27 Kasım 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29901

YÖNETMELİK

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ardahan Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ABD: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim dalı için tanımlanan ve Enstitüde öğretim programı bulunan anabilim dalını,

b) ABD kurulu: ABD başkanı ve ilgili bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu; ABD’nin yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ilgili bilim dalının bütün görevli öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden; interdisipliner programlarda ise programa katkı sunan bilim dallarını temsil eden öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

c) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System),

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

d) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans programları için üç yılı (altı yarıyılı), doktora programları için altı yılı (on iki yarıyılı), lisans sonrası doktora programları için dokuz yılı (on sekiz yarıyılı),

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Doktora yeterlik komitesi: İlgili ABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan, görev süresi sürekli olan, ilgili anabilim dalına bağlı bilim dallarındaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kuran komiteyi,

g) Dönem projesi: En az 20 AKTS karşılığı olan tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje çalışmasını,

ğ) Enstitü: Ardahan Üniversitesi enstitülerini,

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan ABD başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün seçilecek her bir üye için göstereceği iki aday arasından, enstitü kurulunca, üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) GANO: Genel akademik not ortalamasını,

j) Müdür: Enstitü müdürünü,

k) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,

l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan ve en az 15 AKTS karşılığı olan çalışmayı,

m) Senato: Ardahan Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: En az 15 AKTS karşılığı olan, tezli yüksek lisans ve doktora çalışmasını,

o) Ulusal kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

ö) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilim alanında bilgi, görgü ve deneyimlerden öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu ve en az 15 AKTS karşılığı olan dersi,

p) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

r) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

s) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,

ş) YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Programların Açılması, Kontenjanlar,

Programlara Başvuru ve Öğrenci Kabulü

Lisansüstü programlar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora düzeylerinde yapılır.

a) Tezli/tezsiz yüksek lisans programı: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan, lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanlar ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği programlardır.

b) Doktora programı: Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuata göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların, yurt dışında lisans ve/veya tezli yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış ve diplomasının denkliği YÖK tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Açılacak lisansüstü programlar; güz ve bahar olmak üzere yarıyıl esasına göre düzenlenir. Programlar, YÖK kararları çerçevesinde, ilgili ABD Başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır. İnterdisipliner programlar ilgili enstitü kurulu kararı ile açılır. Lisansüstü programlar başka yükseköğretim kurumları ile ortaklaşa da açılabilir.

(2) YÖK kararı üzerine; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu bulunmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7 – (1) Enstitü tarafından belirlenen öğrenci kabul edilecek lisansüstü program adları, Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ile yatay geçiş kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. Her yarıyıl başlamadan önce yılda bir veya iki defa ilan verilebilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretime başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Kayıt hakkı kazanamayan öğrencilere başvuru belgeleri iade edilmez.

(2) Lisansüstü programlara başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Adayların yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için ise lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına (mezuniyet belgesi) sahip olmaları gerekir. Ancak 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmış ve doktora programına başvurmadan önce bu programdan mezun olmuş bir adaydan doktora programına başvurularda tezli yüksek lisans diploma şartı aranmaz.

b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK’ten alınan denklik belgesi ile başvurmaları zorunludur.

c) Adayların üç yıl süre ile geçerli olan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla doktora programına başvuranlardan 85, standart puandan az olmamak koşuluyla bu Yönetmelik hükümlerinde belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya denk bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, ALES puanının %50'si ile lisans mezuniyet notunun %20’si, mülakat notunun %30’unun toplamının 100 üzerinden en az 90 puan olması şartı ile programın yerleştirme sıralamasına dahil edilirler. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz. Doktora programına başvuru için ABD’nin adaylardan talep ettiği referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgelere ilişkin hususlar öğrenci alım ilanında yer alır.

ç) Herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından öğrenimini tamamlayarak, başka bir programa müracaat eden öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden ALES’e girmeleri şartı aranmaz.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana denk bir puan alınması zorunludur.

e) Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin dönüşümlerde YÖK not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak, not transkriptinde dörtlük sistem ile birlikte 100’lük sistemle genel not ortalaması varsa YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaz.

Lisansüstü programlara yurt dışından başvuru ve öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvurularında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvuracak adayların ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden merkezî yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puana denk bir puan almaları gerekir.

c) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 puan olması şartı aranır.

(3) Yabancı dille veya yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar hariç, yabancı uyruklu öğrencilerin programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için, EYK’nın belirlediği üç kişilik jüri veya Rektörlüğün uygun göreceği birim tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe dil sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kaydı yapılmaz. EYK tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılır.

