlerde ise öğrenci tezini düzeltme ile birlikte tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi EABD aracılığıyla enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezi tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK’nin onayından itibaren en erken on gün ve en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri sınavdan önce ayrıntılı olarak kişisel tez değerlendirme raporu hazırlarlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar ve kişisel tez değerlendirme raporları, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tez çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunma sınavına katılmayan öğrenci azami süre dikkate alınarak en erken bir ay sonra savunmaya girebilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Başarıyla sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitünün internet sayfasında çevrimiçi olarak yayımlanır. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıla kadar ertelenir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, YÖK Tez Merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen yüksek lisans öğrencisi tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu talep hâlinde teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi programlara kayıtlı öğrenciler için tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda daha fazla bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(4) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitüye yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup (YT) veya (YZ) olarak değerlendirilir.

(5) EYK, EABDK’nin önerisiyle tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavının yapılıp yapılmayacağına karar verir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programında; her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi 21 inci maddede belirtilen esaslara göre atanır.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden ve dönem projesinden (YT), D veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,50 GANO elde etmesi gerekir. Dönem projesi en erken ikinci yarıyılın başında başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam edebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve yüksek lisans çalışmasıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin ölçülmesidir.

(2) Yeterlik sınavı, derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla seçilen jüri tarafından yapılır.

(3) Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi olmak üzere üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır.

(4) Sınav, öğrencinin derslerinde ve dönem projesinde başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde sözlü olarak yapılır. Jürinin kararı çoğunlukla alınır, EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir ve EYK’nin kararıyla kesinleşir.

(5) Başarısız olunması hâlinde, üç ay içerisinde yeterlik sınavı tekrarlanır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavına katılmayan öğrenci üç ay içerisinde sınava alınır. Girmemesi veya başarısız olması hâlinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve gerekirse yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciye EYK kararından sonra tezsiz yüksek lisans diploması verilir. EYK’nin karar tarihi, öğrencinin mezun olduğu tarihtir. Öğrenciye talebi hâlinde enstitü tarafından geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Bütünleşik doktora programı ise, en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en çok iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en çok dört ders seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 31 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programında, bir doktora öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden (YT), C veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 3,00 GANO elde etmesi gerekir.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az GANO’yu sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve seminer(ler)ini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci olarak, bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ders alan veya yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler, seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamladıkları takdirde yeterlik sınavına girebilmek için başvurabilirler.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Yeterlik sınavı altı ay arayla yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınav tarihleri EYK tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi/EYK tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite/EYK, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK’nin onayıyla kesinleşir. Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini ve seminer dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. TİK üyelerinde aynı usulle değişiklik yapılabilir.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, EABD içinden ve dışından birer öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi

MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan ve tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, biri ocak-haziran ve biri de temmuz-aralık ayları arasında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, komite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve en geç üç iş günü içerisinde EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bir tutanakla teslim edilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Bu durumda üçüncü fıkrada belirtilen yol izlenir. Mazereti kabul edilen öğrenci için yeni bir tez önerisi savunma tarihi EABD’nin teklifi ve EYK’nın onayı ile belirlenerek öğrenci tez önerisi savunma sınavına alınır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 35 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, tez yazım kurallarına uygun olarak yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi EABD aracılığıyla enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tezinin savunmaya alınabilmesi için Fen Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı bir öğrencinin tezinden en az bir adet makaleyi SCI veya SCI-EXP indeksince taranan bir dergide yayınlatmış veya DOI numarası/kabul yazısı almış olması; Sosyal Bilimler Enstitüsüne kayıtlı bir öğrencinin ise tezinden veya doktora tezi konusu ile ilgili en az bir adet makaleyi alan indeksleri tarafından taranan bir dergide yayımlatmış veya DOI numarası/kabul yazısı almış olması zorunludur.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK’nin onayından itibaren en erken on gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri sınavdan önce ayrıntılı olarak kişisel tez değerlendirme raporu hazırlarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ve kişisel tez değerlendirme raporları, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tez savunma sınavına katılmayan öğrenci azami süre dikkate alınarak en erken bir ay sonra tez savuma sınavına girebilir.

(9) Başarıyla sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitünün internet sayfasında çevrimiçi olarak yayımlanır. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıla kadar ertelenir.

Doktora diploması

MADDE 36 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, YÖK Tez Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünde uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişimi

MADDE 37 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders almayla ilgili olarak, Üniversiteyle yurt içindeki ve yurt dışındaki başka bir üniversite/enstitü arasında yapılan Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere/enstitülere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Tez döneminde alınan dersler de not dökümüne eklenir. Bu derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS’ye göre değerlendirilir. Aynı değişim kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır, kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

Disiplin

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 – (1) 10/8/2015 tarihli ve 29441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.