27 Kasım 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29901

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI

ORTAK LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2012 tarihli ve 28415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uluslararası programın öğretim planı Fırat Üniversitesi ve ortak üniversite tarafından birlikte hazırlanır, ilgili fakülte kurulunca ve Senatoca onaylanarak uygulamaya konulur. Ortak üniversite planında bulunan derslerin ortak üniversitede, Fırat Üniversitesi planında bulunan derslerin Fırat Üniversitesinde alınması zorunludur. Ancak, öğrenci sadece bir dersten başarısız olup, diğer tüm derslerini Fırat Üniversitesinde başarı ile tamamlamışsa, bu durumdaki öğrenciler başarısız olduğu tek dersi ortak üniversiteden alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/9/2012

28415