14 Kasım 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29888

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Bilimleri Enstitüsü hariç diğer enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

b) ALES: Akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunu,

d) Bilim sınavı: Enstitü anabilim/anasanat dalları tarafından yapılan yazılı/uygulamalı bilim sınavını,

e) Enstitü: Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

f) Enstitü kurulu: Üniversitenin ilgili enstitü kurulunu,

g) Enstitü yönetim kurulu: Üniversitenin ilgili enstitü yönetim kurulunu,

ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) YDS: Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulüne ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim programlarına başvurular ve öğrenci kabul şartları

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin genel esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına, bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı veya uygulamalı sanat-kültür sınavı yapılarak güz ve/veya bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dallarının önerileri ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanarak Üniversite/enstitü internet sayfasında ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların sınava alınacakları yer ve tarihler belirtilir.

b) Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 65 standart tam puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 65 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Anabilim dallarının önerileri ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanarak ALES puan türü 55’e kadar düşürülebilir. Lisansüstü programlara başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK’çe onaylanması gerekir.

c) Adaylar, enstitü tarafından hazırlanan online veya matbu formları doldurarak ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans transkriptlerini ve ilanda istenilen diğer belgelerle birlikte ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar enstitü müdürlüğüne teslim ederler. Adayların kayıt işlemleri, enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin birinci fıkradaki esasların yanı sıra aşağıdaki özel esaslar aranır:

 a) Yazılı bilim sınavı yapılmaması hâlinde ALES puanının %60’ının, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamının alınmasıyla öğrencinin başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde alınırlar.

 b) Yazılı bilim sınavı yapılması hâlinde ALES puanının %60’ının, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %20’sinin ve bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı veya uygulamalı sanat-kültür sınavından en az 50 puan alınmak kaydıyla %20’sinin toplamının alınmasıyla öğrencinin başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci olarak alınırlar.

 c) Anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile asgari yabancı dil puanı şartı konulabilir. Bu koşullardan hangisine göre öğrenci alınacağı her öğretim dönemi başında ilgili anabilim/anasanat dallarının anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenerek ilan edilir. Müracaat edilen programlara başvuran adaylardan yazılı bilim sınavına alınacak adayların sayısını enstitü yönetim kurulu belirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans girişte ALES’e girmiş olma şartı aranıp aranmayacağı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. ALES sınavına giriş şartı aranan anabilim/anasanat dalları için değerlendirme, ALES puanı dikkate alınarak en yüksekten başlanarak sıralama yoluyla yapılır. ALES şartı aranmayan anabilim/anasanat dallarına girişte adayların sıralaması, lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Ayrıca tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde birinci fıkradaki şartlarda aranır.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programlarına, bilim sınavı, sanat içerikli programlarda da yazılı veya uygulamalı sanat-kültür sınavı yapılarak güz ve/veya bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Doktora öğretimi programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, anabilim/anasanat dallarının önerileri doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır ve Üniversite/enstitü internet sayfasında ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların bilim sınavına veya sanat içerikli programlarda yazılı veya uygulamalı sanat-kültür sınavına alınacakları yer ve tarih belirtilir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 65’e, lisans diplomasıyla başvuranların 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Anabilim dallarının önerileri ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanarak ALES puan türü 55’e kadar düşürülebilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanının yanı sıra bilim sınavı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması sonucu değerlendirilir.

c) Doktora programlarına başvuran adayların YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrencilerin ise ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca ve Farsçanın birinden en az 55 YDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olması gerekir. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

ç) Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabancı dil sınav sonuç belgelerini, lisans ve/veya yüksek lisans diplomalarını, lisans ve/veya yüksek lisans transkriptleri ile diğer kayıt ile ilgili belgeleri, enstitü tarafından online veya matbu olarak hazırlanan formlara ekleyerek enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri enstitü müdürlüğünce yürütülür.

d) Enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak her anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı için üç üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye belirler. Jüri adayların bilimsel düzeylerini ölçer. Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı veya uygulamalı sanat-kültür sınavına alınır, 100 tam not üzerinden, bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı veya uygulamalı sanat-kültür sınavı notu belirlenir.

e) Doktora programına başvuruda sıralama; öğrenci başarı puanı ALES puanının %60’ı, yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %20’si ve bilim sınavından en az 50 puan alınmak kaydıyla bilim sınavının %20’sinin toplamının alınmasıyla tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci olarak alınır. Müracaat edilen programlara başvuran adaylardan yazılı bilim sınavına alınacak adayların sayısını enstitü yönetim kurulu belirler.