(4) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

(6) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları Enstitüye yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından denkliği kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların enstitü ile ilişikleri kesilir.

(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.

(8) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvurularının değerlendirilmesinde, adaylar yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun, doktora programları için ise lisans ve yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i (lisans %35 + yüksek lisans %35), Türkçe dil sınav notunun %30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Türkçe dil sınavından 70 ve üzeri puan alanlar programa devam ederler, 70’ten düşük puan alanlar Türkçe dil eğitimi hazırlık programına tabi tutulurlar.

(9) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvurularının değerlendirilmesinde adaylar, yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun, doktora programları için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i (lisans %35 + yüksek lisans %35) ile yabancı dil sınav notunun %30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Bu programa başvuran adayların YDS veya eşdeğer sınavlardan en az 65 puana sahip olması şartı aranır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında;

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı,

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci kabul edilir. Birinci fıkrada belirtilen adayların daha önceki öğrenimlerindeki başarılarını gösteren belgeleri, ilgili ABD Başkanlığınca değerlendirilerek intibakları yapılır ve öğrenci programa kaydını yaptırmadan önce, bilimsel hazırlık programı içerisinde kendileri için uygun bulunan dersler ABD tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programında alınan ders notları, lisansüstü programdaki not ortalamasının hesaplanmasına dahil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ABD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre bir takvim yılı olup, bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süreler bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dahil edilemez.

(4) Bilimsel hazırlık programında ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Başarısız olan öğrencilere bilimsel hazırlık programının süresi içinde ikinci bir sınav hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarısız olanların enstitü ile ilişiği kesilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş için başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Yatay geçiş kontenjanlarına, Üniversitenin diğer enstitülerine bağlı anabilim dalları veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış olan, disiplin cezası almamış öğrenciler başvurabilirler. Başvuracak adayların 8 inci maddede belirtilen lisansüstü programlara giriş ve başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

b) Yabancı dil hazırlık aşamasındaki öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

c) Yatay geçiş için 8 inci maddede belirtilen şartlar aranır.

ç) Yatay geçiş başvuru koşulları ve kontenjanları, ABD Başkanlıklarının görüşü alındıktan sonra enstitü tarafından lisansüstü kontenjan ilanında belirtilir. Başvurular her yarıyılın ilanında belirtilen süre içinde enstitü tarafından kabul edilir. Enstitü, koşulları sağlayan adayların başvurularını, görüşünü almak üzere ilgili ABD Başkanlığına gönderir. Adayın başvurusu, ABD kurul kararı ile derslerin eşdeğerliği yapılarak enstitüye bildirilir, öğrencinin kabulü EYK kararı ile kesinleşir.

d) Doktora programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerden başvuru tarihine kadar doktora yeterlik sınavına girmiş ve başarmış olanlar ilgili ABD Başkanlığının önermesi halinde EYK kararı ile tekrar sınava alınabilirler.

e) Yatay geçiş başvurularında lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerden alınan belgelere ek olarak, kayıtlı olduğu lisansüstü programda almış olduğu dersler, ders içerikleri, kredi saatleri, başarı durumlarını ve disiplin cezası almadığını gösteren belgeler istenir.

f) Yatay geçiş istemi kabul edilen öğrencinin, daha önce kayıtlı bulunduğu enstitüde geçirdiği süre azami öğrenim süresinden sayılır. Başvuruları EYK tarafından kabul edilen adayların, kayıtlarını başvurdukları yarıyılda yaptırmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, enstitü tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına, yatay geçiş kontenjanı ilanına uygun olarak, yatay geçiş yapabilirler.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler; enstitüye, transkript, mezuniyet belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte, her eğitim-öğretim yarıyılı için ders kayıtlarını izleyen ilk bir hafta içinde, özel öğrenciliğe müracaat edebilirler. İlgili ABD Başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler başvurdukları dönem içinde, sadece kayıtlı lisansüstü öğrencileri için açılan lisansüstü derslere kayıt olabilirler.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler her öğretim yılı başında birinci, ikinci ve uzaktan öğretim programları için, EYK tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, bu öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Özel öğrencilere, talep ettikleri takdirde derslere dair durumlarını gösteren belge verilir.

