23 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29897

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (32) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“32) Şehir: Belediye veya büyükşehir belediyesine ait belediye sınırları ile mücavir alanların tamamını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sahibinden teslim aldığı sıkıştırılmış doğal gazı (CNG) veya sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) kendi ihtiyacı için kullanarak satış faaliyetinde bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ile gaz fazındaki doğal gazı sıkıştırarak sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) halinde kendi araçlarında yakıt olarak kullanmak üzere satış faaliyetinde bulunmayan tüzel kişilerin, ilgili mevzuattaki ve diğer mevzuattaki teknik kriterlere uymak ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla lisans almalarına gerek yoktur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Depolama lisansı başvurusuna ilişkin yapılan duyurunun süresi tamamlandıktan sonra, duyuru konusu yerde piyasada başka bir depolama, elektrik piyasasında önlisans ve/veya petrol piyasasında rafinerici veya depolama faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları iade edilir veya reddedilir.

İlgili depolama lisansı başvuru tarihinden itibaren bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan duyuruya kadar geçen sürede ve/veya duyurudan itibaren on iş günü içerisinde, duyuruya konu yerde piyasada başka bir depolama, elektrik piyasasında önlisans ve/veya petrol piyasasında rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusu/başvuruları olması durumunda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Uluslararası antlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde veya elektrik piyasasında nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya petrol piyasalarında yapılan önlisans veya lisans başvuruları her aşamada reddedilir.

b) Bu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada başka bir depolama, elektrik piyasasında önlisans ve/veya petrol piyasasında rafinerici veya depolama lisansı başvurularının yapılması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecinin devam edeceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Lisans başvurularından piyasada yeraltı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı önlisans, piyasada sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde yapılacak depolama, petrol piyasasında rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı önlisans ve petrol piyasasında depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu/başvuruları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) İthalat, depolama ve dağıtım lisansları haricinde diğer lisans sahibi tüzel kişilerin unvan ve nev’i değişikliği ile tüm lisanslar için lisans sahibinin doğrudan ortağı olan tüzel kişilerin unvan ve nev’i değişikliğine ilişkin tadiller,”

“Tüzel kişinin lisansına işlenmiş % 10 ve üzeri pay sahibi gerçek veya tüzel kişi ortaklarının pay oranlarında, 42 nci madde kapsamı dışında kalan hisse devirleri nedeniyle değişiklik olması ve lisans sahibinin lisansına konu tesise ait adres bilgilerinde tesis yeri değişmeksizin diğer mevzuattan kaynaklanan nedenlerle değişiklik olması halinde yapılacak lisans tadilinden, lisans tadil ücreti alınmaz ve bu kapsamdaki lisans tadilleri Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından sonuçlandırılır.”

“Aynı başvuru kapsamında farklı konularda tadil talebinde bulunulması halinde, her bir farklı konudaki tadil işlemi için ayrı tadil bedeli ödenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İthalatçı şirketler, başvurularında her takvim yılında ithal edecekleri doğal gazın Kurul tarafından belirlenen oranı kadar bir miktarını beş yıl içinde yurt içinde yer altı depolama imkânı sağlayacaklarına dair önsözleşme veya taahhütname ibraz etmiş iseler, depolama yükümlülüğünü yerine getirmek için lisans sahibi depolama şirketleri ile daha sonra imzalayacakları kira sözleşmelerini Kuruma ibraz etmek zorundadır.”

“Ülkedeki yer altı doğal gaz depolama kapasitesinin tüm ithalatçı şirketlerin her sene ithal edecekleri doğal gaz miktarının depolanmasına ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesine imkân verecek seviyede olmasına bağlı olarak Kurul, ithalatçı şirketlerin her sene ithal edecekleri doğal gazın beş yıl içerisinde ulusal topraklarda depolama yükümlülüklerine ilişkin oranını, ülkedeki mevcut yer altı depolama kapasitesini dikkate alarak yüzde yirmiden fazla olmamak üzere belirlemeye yetkilidir. İthalatçı şirketlerin depolama yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İletim lisansı (LNG) sahibi; sahibi olduğu lisans kapsamında sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG), Türk karasularında ve/veya Türkiye sınırları içinde LNG taşıma vasıtalarıyla taşır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişi, satın aldığı doğal gazı yurt genelindeki, ihracatçı şirketlere, serbest tüketicilere, CNG satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine ve diğer toptan satış şirketlerine satabilir. Türk karasularında bulunan deniz taşıtlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacak satışlara ilişkin hususlar, Kurul kararıyla düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere beşinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin talep etmesi ve Kurulun teknik ve ekonomik olarak uygun bulması durumunda dağıtım bölgeleri tek bir lisans altında birleştirilebilir veya mevcut dağıtım bölgeleri birden fazla lisans sahasına bölünebilir. Dağıtım şirketlerinin birleşme taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirilmesinde, işletme verimliliği açısından şebeke bütünlüğü ve bölgesel yakınlık dikkate alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu kapsamda faaliyet gösteren lisans sahipleri, lisanslarına konu tesis için verilen Hizmet Yeterlik Belgesinin süresini karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere CNG satışı yaptıkları sürece uzatmakla ve yenilenen belgesini Kuruma sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, lisans sahibinin adres değişikliğini, adres değişikliği gerçekleşmeden önceki üç iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası, yedinci fıkrası ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hisse devri için yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir;

a) Devralacak olanın tüzel kişi olması halinde,

1) Tüzel kişinin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesi ile tescilin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı nüshaları,