(5) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar ve diğer eşdeğer fakültelerin haricinde, ALES’in sözel kısmından 65, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 ALES standart tam puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Anabilim dallarının önerileri ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanarak ALES puan türü 55’e kadar düşürülebilir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanının yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile uygulama/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilir.

b) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsçanın birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile yazılı sınav/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu değerlendirilir. ALES puanının katkısı %60, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması %20 ve yazılı sınav/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucunun katkısı %20 olarak değerlendirilir. Müracaat edilen programlara başvuran adaylardan yazılı bilim sınavına alınacak adayların sayısını enstitü yönetim kurulu belirler.

(6) Yabancı uyruklu adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk devlet ve akraba topluluklarından gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının başvuruları, lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilip enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. İlgili enstitü yönetim kurulunun seçeceği üç kişilik jüri ya da YÖK tarafından onaylanan Türkçe eğitim merkezleri tarafından yapılacak Türk Dili sınavında en az 70 puan alan yabancı uyruklu adaylar, yüksek lisans ve doktora programına devam etme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavlarında başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt haklarını kaybederler.

c) Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran yabancı uyruklu adaylar, Türk Dili sınavına ek olarak o öğretim dilinde de yazılı dil sınavına alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlara ilgili dili geliştirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında başarılı olamayan yabancı uyruklu aday, başvurduğu öğretim programına kayıt hakkını kaybeder.

ç) Yabancı uyruklu olup Türkiye’de lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan sadece ALES’e girme şartı aranır. Yabancı uyruklu olup lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışı üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES sınav belgesi istenmez.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık programına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla;

1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylara,

2) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adaylarına,

3) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adaylarına,

4) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylara,

bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

b) Bilimsel hazırlık programının süresi en az bir yarıyıl, en fazla bir takvim yılıdır. Süre herhangi bir nedenle uzatılamaz ve bu programda geçirilen süre lisansüstü öğretim süresine dâhil edilmez.

c) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, bilimsel hazırlık programına devamına ve programda hangi dersleri almaları gerektiğine anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu karar verir. Dersler lisans ve lisansüstü programlardan seçilebilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık dersleri lisansüstü programın not ortalamasında değerlendirilmez.

ç) Bilimsel hazırlık programında, öğrencilerin en az dört ders almaları zorunludur.

d) Program sonunda yapılacak sınavlarda lisansüstü eğitimi için öngörülen başarı notunu alamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Derslerini başaran öğrenciler, takip eden dönemde lisansüstü öğretime devam ederler.

e) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle aynı haklara sahiptirler ve Senatonun lisansüstü öğrenciler hakkında aldığı bütün kararlara uymakla yükümlüdürler.

f) Bilimsel hazırlık programını tamamlayan ve başarılı olan adaya, isteği hâlinde enstitü müdürlüğünce; bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrenciliğe kabul; kişinin enstitü müdürlüğüne başvurusu, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Özel öğrenciler devam ettikleri derslere kayıtlı normal öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadırlar.

(5) Derslerini başaran öğrencilere, isteği hâlinde enstitü müdürlüğünce; dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma verilmez.

(6) Özel öğrencilerin iki yarıyılı geçirmemek kaydıyla devam ettikleri lisansüstü programın öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim/anasanat veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler ve süre, devam ettikleri programdaki kredi toplamı ve süresi, danışmanı, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile %50’si geçerli sayılabilir.

(7) Özel öğrenciden alınacak ders/kredi başına ücret her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ilgili fakülte ve bölüm için normal öğrenim katkı payının üç katından fazla olmamak üzere enstitü yönetim kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) İlgili enstitü içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve her bir dönem için en az üç ders almış ve başarılı olmuş öğrenciler, 5 inci maddenin şartlarına uygunluğu da dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci olarak kabul edilirler.

(2) Yatay geçiş müracaatı, her yarıyıl başında enstitü yönetim kurulunun belirlediği takvim çerçevesinde yapılır.