(3) Özel öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki ders alabilirler. Özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredileri, öğrencilik hakkı kazandığı programın derslerinin kredilerine sayılabilir. Sayılan bu dersler, en fazla zorunlu kredi sayısının yarısından fazlası olamaz. Hangi derslerin sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararı ile belirlenir.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve giriş sınavı

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları dışındaki lisansüstü programlara öğrenci kabulünde lisans, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve mülakat sonucu değerlendirilerek giriş puanı hesaplanır. Mülakat jürisi, ilgili ABD’nın teklifi doğrultusunda üç veya beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Jüri, EYK tarafından onaylanır. İlgili ABD Başkanlığı jürinin mülakat sonuçlarını, izleyen üç gün içerisinde enstitüye bildirir. Mülakat sonuçlarına ilişkin işlemler enstitü tarafından yürütülür.

(2) Yüksek lisans giriş sınavına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans giriş sınavında, yüksek lisans adaylarının lisans mezuniyet not ortalamaları ile mülakat notları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programında, mülakat sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, ALES standart puanının (ilgili anabilim dalının puan türünde) % 50’si, mülakat notunun % 30’u alınarak giriş puanı hesaplanır.

b) Yüksek lisans giriş puanı en az 65 olan adaylar, ABD için ilan edilen kontenjanlara, puan sırasına göre yerleştirilirler. Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar, uzaktan eğitim programlarında ise, asıl adaylar dışında kalan adayların tümü yedek aday ilan edilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmaz. Birinci ve ikinci öğretim kapsamındaki tezsiz yüksek lisans programlarında mülakat sınavının %25’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %75’i alınarak giriş puanı hesaplanır. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında ise belirlenen kontenjan dahilinde lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır.

(4) Doktora için başvurularda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Doktora için başvurularda; lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100 tam puan üzerinden değerlendirmeye alınır. Ayrıca 100 tam puan üzerinden mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan her bir aday için; lisans diploması ile yapılan başvurularda, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 30’u; yüksek lisans diploması ile yapılan başvurularda ise, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 10’u, ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 30’u alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

b) Doktora giriş puanı lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 90, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 70 olan adaylar, ABD için ilan edilen kontenjanlara, puanlarına göre sıralanarak yerleştirilirler. Doktora giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir.

(5) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylar lisansüstü programlara kabul edilir, ancak adayların eğitim-öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini belgelemeleri gerekir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 14 – (1) Kayıt işlemleri enstitü müdürlüğünce yürütülür. Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adayların, enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç; aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 15 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EYK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda belirlenen dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılmasında, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Derslerin açılması ve yürütülmesi

MADDE 16 – (1) Programlarda ilk kez açılacak dersler; ABD kurul kararı, EYK kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. ABD programlarındaki ders değişiklikleri, değişikliğin uygulanacağı akademik yıldan bir önceki yılın bahar döneminde enstitüye bildirilir, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla kesinleşir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri tarafından yürütülür. Gerekli görüldüğünde, ABD kurul kararı ve EYK kararı ile diğer ABD’daki veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri de ilgili programlarda ders yürütebilirler.

(3) Uzmanlık alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konuda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 17 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarına kesin kayıt yaptırmış öğrenciler için öğrencinin çalışmak istediği konu ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanın, öğrencinin kaydının yapıldığı ilk yarıyılın başında atanması zorunludur. Danışmanda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yüksek lisans tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır. Öğretim üyesinin ABD’de sayıca yetersiz olduğu hallerde doktora diploması olan öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Danışman olarak atanacak öğretim görevlilerinde SCI (Science Citation Index), SCI Expanded (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde veya anabilim dalı kurulu tarafından onaylanan hakemli dergilerde doktora sonrası yayınlanmış en az iki adet yayınının bulunması şartı aranır.

b) Doktora tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır. İlk kez doktora tez danışmanlığına atanacak öğretim üyeleri için en az bir yüksek lisans tezi tamamlatmış olmak ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde veya anabilim dalı kurulu tarafından onaylanan ulusal/uluslararası hakemli dergilerde makale, kitap bölümü, kitap olmak üzere doktora sonrası yayınlanmış en az üç adet yayınının bulunması şartı aranır.

c) Sanatta yeterlik tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır. Danışman o anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anasanat dalındaki profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden seçilir. Enstitünün önerisi Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla, Devlet Sanatçısı unvanına sahip olanlar arasından da seçilebilir.

ç) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(2) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için enstitü kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, tespit edilen tez, sergi veya projesini veya bitirilen tez, sergi veya projesini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteği gibi durumlarını zamanında enstitüye bildirir. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı EYK tarafından değiştirilebilir.

