19 Kasım 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29893

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2010 tarihli ve 27792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve Başkan tarafından uygun görülecek diğer araçlarla” ibaresi “ile Devlet Personel Başkanlığı ve kurum internet adresinden” olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendinde yer alan “en az iki yılı Kurumda olmak üzere meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında en az dört yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.” ibaresi “kamuda en az altı yıl hizmeti bulunmak.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/12/2010

27792

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/5/2013

28663

2-

13/3/2015

29294