14 Kasım 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29888

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programları eğitim-öğretimi ile bunların gerektirdiği bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

e) Ders yarıyıl kredi değeri: Bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamını,

f) Enstitü: Doğuş Üniversitesine bağlı enstitüleri,

g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) Koordinatör: Enstitüye bağlı programların etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için gerektiğinde anabilim dalı başkanlığı tarafından atanan öğretim üyesini,

i) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Proje: Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini,

l) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezini,

o) Tez/proje danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez/proje çalışmalarında rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

ö) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: Doğuş Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve Kayıtlar ile İlgili Esaslar

Programlar ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı enstitülerdeki programlara alınacak öğrenci sayıları ile yabancı dil dâhil programa başvuru ve kabul koşulları ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayından sonra Üniversitece ilan edilir.

Programlara başvuru ve kayıtla ilgili esaslar

MADDE 6 – (1) Programlara başvuru aşağıda belirtilen koşulları yerine getirerek ve istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuruya ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir. Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alınabilir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararı ile yükseltilebilir. Sanat tasarım fakültesinin enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Sanat tasarım fakültesinin enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Üniversiteye kayıt için bu maddede yer alan şartlar ile Senato tarafından belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi ve öğretim ücretinin ödenmiş olması gerekir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Yükseköğretim Kurulu kararı doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

(4) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Üniversite öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Bu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(6) Belgeleri eksik olanların ve belgelerindeki eksikliği süresi içinde gidermeyenlerin veya sahte belgelerle başvuranların kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları iptal edilir.

Dil yeterliği

MADDE 7 – (1) Öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına başvuran adaylar; İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için ilanda belirtilen yer ve zamanda, yabancı diller bölümü veya Rektörlükçe görevlendirilecek birim tarafından yapılacak İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Lisans öğrenimlerini İngilizce yapmış olan adaylar ile Yükseköğretim Kurulu ve Senatoca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenlerden İngilizce yeterliği aranmaz.

(2) Yeterlik sınavı sonucuna göre, 100 tam not üzerinden en az 60 olmak üzere anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenen puanı alanlar İngilizce programlara başvurabilirler.

(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan adaylar İngilizce hazırlık programına katılabilirler.

(4) Yabancı uyruklu adayların kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden ya da Türkçe’den yeterlik durumu, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yapılacak sınavla değerlendirilir.

Başarı değerlendirme

MADDE 8 – (1) İngilizce yeterlik sınavı, mülâkat ve değerlendirmeler ile ilgili işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür.

(2) Komisyon, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını, ALES puanı ile yapılan sınavlarda gösterdikleri performanslarını değerlendirir. Tezli programlarda başarı notunun oluşmasında, adayların başvurdukları programın puan türündeki ALES puanının ağırlığı %50’den az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir. Tezsiz programlarda ALES dışındaki değerlendirme ölçütleri esas alınarak başarı notu belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Komisyon yapmış olduğu değerlendirme sonucunda kabul ya da ret önerilerini, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Başkanlığın kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile sonuçlar kesinleşir ve ilan edilir.

(2) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması, ya da açık olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, ilgili enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan öğrenim ücretleri iade edilir.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslara ilişkin hususlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla kabul

MADDE 11 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilgili enstitü lisansüstü programına başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim ya da anasanat dalının olumlu görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Doktora programına yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavına Üniversitede girmesi ve başarılı olması şarttır.

Yüksek lisans programı ile doktora programı arasında geçiş

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programına kabul edilmiş öğrenciler isterlerse doktora programına geçebilir. Doktora programına geçilebilmesi için tezli yüksek lisans programında alınması gereken derslerin tümünün, tezsiz yüksek lisans programında ise en az % 70’inin alınmış olması, 4,00 üzerinden en az 3,50 genel not ortalaması ile doktora programına lisans derecesiyle kabul için belirlenmiş olan asgari şartların yerine getirilmesi gerekir. Yüksek lisans programında geçirilmiş olan süreler doktora programına sayılır. Yüksek lisans programında alınan derslerden hangilerinin doktora programında sayılacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi başarı ile tamamlamış doktora programı öğrencileri yüksek lisans programına geçebilirler. Yüksek lisans programına geçebilmek için not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Doktora programında alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler yüksek lisans programına sayılır.