2) Hisse devrine onay verilmesi halinde, söz konusu tüzel kişilik vasıtasıyla lisans sahibi şirkette yüzde on veya üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olacak olan gerçek kişilerce, Kanun hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanname,

3) Hisse devri sözleşmesinin bir örneği,

4) Tüzel kişinin mali durumunu gösteren belgeler kapsamında; Ek-3’ün 6 ncı maddesinde öngörülen bilgi ve belgeler,

5) Tüzel kişiliğin ve varsa tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğe ait Ek-3’ün 4 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler,

b) Devralacak olanın gerçek kişi olması halinde,

1) Hisse devri sözleşmesinin bir örneği,

2) Gerçek kişinin mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler,

3) Gerçek kişinin, Kanun hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanname.”

“Bu madde ile getirilen yükümlülükler, 6491 sayılı Petrol Kanununa göre arama ve işletme ruhsatları bulunan ve Türkiye’de yurt dışındaki merkezlerinin şubeleri olarak üretim faaliyetinde bulunan üretim şirketleri hariç olmak üzere, lisans sahibi tüzel kişilerin ana sözleşmelerinde ve ilgili lisanslarında yer alır.”

“Lisans sahibi tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde onun üzerinde hisse sahibi olan gerçek kişilerin ölümü nedeniyle mirasçılarının ilgili tüzel kişilerde hissedar olmaları Kurul onayına tabi değildir. Mirasçılara yapılacak devir işleminin tamamlanmasını müteakip lisans sahibi tüzel kişi otuz gün içerisinde Kuruma bildirimde bulunur ve yeni hissedarların lisans sahibi tüzel kişilikte yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmaları durumunda bu kişilere ait Ek-3’ün 7 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler Kuruma sunulur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan herhangi bir tüzel kişi, kendi faaliyet alanı dışında faaliyet gösteren tüzel kişilerden sadece birine iştirak edebilir; ancak ayrı bir şirket kuramaz. İştirak ettiği tüzel kişi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak o tüzel kişinin sermayesinin veya ticari mal varlığının yarısından fazlasını veya oy haklarının yarısından fazlasını kullanma hakkına ya da denetim kurulu, yönetim kurulu veya tüzel kişiyi temsile yetkili organların üyelerinin yarıdan fazlasını atama hakkına ya da işlerini idare etme hakkına sahip olamaz. Kendi faaliyet alanında, faaliyet gösteren hiçbir tüzel kişiye iştirak edemez ve şirket kuramaz. Ancak,

a) Gerekçelendirilmiş talep yazısının sunulması,

b) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

c) 42 nci madde hükümleri kapsamındaki bilgi ve belgelerin sunulması,

ç) Kurum tarafından istenecek diğer bilgi ve belgelerin sunulması

şartıyla dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, teknik ve ekonomik gerekçeleri dikkate alınarak Kurul tarafından uygun bulunması halinde kendi faaliyet alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerden sadece birine iştirak edebilir. BOTAŞ'ın mevcut iştirakleri, uluslararası projeler için kurulacak şirketleri ve gerçekleştireceği iştirakleri için bu madde hükmü uygulanmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İletim (LNG) lisansı tadil işlemleri

GEÇİCİ MADDE 9 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen iletim (LNG) lisansları, lisans sahibinin deniz taşıtları vasıtasıyla da iletim faaliyetinde bulunmak üzere lisans tadil talebinde bulunması halinde, Kurum tarafından tadil edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe ekli Ek-3’ün 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, 10 uncu maddesinin (a) bendinin (iii) hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinin (1) numaralı alt bendine aşağıdaki (vii) hükmü eklenmiştir.

“(iii) Her takvim yılı için ithal edilecek doğal gazın Kurul tarafından belirlenen oranı kadar miktarının ulusal topraklarda yer altı depolama tesislerinde depolanması imkânına sahip olunmasına ilişkin kira sözleşmeleri veya beş yıl içerisinde yurt içinde bu miktarlar için yer altı depolama imkânlarının sağlanacağına dair depolama faaliyeti yapacak tüzel kişilerle yapılmış ön sözleşmeler veya bu tüzel kişilerden alınmış taahhütnameler,”

“(vii) Yüzen LNG terminalinde faaliyette bulunulmak istenilmesi halinde; yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz depolama (LNG) tesisinin lisans süresi boyunca ulusal iletim şebekesinin işleyişini ihlal etmeyecek şekilde iletim şirketi ile eşgüdümlü faaliyet göstereceğine, bununla birlikte Kurul tarafından uygun bulunan haller ile mücbir sebepler hariç tesisin depolama lisansında belirtilen yerde her daim bulunacağının ve işletileceğinin garanti edildiğine dair taahhüdü,”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.