14 Kasım 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29888

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SATIN

ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek her türlü mal ve hizmet satın alma, kiralama ve yapım işleri ve bunlara ilişkin yetki, sorumluluk ve usullere ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Rumeli Üniversitesinin mal ve hizmet satın alımları, kiralama ve yapım işleri ile ilgili tüm faaliyetleri ile satın alma işlemlerinin yapılmasına ve mal ve/veya hizmet satan kuruluşlara yapılacak ödemelere ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 163 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Birim yöneticisi: Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,

c) Demirbaş: Her türlü ofis mobilyaları, oturma grubu, elektronik cihazlar ve ofis teçhizatı, tıbbi cihazlar, makine ve teçhizat gibi malzemeleri,

ç) Genel Sekreter: İstanbul Rumeli Üniversitesi Genel Sekreterini,

d) Hizmet alımı: Mal alımları ve yapım işleri dışındaki her türlü periyodik bakım anlaşmaları, tamirat ve tadilat işleri, dışarıdan alınan her türlü hizmet satın alımları ile fuar ve organizasyonlardaki stant kurma gibi her türlü satın alma işlemlerini,

e) İdari şartname: Üniversite tarafından hazırlanan idari şartnameyi,

f) İhale yetkilisi: Başkan veya bu konuda Başkanca yetkilendirilmiş olan yöneticiyi,

g) Kiralama: Yapılacak her türlü kiralama işlerini,

ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,

h) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

ı) Rektörlük: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Satın Alma ve İhale Komisyonu: Üniversitenin Satın Alma ve İhale Komisyonunu,

j) Teknik şartname: Üniversite tarafından hazırlanan teknik şartnameyi,

k) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale Komisyonlarının Yapısı, Mali Limitler ve Onay Yetkisi

Satın alma ve ihale komisyonlarının yapısı

MADDE 5 – (1) Üniversitenin satın alma ve ihale komisyonları, her bütçe yılı başında Rektörün önerisi ve Başkanın onayı ile görevlendirilir. Satın alma ve İhale Komisyonunda Başkan veya Mütevelli Heyeti adına yetkilendirdiği bir kişinin bulunması zorunludur. 

(2) Gerekli hallerde ilgili birim temsilcileri ve/veya uzman kişiler komisyona davet edilebilir ve/veya yazılı görüş istenebilir.

Mali limitler ve onay yetkisi

MADDE 6 – (1) Başkan, her bütçe dönemi başında mali limitleri ve bu limitlere göre alımı onaylamaya yetkili kurul ve şahısları belirler. Mali limitler tahmini bedele göre tespit edilir.

(2) Bütçede miktar ve tutarı belirlenen sarf ve işletme malzemelerinin satın alma çalışmaları, teşkil edilmiş olan komisyonlarca yapılıp ihale yetkilisinin onayı ile bitirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar ve Uygulama Şekli

Genel esaslar

MADDE 7 – (1) Alınacak mal ve hizmetler o yılın bütçesinde yer alır. Ancak Mütevelli Heyeti kararı ile bütçede olmayan taleplerin alımı gerçekleştirilebilir.

(2) Gayrimenkul alım-satım ve kiralanması Başkanın kararı ile yapılır.

Talebin yapılması

MADDE 8 – (1) Talepler, birim yöneticileri tarafından Genel Sekreterliğe yazılı olarak yapılır.

Teknik şartname ve tahmini maliyet

MADDE 9 – (1) Talebi yapılan mal ve hizmetler için talep eden birim tarafından teknik şartname hazırlanır. Talepte teknik şartnameyle birlikte tahmini maliyet de belirtilir. Teknik şartname, mal ve hizmeti tedarik edecek firmaların aynı vasfı sağlayacak şekilde teklif vermelerini ve tekliflerin birbirleriyle kolayca mukayesesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

İdari şartname

MADDE 10 – (1) Satın Alma ve İhale Komisyonu talep sahibi birimler ile birlikte, idari şartnameyi düzenler. İdari şartnamelerde aşağıdaki bilgiler yer alır;

a) Yaptırılacak işin veya alınacak malın mahiyet, cins ve miktarı,

b) İşin yapılma yeri, teslim alma, teslim etme şekil ve şartları,

c) İşe başlama ve bitirme tarihi,

ç) Vergi, resim, harç ve diğer masraflarla ilgili giderlerin kim tarafından ne şekilde ödeneceği,

d) Gerekirse tahmini bedel ve teminat miktarları,

e) Gecikme ve diğer hususlarla ilgili cezai müeyyideler,

f) Teklif sahiplerinden istenen şartlar ve belgeler,

g) Satın alma işleminin hangi usulde yapılacağı,

ğ) Ödeme yeri ve şartları,

h) Gerekli görülen diğer belgeler.

Taleplerin değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Mali limitlere göre belirlenen aralıklarda Satın Alma ve İhale Komisyonunun değerlendirmesi gereken talepler; bütçe, nakit akışı, ihtiyaç, maliyet ve piyasa şartları kriterlerine göre değerlendirilir. Başkanın onayı ile alımı uygun görülen talepler için teklif alma süreci başlatılır.