(3) Yapılan başvuru ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Başka üniversitede lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin Üniversiteden ders alma talepleri, öğrencilerin lisans ve lisansüstü not belgeleri (transkriptleri) ile daha önce ders almış oldukları öğretim üyelerinden aldıkları referans mektupları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin %50’sini geçemez. Programa öğrenci olarak kabul edildikten sonra aldıkları derslerin hangilerinden muaf olacakları ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

Kredi transferi

MADDE 14 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Transfer edilecek derslere ilişkin not dönüştürme işlemi ilgili anabilim ya da anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere yazılmak ve o yarıyılın öğretim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Mazeretleri ilgili enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim tarihinin başlangıcından itibaren birinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.

Danışman

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen öğrencinin danışmanı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı veya başkanın görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle ve öğrenciyi yönlendirmekle yükümlüdür.

Öğretim ücreti

MADDE 17 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme koşullarıyla birlikte duyurulur. Öğretim ücretinin yarıyıl başlarında ve ilân edilen tarihlerde ödenmesi gerekir.

(2) Burslar ile ilgili esaslar Senatoca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 18 – (1) Öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Bu sürelere sınav günleri dâhil değildir.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvimde ilan edilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunca belirlenir.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredisi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması hususları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlen ilkelere göre yapılır.

(7) Programlarda yer alan derslerin verilecekleri yarıyıla ilişkin değişikliklerle, açılacak veya kaldırılacak seçmeli dersler hakkında ilgili enstitü kurulu kararı uygulanır.

Zorunlu, seçmeli ve önşart dersleri

MADDE 20 – (1) Dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgili alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman onayıyla belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken derse önşart dersi denir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarında ders ve uygulamalara devam zorunludur. Derse % 30 oranından fazla devamsızlık yapan öğrenciler, söz konusu derslerden başarısız sayılır ve IA notu verilir.

Kredi yükü

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans veya doktora programına devam eden öğrencinin, bir yarıyıldaki kredi yükü en az altıdır. Asgari kredi yükünün altına danışman onayı ile öğrenim süresi boyunca en çok iki yarıyıl inebilir.

Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 23 – (1) Öğrenciler ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerini, danışmanların onayı ile her yarıyıl başında yaparlar.

(2) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 3,00’ın altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce C ve C+ başarı notu ile geçtikleri dersleri tekrarlarlar.

(3) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri ekleme-bırakma süresi içinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yenilerini ekleyebilir. Bırakılan veya eklenen dersler için öğretim ücreti yeniden belirlenir.

(4) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bazı derslerden çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğretim ücreti iade edilmez. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki kez derslerden çekilebilir.

Sınavlar

MADDE 24 – (1) Bir yarıyıl her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır. İlgili enstitü kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurulur. Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere, final sınav hakkı tanınır. Final sınavları ilgili yarıyılın sonunda açılır. Ara sınavı ya da final sınavına mazereti nedeni ile katılamayan öğrencilere mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl içi çalışmalarının ağırlığı ile yarıyıl sonu sınavının ağırlığının her biri % 40’tan az % 60’tan fazla olamaz. Öğretim elemanları, yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere yarıyıl başında duyurur.

(3) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları ve sınav evrakı bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilerek notlar müdürlükçe ilan edilir. Sınav evrakı iki yıl süre ile saklanır.

Maddi hata

MADDE 25 – (1) Sınav sonuçları ve ders başarı notlarına ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. İtirazlar, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde yapılması gerekir. Öğretim elemanının düzeltilmesi istenen maddi hata ile ilgili gerekçeli açıklamasını ve dokümanları enstitü müdürlüğüne teslim etmesi gerekir. Başvurular, ilgili enstitü yönetim kurullarınca başvuruyu takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) İkinci kez itirazda bulunulması durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından biri ilgili dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturularak inceleme yapılır ve beş iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir. İkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yapılır.