(3) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi ya da emekliye ayrılması durumunda; tez belirlenmiş ve en az altı ay çalışılmış ise ilgili öğretim üyesinin isteği ve EYK onayı ile danışmanlığı devam eder.

(4) Öğrenci veya danışmanın gerekçeli talebi doğrultusunda ABD kurulu kararı ile EYK danışman değişikliği yapabilir. Ancak önceki danışmanın oluru olmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü tez çalışması yaptırılamaz.

(5) Lisansüstü araştırmanın ya da çalışmanın niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile aynı veya farklı bir anabilim/anasanat dalından veya farklı bir yükseköğretim kurumundan ikinci bir danışman atanabilir. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alanı dersi birinci danışman tarafından açılır.

Kayıt yenileme

MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Mazereti nedeniyle, kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci, kayıtların bitimini izleyen yedi gün içinde mazeretini yazılı olarak Enstitüye bildirerek, EYK kararı ile uygun görülmesi halinde kaydını yaptırabilir.

(2) Kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıtlı olmadığı yarıyıl azami süreye dahil edilir. Kayıt yenilemeyen öğrenciler, kayıt yenilemedikleri yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders ekleme-çıkarma

MADDE 19 – (1) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde, danışman onayı ile ders alarak ilgili programa kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma günlerinde danışmanının uygun görüşünü alarak, o yarıyılın öğretim programında açılan farklı dersleri ekleyebilir ya da aldıkları bazı dersleri çıkarabilirler.

Dersler ve devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya seçmeli ders saati, sayısı ve kredisi bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır. Teorik, uygulama ve uygulamalı derslere en az % 70, devam etmeyen öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Devam konusu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca izlenir ve enstitü müdürlüğünce denetlenir. Her öğretim elemanı yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri enstitüye bildirir. Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam şartı aranmaz.

b) Ders tekrarı halinde, o dersin veya eşdeğerinin yeni programda yer almaması durumunda, anabilim dalı/anasanat dalı başkanının önerisi ve EYK’nın onayı ile öğrenciye sınav hakkı verilir.

c) Bir dönemde en fazla 15 kredi ders alınır. Başarısızlık halinde, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan derslerin açılmaması durumunda ve/veya danışman onayıyla, EYK tarafından uygun bulunan zorunlu hallerde başarısız olduğu derslerin yerine aynı kredide farklı ders alabilir. Yeni alınan ders, başarısız olunan dersin tekrarı olarak kabul edilir ve transkripte gösterilir.

ç) Ortalama yükseltmek amacıyla; alınıp başarılı olunan ders diğer yarıyılda tekrar alınabilir. Bu derslerde, alınan son not geçerlidir.

Sınavlar, değerlendirme ve başarı notu

MADDE 21 – (1) Derslerin sınavları yazılı, sözlü veya uygulamalı olabilir. Sınavlara ilişkin ilkeler ABD Başkanlığı tarafından belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, geçerli ve belgelenebilir bir mazereti olmadığı takdirde, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Aksi halde başarısız sayılır. Ayrıca, bir dersten başarılı sayılabilmek için sınav notunun, yüksek lisans düzeyinde 100 tam puan üzerinden en az 75 (CB), doktora düzeyinde 100 tam puan üzerinden en az 80 (BB) olması gerekir. Notlar ve anlamları aşağıda belirtilmiştir.

a) Notların harf karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

             Not               Harf Notu               Katsayı

           90-100                 AA                      4,00

            85-89                   BA                      3,50

            80-84                   BB                       3,00

            75-79                   CB                       2,50

            65-74                   CC                       2,00

            55-64                   DC                      1,50

            50-54                  DD                      1,00

            45-49                   FD                       0,50

             0-44                    FF                       0,00

b) Ayrıca; kredisiz derslerde (seminer ve dönem projesi) başarı durumu G (başarılı) ve K (başarısız) şeklinde değerlendirilir. F1, devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı olmayan öğrencinin başarısızlık durumunu, F2 ise sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencinin başarısızlık durumunu ifade eder.

(2) Uygulamalı derslerde uygulamanın ağırlığı enstitü kurulunca kararlaştırılır. Uygulamalı derslerde ve uygulamalarda sınav notları uygulamanın niteliğine göre verilen ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla da belirlenebilir.