Hizmet alımları

MADDE 12 – (1) Hizmet alımları, gerçekleşmesi istenilen tarihten otuz iş günü öncesinde ilgili birim tarafından yazılı olarak talep edilir. Satın alma usul ve esaslarına göre siparişi verilen işin yerine getirilip getirilmediği, hizmeti talep eden birim tarafından takip edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale Usulleri ile Teslim Alma ve Ödeme

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler, doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına ihale işlemlerine katılamazlar;

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve hususi kanunlarla kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin ihalelerine girmekten menedilmiş olanlar,

b) Üniversiteden yevmiye alanlar dâhil, aylık veya ücret alan kurum mensupları,

c) 2547 sayılı Kanunda belirtilen Üniversite yöneticileri ve Satın Alma ve İhale Komisyonu başkan ve üyelerinin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenler ile ortakları,

ç) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler ile sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama getirilenler ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

Satın alma ve ihale usulleri

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerin satın alma ve ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır;

a) Kapalı teklif usulü,

b) Açık teklif usulü,

c) Doğrudan satın alma usulü,

ç) Açık eksiltme usulü.

(2) İşin gereğine göre, bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ihale yetkilisince tespit edilir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 15 – (1) Kapalı teklif usulü; teklifler yazılı olarak yapılarak zarfa konur. Zarfın üzerine; teklif veren firmanın veya şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp zarf kapatılır. Zarfın kapalı kısmı teklif veren tarafından imzalanır. Teklif mektubunun; şartnameye uygun olarak hazırlanması, şartnamede teklif mektubu ile beraber verilmesi istenen belge ve ek bilgiler varsa mutlaka verilmesi, teklif edilen fiyatların anlaşılır biçimde yazılması, teklif veren tarafından imzalanması gerekir.

Açık teklif usulü

MADDE 16 – (1) Açık teklif usulü; niteliği itibariyle açık teklif alınmasında fayda görülen veya kapalı teklif istenilmesinin gereksiz zaman kaybına neden olacağı hallerde, yazılı tekliflerin açık olarak verilmesi veya teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta, faks ya da e-posta ile alınması suretiyle gerçekleştirilen satın alma usulüdür.

Doğrudan satın alma usulü

MADDE 17 – (1) Doğrudan satın alma usulü; toplu alımlar dışında acil ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetlerin bir firmadan doğrudan temin edilmesi suretiyle satın alma usulüdür. Onay süreci tamamlanan satın alma talep formuna istinaden satın alma işi doğrudan mali işlerden sorumlu birim tarafından gerçekleştirilir.

(2) Bir mal veya hizmet alımının kısa bir sürede yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hallerde veya fiyatın sabit olduğu alımlarda veya distribütör kanalıyla satıldığı hallerde de doğrudan satın alma usulü uygulanır.

(3) Doğrudan satın alma usulünde, niteliği itibarıyla pazarlık yapılmasına imkân sağlanır.

Açık eksiltme usulü

MADDE 18 – (1) Açık eksiltme usulü; mal ve hizmetin fiyat, nitelik ve zaman hakkında yüklenici tarafından teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasıdır. Hangi hususlarda teklif istenildiği, teklifin şart veya şartlara tabi olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeler, Teminatlar ve Ödemelerin Yapılması

Sözleşmeler

MADDE 19 – (1) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Mutabakata varılması halinde, Satın Alma ve İhale Komisyonu kararının onaylanıp kesinleşmesini takiben on beş gün içinde sonuç ilgili firmaya bildirilir ve firma sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmede öngörülmüş ise kesin teminatı yatırmaya davet edilir. Sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Alınacak mal ve hizmetin net ve ayrıntılı olarak açıklaması, malın tanımı, hizmetin konusu, yapılacak iş ve işlemler.

b) Alınacak mal ve hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat.

c) Süre, fesih ve yenileme şartları.

ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve sigorta sorumlulukları.

d) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai şartlar ve idare için doğacak haklar.

(2) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satın alma isteği yapılmasına gerek duyulmadan sözleşme yenilenir. Ancak mevcut sözleşme koşulları aynı kalmak kaydıyla, ek hizmet istekleri, yeni bir satın alma talep formu doldurulmasını gerektirir.

Teminatlar

MADDE 20 – (1) İşin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üzerinden Satın Alma ve İhale Komisyonu tarafından belirlenen oranda geçici ve kesin teminat alınabilir. Hak edişli işlerde hak ediş üstünden kesinti yapılabilir. Teslim ve tesellüm belgesi düzenlendikten ve kesin kabul yapıldıktan sonra ilgili firmaya teminat iade edilir.

Ödemelerin yapılması

MADDE 21 – (1) İlgili birim, Satın Alma ve İhale Komisyonunun ihale kararı doğrultusunda şartnameye uygun olarak talep edilen mal veya hizmet alımının tamamlandığına ya da sözleşmedeki ödeme koşullarının gerçekleştiğine kanaat getirdiğinde, teslim evrakını, kesin kabulü veya ödeme koşullarının gerçekleştiğine ilişkin evrakı, ödemeye esas olmak üzere Satın Alma ve İhale Komisyonuna iletir. Acil alımlarda ödeme yapılabilmesi için istek sahibinin, alınan mal ve hizmetin uygunluğunu kontrol edip mal ve hizmet teslim fişini onaylaması gerekir. Gerekli onayları tamamlanmış olan fatura bedeli, mali işlerden sorumlu birim amirliği tarafından, yüklenici ile anlaşılmış ödeme koşulları çerçevesinde veya sözleşmede belirtilen şartlarda ödenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.