(3) Yatay geçiş başvuruları, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) İlgili enstitü içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında tez çalışma aşamasındaki öğrenciler, normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta üç, doktorada altı aydan daha az süresi kalmış olanlar hariç olmak üzere yatay geçiş talebinde bulunabilirler.

(5) Üniversitenin enstitüleri bünyesinde bir tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dâhilinde tezsiz yüksek lisans eğitimi aldıkları anabilim/anasanat dalında tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler ALES puanının %50’si ve tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının %50’sinin toplamı esas alınarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci programa kabul edilir. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Öğrenci tezli yüksek lisans programına seminer ve tez aşamasından itibaren başlatılır. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş için ilan, enstitü yönetim kurulunca her öğretim dönemi başında yeni kayıt başvuru ilanı ile birlikte yapılır.

(6) Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisans programına geçenler seminer yükümlülüklerini tez çalışması ile birlikte yaparlar.

Kontenjanların ilanı

MADDE 9 – (1) Üniversite, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları Üniversite/enstitü internet sayfalarından duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere de verilebilir.

(2) Aday öğrenciler, ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar istenen bilgi ve belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 10 – (1) 5 inci maddedeki giriş sınavlarında başarılı olup enstitü müdürlüğünce yapılan ilandaki asıl aday listesinde yer alan adaylar; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, kontenjan duyurusunda ilan edilen takvime uygun olarak enstitü müdürlüğüne teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, öğrenci olma hakkını kaybederler. Süresi içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adayları sıra ile davet edilir.

(2) Kayıt yenileme; yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı öğrenciler, her yarıyılın ilk haftası içerisinde enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamazlar ve bu süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır.

(3) Kayıt dondurma; enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans ve doktora programlarından hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitim ve öğretime devamı engelleyen nedenlerle devam edemeyen öğrencilerin öğrenim süresini en fazla iki yarıyıla kadar dondurabilir. Hastalık ve doğum için herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumlarından alınacak bir rapor ile doğal afetler ve benzeri durumlarda ise yöre mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.

(4) Kesin kayıt/dönem kaydı yaptırmayan, katkı payı, ders ücreti veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez. Kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Muafiyetler

MADDE 11 – (1) ALES puanı; Uluslararası geçerliği olan GRE sınavının sayısal ve sözel bölümlerinde toplam puanı en az 1100 olan adaylar ile GMAT sınavında en az 65 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılır. Anabilim dallarının önerileri ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanarak ALES puan türü 55’e kadar düşürülebilir.

(2) Yabancı dil; enstitünün ilgili lisansüstü programa başvuru için aradığı yabancı dil/dillerden aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adaylar;

a) Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını YÖK’ün kabul ettiği yabancı dille öğretim yapan bir kurumda yapmış bulunanlar,

b) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans veya yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen veya son iki yıl içinde Türkiye’deki üniversitelerden birinin dil öğretim merkezi Türkçe yeterlik sınavını başarmış olan yabancı uyruklular,

yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.

(3) Eğitim gördüğü lisans programlarında Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı derslerini lisans seviyesinde okuduğu ve başarılı olduğunu transkript ile belgeleyen yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe muafiyet sınavına alınır. Muafiyet sınavı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 12 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasından oluşur.

(2) Lisansüstü programlardan olan yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

Dersler, devam, sınavlar ve başarı notunun tespiti

MADDE 13 – (1) Bir dersin AKTS değeri, dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünden; teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve benzeri dersleri ifade eden değerlerin toplamından oluşur. Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersi zorunlu dersler arasında yer alır.

(2) Lisansüstü öğrenimine başlayan öğrenciler, ders ve dönem kayıtlarını danışmanın onayı ile her yarıyılın ilk haftasında yaptırmak zorundadırlar. Öğrenciler, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir enstitüde ya da diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders seçimi yapabilirler.

(3) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Lisansüstü dersleri için Senatoca belirlenen akademik takvime göre her ders için her yarıyılda en az bir genel sınav yapılır. Başarısız olan öğrencilere bir ek genel sınav yapılır. Sınavlarda bilimsel hazırlık dâhil başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora öğrencilerinin 75 alması şarttır. Seminer dersi ise başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. Sınav ve seminer sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye iletilir.