(3) Programda yer alan derslerden başarılı sayılmak için; GANO’nun yüksek lisans programlarında en az 2,50; doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 3,00 olması gerekir.

(4) Bilimsel hazırlık programlarının süresi bir takvim yılı olup, öğrencilere her yarıyıl sonunda başarısız oldukları derslerden bir sınav hakkı daha verilir. Derse devamsızlık sonucu başarısız olan öğrenciye ek sınav hakkı verilmez.

(5) Uzaktan öğretim programlarında, derslere devam, sınavlar ve derslerden geçme hususları, YÖK tarafından belirlenen esaslara ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Muafiyet

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin, özel öğrenci olarak veya eşdeğer bir programda almış olduğu lisansüstü derslerden muaf olmak için akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresinin başlamasından itibaren on beş gün içinde, başarılı oldukları dersleri gösteren belge ve hangi derslerden muafiyet talebinde bulunduklarını belirten bir dilekçe ile enstitüye başvurmaları gerekir. Öğrencinin eşdeğer bir programda almış olduğu lisansüstü derslerin hangilerinden muaf sayılacağı ve bu derslerin kredilendirilmesi ABD kurulu kararı ve EYK onayı ile belirlenir.

İzinli sayılma

MADDE 23 – (1) İzinli sayılma başvuruları; gerekçesi ile birlikte, her yarıyılın kayıt haftasını izleyen yedi gün içinde enstitüye yapılır. Öğrenci EYK kararı ile bir ya da iki yarıyıl izinli sayılabilir. Başvuruların değerlendirilebilmesi için öğrencinin kayıt yaptırması, ek süre kullanıyor ise öğrenim ücretini yatırması şartı aranır.

Sınav notuna itiraz

MADDE 24 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapar. Bu itiraz ABD Başkanlığına iletilir. Değerlendirmede maddi hata tespit edildiği takdirde gerekli not düzeltmesi yapılarak enstitü müdürlüğüne bildirilir.

Öğrenci değişimi

MADDE 25 – (1) Öğrencilerine öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerde burs, staj, araştırma vb. olanakların doğması halinde toplam iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Bunun için öğrencinin gideceği üniversite birimince hangi programa ne kadar süreyle kabul edildiğine dair belge ve dilekçe ile birlikte enstitüye başvurması gerekir. ABD’nin görüşü ve EYK kararı ile öğrenciye, öğreniminin bir kısmını başka bir üniversitede sürdürmek üzere izin verilebilir. Yurt içi veya yurt dışında öğrencinin gitmiş olduğu üniversitede aldığı derslerden muafiyet durumları, yaptığı staj ve araştırmaların kayıtlı olduğu programdaki staj ve araştırmalarla eşdeğer olup olmadığı ilgili ABD tarafından değerlendirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının amacı

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; uzaktan öğretim ya da birinci ve ikinci öğretim olarak yürütülebilir.

Tezli yüksek lisans öğrenim süresi ve dersler

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, ilgili ABD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile en az üç yarıyılda mezun olabilirler.

(2) Bu program toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ancak, lisans dersleri programın kredisine sayılmaz. Ayrıca, dersler ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Ancak, lisans dersleri ile bu tür derslerin toplam sayısı üçten; geçerli toplam kredisi dokuzdan fazla olamaz.

(3) Tezli yüksek lisans programını en fazla altı yarıyıl içinde tamamlayarak mezun olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez önerisi

MADDE 28 – (1) Yüksek lisans tez önerisine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl kayıt dönemi sonuna kadar, tez konusunu belirleyip, tez önerisi formunu enstitü müdürlüğüne gönderir ve tez çalışması için bir program düzenleyerek öğrencinin bu çalışmalarını sınamaya tabi tutar. Öğrenci her yarıyıl sonunda tez çalışmaları ile ilgili bir raporu danışmanına sunar. Danışman öğrencinin çalışmalarını her yarıyıl sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendiren bir raporu anabilim/anasanat dalı başkanlıkları aracılığı ile enstitüye bildirir.

b) Yüksek lisans öğrencisinin tez konusu, danışmanın görüşü, ilgili ABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir.

c) Tez önerisine ilişkin değişiklikler, danışmanın gerekçeli teklifi, ABD kurul kararı ile birlikte EYK onayı ile yapılır.

