13 Kasım 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29887

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) İlk aşamada bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı üstün yetenekli ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli çocuklara, Üniversite ile etkileşim içerisinde, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, sorgulama, merak duyma, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmak,

b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklara ilgi duydukları fen bilimleri, sosyal bilimler, farklı sanat ve spor dalları ile ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim adamlarından almasını sağlamak,

c) Öğrencilerin uymak zorunda oldukları okul müfredatı dışında, bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere üniversite imkânları ile bu bilgiyi ve ihtiyaç duyulan şartları temin etmek,

ç) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken öğrencinin ufkunun genişletilmesinde tecrübeli akademik personel ile rehberlik etmek,

d) Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmak, mevcut politikaları değerlendirmek ve güncellemelerine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) İlk aşamada bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı üstün yetenekli ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, Üniversitede eğitim-öğretimi aksatmayacak dönemlerde, Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim, sanat, kültür, spor alanlarında yaz/kış okulu tarzında etkinlikler düzenlemek,

b) Üstün yetenekli ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerin bilimsel düşünceyi ve bilgiyi pekiştirmek, beceri geliştirmek amacıyla Üniversitedeki kazanımları ile başarılarını yerel dergi ve yayın organlarında yayımlamak,

c) Üstün yetenekli ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için laboratuvar çalışmaları, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c)  Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili araştırma ve uygulama deneyimine sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.  Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür, yardımcılarından birini yerine vekâlet etmek üzere seçer ve bu kişi Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine, en az ayda bir defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslar arasından Yönetim Kurulunun teklif ettiği kişiler arasından veya Rektörün resen seçtiği en fazla otuz üyeden oluşur, görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilirler.

(3) Danışma Kurulu, yılda iki defa, okul dönemleri ile eşzamanlı ve dönem başlarında belirlenen tarihte olmak üzere Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.