25 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29899

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) ve (h) bentleri eklenmiştir.

“ğ) Anayasa ve 2954 sayılı Kanunda belirtilen esaslar içinde, yurdun çeşitli bölgelerinin özelliklerini de dikkate alarak uzun vadeli TRT Genel Yayın Planı ve Yıllık Yayın Planı taslaklarını gerekli araştırmaları yaparak ve ilgili birimlerce koordinasyon sağlayarak hazırlamak,

h) Yayın birimleri tarafından hazırlanacak yıllık yapım uygulama talimatı taslaklarının plana ve Kurum mevzuatına ve her iki talimatın birbirine uygunluğunu inceleyerek görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2009

27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2010 

27748

2-

25/6/2011

27975

3-

15/10/2011 

28085

4-

22/9/2012

28419

5-

18/5/2013

28651

6-

12/12/2013

28849

7-

13/5/2014

28999

8-

19/9/2014

29124

9-

21/10/2014

29152

10-

19/11/2014

29180

11-

26/12/2014

29217

12-

11/2/2015

29264

13-

21/2/2015

29274

14-

11/5/2015

29352

15-

5/6/2015

29377

16-

15/7/2015

29417

17-

6/8/2015

29437

18-

28/8/2015

                      29459 (3. Mükerrer)

19-

7/12/2015

                  29555 (Mükerrer)

20-

11/3/2016

29650