18 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29892

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   16/11/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-62

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler Mahallesi, 243 ada, 5 no.lu parseldeki 900,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa paylı, zemin kat 8 bağımsız bölüm no.lu dükkan ve eklentisi deponun bir bütün halinde (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 13.500.- (onüçbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kerim ŞAHİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kerim ŞAHİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 13.000.- (onüçbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Muhammet ŞAHİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Muhammet ŞAHİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.