18 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29892

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   16/11/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-60

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi, Aksalur Mahallesi, 160 ada, 13 parseldeki 230,09 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 1/6 arsa paylı, zemin kat 3 ve 4 bağımsız bölüm no.lu dükkânların bir bütün halinde (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 23.000.- (yirmiüçbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hüseyin KOCATEPE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hüseyin KOCATEPE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 22.000.- (yirmiikibin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Bilal UYAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bilal UYAR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.