ç) Öğrencinin üçüncü yarıyıl kayıt dönemi sonuna kadar, tez öneri formunu enstitüye sunmaması ya da her yarıyıl sonunda tez çalışmaları raporunu danışmanına sunmaması veya danışmanının tez çalışması raporunu başarısız bulması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlandırılması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili ABD kurul kararı ve EYK’nın onayı ile savunma sınavından önceki otuz gün önce atanır. Jüri öğrencinin tez danışmanı ve biri Üniversite içinden farklı ABD’den, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl iki yedek veya beş asıl iki yedek üyeden oluşur. Zorunlu hallerde tez sınavına katılamayan jüri üyeleri yerine, yedek üyeler arasından yeni jüri üyeleri atanabilir. Yedek jüri üyelerinin birinin ilgili ABD’den diğerinin ise başka bir yükseköğretim kurumundan belirlenmesi gerekir. Yüksek lisans tez jürisinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(2) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tez çalışmasından elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım ve basım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini belirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü ABD Başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği sona erdirilir.

(4) Tez savunma tarihi belirlenmiş olan öğrenci, belirlenen tarihte tez savunma sınavına, EYK tarafından kabul edilecek mazereti olmadığı takdirde, girmemesi halinde, başarısız sayılır. Başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınabilir, bu sınava da girmez ya da başarısız olur ise öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan aday, tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jürinin önerileri doğrultusunda, tezinin düzeltilmiş bir kopyasını, en geç otuz gün içinde tez yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden incelenmesi için enstitüye teslim eder. Tez, yazım esasları yönünden uygun bulunduğu takdirde öğrenci ciltlenmiş altı adet tezi, ikinci danışman olması halinde ciltlenmiş yedi adet tezi ve bir adet CD kaydını enstitüye teslim eder. Eğer öğrencinin tezi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenmiş ise yukarıdaki sayılara bir adet daha eklenmesi gerekir. Öğrenci, mezuniyet için enstitü tarafından istenen belgeleri tam olarak teslim ettikten sonra EYK kararı ile mezuniyetine karar verilir.

(2) Yüksek lisans diploması, yüksek lisans çalışması sürecinde hakemli dergilerde en az bir makale veya kitap içerisinde bölüm yayımlamış/kabul edilmiş adaya verilir.

(3) Diplomaların kaybolması halinde ikinci nüsha olarak yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(4) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin tamamladığı ABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(5) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma ekinde öğrencinin öğrenim nitelikleri, başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(6) Yüksek lisans diploması, Müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Tezsiz yüksek lisans öğrenim süresi ve dersler

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilirler.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Lisans dersleri, programın gerektirdiği asgari ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(4) Tezsiz yüksek lisans programını en fazla altı yarıyıl içinde tamamlayarak mezun olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ABD kurulu teklifi EYK kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ABD kurulu teklifi EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 32 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diplomaların kaybolması halinde ikinci nüsha olarak yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin tamamlamış olduğu, ABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma ekinde öğrencinin öğrenim nitelikleri, başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı

MADDE 33 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenim süresi

MADDE 34 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on sekiz yarıyıldır.

(2) Bu program; yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için en az 240 AKTS karşılığı olan; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, en az 480 AKTS karşılığı olan toplam 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla on dört adet ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programı ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(4) Kredili derslerini ve gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrenci, sekizinci yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrenci, altıncı yarıyıl sonunda tez çalışmasını teslim edebilir.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, enstitü ABD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile en az altı ay olmak üzere ek süre verilir.

(6) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez çalışmasını tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Dersler

MADDE 35 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçebilir. Lisans dersleri, programın gerektirdiği asgari ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri tekrar alamaz.

(2) Lisansüstü dersler, ABD kurul kararı ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Lisansüstü derslerin en fazla üç adedi (toplam 9 kredi), lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla altı adedi (toplam 18 kredi), ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile Üniversite içi ve dışındaki diğer enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

(3) Bir doktora programını azami süre içerisinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders ve seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; doktora programına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığının değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan yeterlik sınavı ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Programa yatay geçiş ile başlamış olanlar, yatay geçiş yaptığı enstitü programında derslere en az iki yarıyıl kayıt yaptırmadan yeterlik sınavına giremez.

b) Yeterlik sınavları, yarıyıl sonu sınavlarını izleyen otuz gün içerisinde olmak üzere, yılda iki kez, güz ve bahar yarıyılı içerisinde yapılır.

c) Yeterlik sınavları, ABD kurul kararı ile önerilen, EYK tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üye değişimi zorunlu hallerde ABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile gerçekleştirilir. Komite üyeleri ABD’de sayıca yeterli öğretim üyesi bulunmadığı hallerde doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilebilir.