(5) Aldığı derslerden başarısız olan öğrenciler, öncelikle başarısız olduğu dersi almak zorundadırlar. Başarısız olunan dersin alındığı yarıyıldaki programda yer almaması hâlinde, danışmanın teklifi, enstitü yönetim kurulunun kabulüyle başka bir ders seçilebilir.

(6) Tez danışmanları, Senato tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde uzmanlık alanı dersi adı altında haftada en fazla sekiz saat olacak şekilde ders açarlar. Öğrenci, her yarıyıl kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. Uzmanlık alan dersi, her yarıyıl sonunda danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(7) Sağlık raporu alan öğrenciler, sağlık raporunun sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde bildirmek kaydıyla, rapor süresince izinli sayılırlar. İzinli öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremezler ve girdikleri takdirde yapılan sınavları iptal edilir.

(8) Sağlık raporları da dâhil devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler, o dersten başarısız sayılırlar.

(9) Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Sağlık raporu nedeniyle yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler ise bir sonraki dönemde yeterlik sınavına girerler.

(10) Askerlik, yurt dışı eğitim, yurt dışı görev ve uzun süreli sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık sebebiyle eğitime devam edemeyen öğrenciler ile 657 sayılı Kanunun 104 ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri, aynı Kanun uyarınca kadın memura doğum yapması hâlinde verilen ücretsiz izinler ve zorunlu askerlikte geçen süreler öğrencilerin azami sürelerine eklenir.

(11) Onuncu fıkrada belirtilen hâller dışında kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilir, ancak tez döneminde geçirilmesi gereken asgari süreye dâhil edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Tezli Yüksek Lisans Öğretimi

Amaç ve kapsam

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, en az yedi ders ve seminer için en az 60 AKTS kredisi ve yüksek lisans tezinden oluşur. Seminer ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, 60 AKTS kredilik ders yükü içindeki payı, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile programın toplam kredisinin yarısını geçmemek kaydıyla belirlenir.

(4) Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim öğrencileri diğer üniversitelere bağlı enstitülerden danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki ders alabilirler. Bu kapsamda aldığı dersler, öğrencinin ders yükünden sayılır. Diğer üniversitelerin lisansüstü eğitim ve öğretim öğrencileri, talepleri durumunda ilgili anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

(5) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda, hangilerinin öğrencinin ders yükünden sayılacağı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir.

(6) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders çıkarma işlemleri yapılabilir.

Süre

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en fazla altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı kurulu ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı belirler ve bunu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı enstitüye yazıyla önerir. Ancak, bu Yönetmelik hükümleri gereği danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmeyebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışmanlığa atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin raporu ile birlikte tez konusu önerisini en geç ikinci yarıyılın sonunda, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı onayı ile enstitüye gönderir.

(2) Tez danışmanı, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmak ile yükümlüdür.

(3) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı kurulunun veya öğrencinin gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(4) Tez danışmanı; enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açar. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine dâhil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin istemesi ve danışmanın uygun görmesi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans tezi YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dilde yazılmış olan tezlerin yazımına ilişkin hükümler enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Danışman söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak enstitü ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü yönetim kurulu kararında belirtilen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı bulunmaması durumunda ise program ile ilişiği kesilir.

(10) Tezli yüksek lisans öğrencilerinden tez savunması öncesinde akademik yayın istenip istenmeyeceği ve istenmesi hâlinde akademik yayının niteliği, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(11) Yüksek lisans programını bitirme süresi iki yıldan az olamaz.

(12) Yüksek lisans tezi savunma tarihi tez önerisinin kabul tarihinden itibaren iki yarıyıldan daha az olamaz.

 (13) Tez savunma sınavına 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması hâlinde enstitü yönetim kurulu tarafından yeniden sınav hakkı verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 18 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep hâlinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anabilim/anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Tezli yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Öğretimi

Amaç ve kapsam

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

 (4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Danışman atanması

MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak doktora unvanına sahip bir öğretim üyesini birinci yarıyılın başında enstitüye önerir. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı enstitü anabilim/anasanat dalının özelliği dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren durumlarda, ilk defa tez danışmanı tayini için takip edilen süreç uygulanarak en geç iki hafta içinde yeni bir tez danışmanı belirlenir.

