27 Kasım 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29901

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİTKİ SAĞLIĞI KLİNİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MKÜ BİSAK): Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; bitkilerde sorun olan hastalıklar, zararlılar, yabancı otlar ve abiyotik faktörlerden kaynaklanan sorunların; klinik laboratuvarlarında ve aynı zamanda gezici klinik aracı ile yerinde doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde tanılayarak üreticilere, bitki sağlığı konusunda etkili ve ekonomik çözüm önerileri sunmak, bu alanda faaliyet gösteren büyük tarım işletmelerinden resmi ve özel tarımsal kuruluşlara kadar geniş bir kesime ürünlerde karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik olarak ar-ge sonuçlarını içeren bilimsel bilgi transferini gerçekleştirmek ve Üniversite, sanayi, kamu ve üreticiler arasında işbirliğini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversiteler ve ilgili bakanlıkların bünyesinde bitki sağlığı ve gıda güvenliği konusunda faaliyet gösteren araştırma laboratuvarları, uygulama ve araştırma merkezleri ile benzer birimler arasında bilimsel ve teknik işbirliğinde bulunmak,

b) Bitki sağlığı sorunlarını yerinde tespit etmek için düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek arazi çıkışları ile üreticilerle doğrudan bağlantı kurularak tohum, fide ve fidan seçiminden hasat sonrasına kadar yapılan işlemler konusunda gerçekçi bir çiftçi kaydı ile bilgisayar ortamında her bir üreticiye ait veri tabanı oluşturmak,

c) Bitki sağlığı alanında faaliyet gösteren büyük tarım işletmelerinden tarım teşkilatlarına kadar geniş bir kesime bitkide karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik bilgi transferini gerçekleştirmek,

ç) Güvenli ve yeterli gıda konusunda çiftçileri bilinçlendirmek,

d) Bölgede bitkisel üretim sürecinde pestisitlerin yoğun ve zamansız kullanımlarından dolayı mantar, bakteri ve zararlı böceklerin tarım ilaçlarına karşı direnç gelişimlerini uzun süreli izlemek,

e) Hatay’da görülen özel bitki hastalıkları, zararlıları ve yabancı otlarının tanılanması ve bunlara karşı etkili mücadele programlarının belirlenmesi konularında çalıştay, konferans, seminerler düzenlemek ve yaygın etki oluşturmak için yazılı ve görsel basın araçlarından yararlanmak,

f) Hatay’daki biyolojik çeşitliliğin zenginliğine bağlı olarak bitki hastalık, zararlı ve yabancı otların dağılım haritasını oluşturmak,

g) Bölgesel ve ulusal çapta kurulabilecek bitki sağlığı merkez ağı ile tarımsal güvenlik ağının oluşumuna öncülük etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili teknik konularda çalışmalarda bulunan Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, ilgili bölümde kadrolu öğretim elemanları arasından en fazla üç kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar ve onay ile müdür yardımcıları görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâletin süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişi konusunda bütün tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları Rektörün onayından sonra uygulamak,

c) Merkez tarafından yürütülen projelerin işleyişini izlemek ve denetlemek,

ç) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, Merkezin özel veya referans laboratuvar statüsü kazanması için gerekli çalışmaları yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak,

e) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

f) Danışma Kurulunca belirlenen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanlar hakkında Danışma Kuruluna rapor sunmak, Rektör tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili eğitimi ve deneyimi olan, Üniversitenin çeşitli bölümlerinde kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir defa üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır ve oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Müdürün katılamadığı durumda Yönetim Kuruluna müdür yardımcılarından birisi başkanlık eder. Yönetim Kurulu kararları, Rektörün onayı ile yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Merkezin amacına uygun olarak Müdür tarafından hazırlanan bilimsel, teknik ve idari faaliyet rapor ve programını inceleyerek Rektörün onayına sunmak,

b) Merkezin insan kaynaklarının niteliklerini belirlemek,

c) Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak,

ç) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere karar almak,

d) Müdür tarafından getirilen konuları karara bağlamak,

e) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler hakkında karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanlarından beş ve kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını temsil edecek iki kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yazılı davet üzerine üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma programının hazırlanmasına katkı sağlar ve çalışma önceliklerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.