19 Kasım 2016 Tarihli ve 29893 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1131     Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/9482     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

GENELGE

—  İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile İlgili 2016/25 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  2016 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2016 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2016 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2016 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 376)

—  Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/6)

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/9)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri