13 Kasım 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29887

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin  hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu:  Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmasını sağlamak,

b) Öğrenci ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmak,

c) Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkanlarını araştırmak,

ç) Kariyer planlaması alanındaki çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla paylaşarak öğrenci ve mezunların iş imkanlarını arttırmak,

d) Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını arttırarak, öğrencilerin staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak,

e) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleri ile uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmayı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek,

b) Doğru bir kariyer planlaması için bireysel düzeyde öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak,

c) Hizmetlerin planlanması ve sunulmasında özel ve resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,

ç) Öğrencilere dönük mesleki gelişimi sağlayacak seminer ve konferans etkinliklerinde bulunmak ve kariyer yönetimi konusunda yapılacak bilimsel araştırmalara, veri tabanında yer alan bilgiler çerçevesinde destek olmak,

d) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek,

e) Öğrencilere kariyere yönelik staj imkanları sağlamak,

f) Öğrenciler ve mezunlar için yarı veya tam zamanlı çalışma olanakları hazırlamak,

g) Öğrencilerin ve mezunların kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan projelerde görevlendirilmelerine olanak sağlamak,

ğ) Özgeçmiş oluşturma, iş arama ve iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara dönük teknik bilgilendirme yapmak,

h) Periyodik bültenler çıkarmak ve hedef kitleyi Merkezin faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve  Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür 

MADDE  8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle yeniden  görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin yapacağı etkinliklerin gözetim ve denetiminden ve bu etkinliklerin sonuçlarından Rektöre ve Yönetim Kuruluna karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdür Yardımcısı Müdüre vekalet eder. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyetlerini denetlemek,

ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek,

d) Üniversite dışı kişi ve kurumlarla iş birliği sürecini koordine etmek,

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her yıl bir rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve Rektörlüğe önermek,

ğ) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla, gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma ekipleri oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye ve Müdürle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır; 

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

ç) Merkezin işleyişi ile ilgili konuları değerlendirerek karara bağlamak,

d) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinde kullanılır.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.