Süre

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 22 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Öğretimi

Amaç ve kapsam

MADDE 23 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, yayın ve bildiri olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(3) Üniversitenin lisansüstü eğitim öğrencileri diğer üniversitelere bağlı enstitülerden danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Bu kapsamda aldığı dersler, öğrencinin ders yükünden sayılır. Başka üniversitelerin lisansüstü eğitim öğrencileri talepleri durumunda ilgili anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

(4) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders çıkarma işlemleri yapılabilir.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senato teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK’çe belirlenir.

Süre

MADDE 24 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili dersleri ve seminerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı

MADDE 25 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı kurulu ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı belirler ve bunu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, enstitüye yazıyla önerir. Ancak, bu Yönetmelikte yazılı danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmeyebilir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı, 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen görevleri yerine getirir.

(3) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının da doktora derecesine sahip olması gerekir.

(4) Bir öğrencinin tez danışmanı anabilim/anasanat dalı kurulunun veya öğrencinin gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(5) Tez danışmanı; enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açar. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine dâhil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin alanıyla ilgili temel bilgilere ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavları ekim-kasım ve mart-nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

(3) Ders aşamasını ve semineri tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi/enstitü yönetim kurulu tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite/enstitü yönetim kurulu, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, öğrenimi devam ederken aynı programın yüksek lisans programına geçebilir. Disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler de ilişiği kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmak şartı ile aynı programın yüksek lisans programına geçebilir.

(9) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile 24 üncü maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin altıncı yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin sekizinci yarıyıl sonuna kadar başarıyla tamamlayamaması hâlinde program ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 28 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 29 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin istemesi, danışmanın uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora tezi YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dilde yazılmış olan tezlerin yazımına ilişkin hükümler enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Danışman söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak enstitü ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi raporu hariç en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru–cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Öğrencinin doktora çalışma alanı ile ilgili doktora programına kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, tez başlığı hariç en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması veya bir ulusal/uluslararası konferansta/kongrede/sempozyumda sözlü sunuma kabul edilmiş ya da sunulmuş olması; sanatta yeterlik çalışmalarında ise, karma sanatsal etkinliğe katılmış olması veya ulusal/uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin ya da bir ulusal/uluslararası konferansta/kongrede/sempozyumda sözlü sunuma kabul edilmiş ya da sunulmuş olması doktora/sanatta yeterlik tez savunmasına girme şartı olarak aranır.

(8) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanı onayı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen tez jürisi öneri formunu, yayın şartını sağladığını gösterir belgeyi, intihal raporunu ve tezini enstitüye teslim eder.

(9) Tez hazırlama süresi üç yarıyıldan az olamaz.

Doktora diploması

MADDE 30 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması ve diploma eki almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(5) Doktora diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması Öğretimi

Amaç ve kapsam

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim–öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders çıkarma işlemleri yapılabilir.

Süre

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 33 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili dalda doktora yapmış öğretim görevlileri arasından da seçilebilir.

(3) Bir öğrencinin tez danışmanı, anasanat dalı kurulunun veya öğrencinin gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 34 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru–cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 32 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

 (4) Sanatta yeterlik diploması, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) Bu programların amacı; lisansüstü öğretim enstitülerinin anabilim/anasanat dallarının ulusal ve uluslararası kapsama dâhil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak ortak programlar tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etkileşimini sağlamak ve programa katılan öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, girişimci bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Ortak programın başlatılması

MADDE 37 – (1) Ortak programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri ile enstitü, Senato ve YÖK’ün onayı ile uygulamaya konulan ve Üniversitenin kendi özel koşullarını belirten ortak protokol hükümleri uygulanır.

(2) Ortak programlar yüksek lisans ve doktora olmak üzere her iki düzeyde açılabilir.

(3) Ortak programa yönelik kontenjanlar ilgili anabilim/anasanat dalları tarafından önceden ayrı olarak belirlenir ve bağlı oldukları enstitüler tarafından ilan edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 38 – (1) Ortak programa kabul edilecek lisansüstü öğrencilerin her iki kurum/kuruluşun asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir.