ç) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavına girecek öğrenciler için en az beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisi seçer ve ABD kanalıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asıl üyelerden en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili ABD alanından seçilir. Komite aralarında danışmanın da bulunduğu öğretim üyelerinin sayıca yetersiz olması halinde yeterlik jürisine doktoralı öğretim görevlilerini de dâhil edebilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde ABD Başkanlığına iletir. Mazereti olan üyenin yerine ABD Başkanlığı tarafından yedek üye davet edilir. Bu değişiklikler ABD Başkanlığı tarafından enstitüye sınavdan önce yazılı olarak iletilir.

d) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde, öğrencinin doktora yaptığı alandaki konuları kavramasını ve araştırmaya eğilimini belirleyecek nitelikte genel soruların sorulduğu bir sınavdır. Yazılı sınav süresi en az 90, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alınması gerekir. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınav durumunu salt çoğunlukla değerlendirerek, kararını, doktora yeterlik komitesi aracılığıyla ABD Başkanlığına iletir. Bu karar, ABD Başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyeler gerekçelerini karara eklemek zorundadır.

(2) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılın dönem sonu sınavlarını takip eden otuz gün içerisinde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 21 ulusal kredi (en az yedi adet ders) ve bir seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; doktora programına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programına ilişkin hükümleri uygulanır.

Tez izleme komitesi

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, danışmanın talebi, ilgili ABD kurulu kararı ve EYK’nın onayı ile sınav tarihini izleyen otuz gün içinde, bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, öğrencinin kayıtlı olduğu ABD ve başka bir ABD’den birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, zorunlu hallerde ilgili ABD kurul kararı ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisini altı ay içinde, mazeretsiz olarak, sunmayan veya iki dönem üst üste tez önerisi ara raporunu sunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD Başkanlığınca, tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde, enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az otuz gün önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, dönem içinde yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edildikten sonra tez konusunda yapılmak istenen değişiklikler danışmanın gerekçeli raporu ve tez izleme komitesinin uygun görüşü ile birlikte ABD Başkanlığınca enstitüye iletilir. EYK’nın kararıyla tez konusu değişiklik talebi uygun görülen öğrenci en geç üç ay içinde yeni tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Bu savunmada da ilk savunmadaki usuller uygulanır. Tez konusu değişikliği bir defaya mahsus gerçekleştirilebilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci tezin konusu aynı kalmak şartıyla, tez başlığında değişiklik yapılmasını istemesi halinde, bu değişiklik danışmanın gerekçeli raporu ile ABD Başkanlığınca enstitüye iletilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 39 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışmasını, enstitü kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez savunma jürisi, enstitü ABD kurul kararı ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı olan tezler için jüri yedi asıl iki yedek üyeden oluşur ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi olarak atanır. Ancak, o anasanat dalı için yeterli jüri oluşturulamaması halinde jüri beş kişiden oluşur ve ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Doktora tez savunma sınavı dinleyicilere açık olup sınavın yeri, günü ve saati ABD Başkanlığınca yazılı olarak duyurulur.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç otuz gün içinde tezi bilimsel içerik açısından inceler ve tez hakkındaki görüşlerini jüri üyesi tez değerlendirme formunda belirtir. Jüri üyeleri sınavdan önce ABD Başkanının önerisi ve EYK onayı ile belirlenen yer, gün ve saatte toplanarak, tez hakkındaki raporlarını ilgili formla jüri başkanına sunarlar. Öğrenci tez savunma sınavına alınır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-yanıt bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ABD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde, enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada da tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 40 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan aday, tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jürinin önerileri doğrultusunda, tezinin düzeltilmiş bir kopyasını, en geç otuz gün içinde tez yazım kılavuzu uygunluğu yönünden incelenmesi için enstitüye teslim eder. Tez, yazım esasları yönünden uygun bulunduğu takdirde öğrenci, sekiz adet ciltli tez, ikinci danışman olması halinde on adet ciltli ve iki adet CD kaydını enstitüye teslim eder. Eğer öğrencinin tezi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenmiş ise yukarıdaki sayılara bir adet daha eklenmesi gerekir. Öğrenci, mezuniyet için enstitü tarafından istenen belgeleri tam olarak teslim ettikten sonra EYK kararı ile mezuniyetine karar verilir.

(2) Doktora diploması, doktora çalışması sürecinde hakemli dergilerde en az bir makale veya kitap içerisinde bölüm yayımlamış/kabul edilmiş adaya verilir.

