24 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29898

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MİMARLAR ODASI ANA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “seçimli” ibaresi “olağan” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “Seçimli” ibaresi “Olağan” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinin birinci cümlesinde yer alan “seçimli olmak üzere her yıl” ibaresi ile üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Toplam delege doğal delegeler hariç 800’dür.”

“b) Asıl delegelerin belirlenmesinde; toplam delege sayısından her şubeye 5 delege verilir. Kalan delege sayısı Büyükkent Şube ve Şube üye sayısının toplam üye sayısına bölünerek elde edilen orana göre dağıtılır. Artan oranlar büyükten küçüğe sıralanarak dağıtılmayan delegeye paylaştırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “seçimli” ibaresi ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “seçimli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “seçimli” ibaresi “olağan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “seçimli” ibaresi “olağan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının “Merkez Danışma Kurulu” başlıklı (a) bendinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkez Danışma Kurulu bir danışma organıdır ve üyeleri; Oda Yönetim Kurulu asil üyeleri, Oda Onur Kurulu asil üyeleri, Oda Denetleme Kurulu asil üyeleri, Birlik organlarında görevli Oda üyeleri, Oda Yönetim Kurulu tarafından toplam Merkez Danışma Kurulu üye sayısının yüzde onu (%10) oranında seçilecek üyeler, Büyükkent Şube Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği iki üye, her Şube Yönetim Kurulunun belirleyeceği ikişer üye, her Temsilcilik Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek birer üye, Büyükkent Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek birer üyeden oluşur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Şubeye kayıtlı üyelerin yüzde üçü (%3) oranında” ibaresi “14 üncü maddeye göre tespit edilen delege sayısında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yıllık üye ödentisi her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca tespit edilen eşit taksitlerle tahsil edilir.

Geçmiş yıllara ait üye ödentisi borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.

Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:

a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan,

b) Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan,

c) Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca.

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Yönetim Kurulu yürütür.