(2) Uluslararası ortak programlara kabul edilecek öğrencilerin başvurularında İngilizce, Fransızca ve Almancanın en az birinden yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir. Dil seviyesini tespit eden TOEFL gibi uluslararası bir dil sınavı ile bu sınavda alınması gerekli asgari puan protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programa Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde aranacak koşullar ortak program protokolünde belirtilir.

(4) Uluslararası ortak programlara kabul edilen öğrenciler yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür. Vize başvurularında, ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri öğrencilere yardımcı olur.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 39 – (1) Uluslararası ortak lisansüstü programlara kabul edilen Türk öğrencilerden alınacak katkı payları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki öğrencilerden alınacak yurt içi öğretim ücretinin beş katı, Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için sekiz katından fazla olmamak üzere Üniversitenin önerisi ile YÖK tarafından belirlenir. Uluslararası ortak programa dâhil öğrencinin öğretim katkı payının öğrenim süresi içerisinde hangi kuruma ödeneceği ortak protokolde belirtilir.

(2) Ulusal ortak lisansüstü programlarda öğretim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre alınır, uygulanır ve ücretin hangi üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir.

Öğretim ücretini ödeme usulü

MADDE 40 – (1) Öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim-öğretim yılı başında kayıt ve kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir.

Eğitim–öğretim

MADDE 41 – (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak lisansüstü programlarda eğitim ve öğretime yönelik hususlar, YÖK ile her iki üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde önceden protokolde yer alır.

(2) Uluslararası ortak programa dâhil öğrenci için her iki kurumdan ayrı ayrı olmak üzere iki danışman öğretim üyesi atanır.

(3) Uluslararası ortak yüksek lisans ve doktora programlarının süreleri, Türkiye’deki üniversitelerin benzer programlarının sürelerinden daha az olmaz. Bu süreler yüksek lisans için en az dört, doktora için en az altı yarıyıldır. Ortak programın, ilgili üniversitelerde geçirilecek asgari süreleri ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre, protokolde belirtilir. Toplam öğretim süresinin en az 1/3’ünün kurumlardan birinde gerçekleştirilmesi zorunludur.

(4) Uluslararası programa kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl 30 AKTS kredisi almak zorundadır.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 42 – (1) Ortak programlarda, tez sınavının kurumlardan birinde yapılması gerekir. Ancak sınav esnasında, varsa her iki danışmanın jüride yer alması zorunludur.

(2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez sınavının şekli ve benzeri konular ile akademik başarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi hâlinde yapılacak işlemlerle ilgili hususlar protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, her iki üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma veya her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler protokollerde açıkça yer alır.

(4) Öğrenciler, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki üniversitedeki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz.

(5) Ulusal ortak lisansüstü programlarda her iki kurumun akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.

İzin ve disiplin

MADDE 43 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenciye her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılacak toplam izin süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazla olmaz.

(2) Öğrenciler, disiplin yönünden 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yatay geçiş

MADDE 44 – (1) Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye, Türk veya diğer ülkedeki üniversitenin bir başka programına veya çift diplomaya yönelik diğer programlarına yatay geçiş hakkı vermez. Bir uluslararası ortak programdan başka bir programa veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, taraf kurumların yatay geçişle ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılır.

Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı

MADDE 45 – (1) Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesinde ilgili enstitü yetkilidir.

(2) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, seminer, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile programı yürüten üniversiteler arasındaki bölüşümü, iki üniversitenin imzalayacağı protokolde belirtilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerini yetiştirme

MADDE 46 – (1) Üniversitede yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri, bilimsel araştırma projeleri bütçesinden ve/veya bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

(2) Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler; 23/5/1997 tarihli ve 22997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Tebligat

MADDE 47 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e–posta/beyan edilen e–posta adresine gönderilerek veya öğrenci otomasyon sistemine kayıt edilmek suretiyle yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e–posta/beyan edilen e–posta adresine gönderilen iletileri ve öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtları izlemekle yükümlüdür. Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye tebliğ yerine geçer.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim–Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve YÖK, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 49 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 50 – (1) 17/11/2014 tarihli ve 29178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 49 uncu madde uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi, 14 üncü maddenin ikinci fıkrası, 17 nci maddenin dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları, 19 uncu maddenin ikinci fıkrası, 23 üncü maddenin ikinci fıkrası, 29 uncu maddenin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 31 inci maddenin ikinci fıkrası 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.