(3) Diplomaların kaybolması halinde ikinci nüsha olarak yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(4) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin tamamlamış olduğu enstitü ABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(5) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma ekinde öğrencinin öğrenim nitelikleri, başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(6) Doktora diploması; Müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Sanatta yeterlik programının amacı

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Programın amacı; sanatsal çalışmaların teori ile birleştirilerek bu alanda yetişen, uzmanlaşan bireyler yetiştirmektir. Alanında uzmanlaşma ile birlikte günümüz sanat ortamını takip eden, çağdaş ve özgün sanat eserleri ortaya koymayı ve tüm dünya ile eş zamanlı olarak çağdaş sanatın takipçisi olmayı hedefler.

Öğrenim süresi

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on sekiz yarıyıldır. Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren öğrencilerden; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en erken altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler en erken sekizinci yarıyılın bitiminde tez, sergi veya proje çalışmasını teslim edebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için altı ay ek süre verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini; tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Dersler

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, uygulama, tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların karşılığı olan 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, uzmanlık alan dersi, uygulama, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların karşılığı olan 480 AKTS’den oluşur.

(2) Lisansüstü derslerin; en fazla üç adedi (toplam 9 kredisi), lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla altı adedi (toplam 18 kredisi), ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile Üniversite içi ve dışındaki diğer enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

(3) Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile EYK’nın kararıyla, en fazla iki lisans dersinden zorunlu tutulabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(4) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlarda, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

Tez/sergi/proje izleme komitesi

MADDE 44 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci için ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile üç ay içinde bir tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın bulunması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/sergi/proje komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez/sergi/proje önerisi savunması

MADDE 45 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sergi/proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Öğrenci tez/sergi/proje önerisini, 44 üncü maddede yer alan komite önünde sözlü olarak savunur. Tez/sergi/proje önerisini altı ay içinde, mazeretsiz olarak, sunmayan veya iki dönem üst üste tez/sergi/proje önerisi ara raporunu sunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Komite, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili anasanat dalı başkanlığınca, öneriyi izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez/sergi/proje önerisi reddedilen öğrenci, EYK tarafından tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez/sergi/proje konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez/sergi/proje izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konu değiştiren öğrenci altı ay içinde tekrar tez/sergi/proje önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez/sergi/proje önerisi kabul edilen öğrenci için, tez/sergi/proje izleme komitesi Ocak- Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az otuz gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.

(5) Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sergi/proje çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 46 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı olan tezler için jüri yedi asıl iki yedek üyeden oluşur ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi olarak atanır. Ancak, o anasanat dalı için yeterli jüri üyelerinin olmaması halinde jüri beş kişiden oluşur ve ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Enstitü, öğrenciden jürinin oluşturulabilmesi için nitelikleri müdürlük tarafından belirlenen bir yayını/çalışmayı enstitüye teslim etmesini isteyebilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru–cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi bir saatten az, iki saatten fazla olmaz.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini/sergisini/projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 42 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan, yeterlik çalışmasını en geç otuz gün içinde enstitüye teslim eden ve çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Aday, sanatta yeterlik sınavının tamamlanmasından sonra jürinin önerileri doğrultusunda, tezinin/projesinin düzeltilmiş bir kopyasını, en geç otuz gün içinde tez yazım kılavuzu uygunluğu yönünden incelenmesi için enstitüye teslim eder. Tez/proje, tez yazım ve basım esasları yönünden uygun bulunduğu takdirde öğrenci, sekiz adet ciltli tez/proje, ikinci danışman olması halinde on adet ciltli ve iki adet CD kaydını enstitüye teslim eder. Eğer öğrencinin tezi/projesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenmiş ise yukarıdaki sayılara bir adet daha eklenmesi gerekir. Öğrenci, mezuniyet için enstitü tarafından istenen belgeleri tam olarak teslim ettikten sonra, EYK kararı ile mezuniyetine karar verilir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaların kaybolması halinde ikinci nüsha olarak yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(4) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma ekinde öğrencinin öğrenim nitelikleri, başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(5) Doktora diploması; müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İntihal

MADDE 48 – (1) Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, öğrenci tarafından Enstitüye, intihal programı raporu teslim edilir.

Disiplin

MADDE 49 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 50 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Kayıt silme

Madde 51 – (1) Enstitü yönetim kurulu kararı ile;

a) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin,

kayıtları silinerek Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.