Sınavlarda kopya

MADDE 26 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sınavda sıfır (0) verilir ve ayrıca hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Başarı notları ve not belgesindeki kısaltmalar

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a)      Başarı notu         Ağırlık katsayısı

                 A+                        4,00

                 A                          3,75

                 B+                        3,50

                 B                           3,00

                 C+                        2,50

                 C                           2,00

                 F                           0,00

                 IA                         0,00

b) Ayrıca not belgesinde görünmeyen, geçici süre ile kullanılan I, NP ve not belgesinde görünen S, U, IA, R ve W harfleri kullanılır. Söz konusu harflerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

1) I: Proje ve benzeri çalışmaları içeren derslerde bu Yönetmelikte belirlenmiş olan ve/veya öğretim üyesi tarafından belirtilen koşulları mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu çalışmalar ilgili yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden itibaren iki hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla verilecek en fazla iki hafta daha uzatılabilir, sürenin sonuna kadar öğrenci tarafından telafi edilmeyen I notu, F notuna dönüşür.

2) S: Kredisiz bir ders, proje, tezden başarılı olunduğunu gösterir.

3) U: Kredisiz bir ders, proje, tezden başarısız olunduğunu gösterir.

4) IA: Öğrencinin devamsız olduğunu gösterir.

5) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

6) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Ağırlıklı ortalamaya katılmaz.

7) NC: Öğrencinin ders programında bulunmayan herhangi bir kredili dersin kredisiz olarak alınması durumunda bu dersin kredi bilgisi yerine NC yazılır. Dersten başarılı olanlara S, başarısız olanlara F verilir.

8) CO: Henüz tamamlanmamış, devam eden tezlere verildiğini gösterir.

9) EL: Öğrencinin öngörülemeyen nedenlerden dolayı yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur.

(2) YNO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) GNO; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Bölme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda önceki hane bir üst rakama tamamlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı seçmeli derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Programı en az tamamlama süresi üç yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanı ile beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile uygulamaya konulur.

(2) Tez danışmanı Senatoca belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatoca belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışında en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı/anasanat dalı/bilim dalı/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 33 – (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, programın gerektirdiği asgari krediyi sağlayan ve tez sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir adet CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, proje dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Danışman atanması

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip, doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu süre sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek, tezsiz yüksek lisans programındaki toplam kredinin % 60’ını tamamlamış olmak ve 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak koşulu ile aynı alandaki tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezsiz programda geçirilen süre tezli programda geçirilmiş sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 39 – (1) Doktora programını bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya öngörülen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden kredili derslerini ve/veya azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 40 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ve tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatoca belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili konularda bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kere yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite içinden olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı konusunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 39 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 45 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilimdalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak, kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm dersleri başarı ile tamamlamak ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir adet CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 48 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders veya uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları yönetilebilmesi için başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman nitelikleri Senatoca belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 49 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 47 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak kaydı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir adet CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 51 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, yurt dışında eğitim, mücbir ve öngörülmeyen sebepler nedeniyle kayıt dondurmak için başvurabilirler.

(2) Öğrencilerin kaydı, enstitü yönetim kurulu tarafından, öğretim ücretinin ödenmesi koşuluyla dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim ücretine mahsup edilir. İlgili enstitü yönetim kurulu kararında dondurulma gerekçesi belirtilir. Dondurulan süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl için kayıt dondurulabilir. Toplam kayıt dondurma iki yarıyılı aşamaz. Askerlik hizmetleri için askerlik süresince izin verilir.

(4) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde yapılması gerekir.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. Sağlık raporu ile kayıt donduran öğrencilerin, süresinden önce öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

(6) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı bir yılı aşan ve durumlarını bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğrencilerden, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, durumlarını sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenir.

(7) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde, enstitü müdürlüklerine dilekçe vermesi gerekir.

Kayıt silme

MADDE 52 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulu kararı ile;

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin,

c) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan öğrencilerin

kayıtları silinerek Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Birden fazla lisansüstü programa kayıt

MADDE 53 - (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 12/5/2014 tarihli ve 28998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 akademik yılı güz yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.