12 Kasım 2016 Tarihli ve 29886 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9392    İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Merkez, Sancaktepe, İnönü, Çınar ve Yavuzselim Mahalleleri İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9407   Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/9408   Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar

2016/9409   Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/9415    Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/9419    Tavas Projesi Kapsamındaki Tavas Ovası Sulamasının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9420    Sinop/Boyabat OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Sinop İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2016/9430   Şehitlik Yönetmeliği

—  Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Arel Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/40)

––  Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31)

––  Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/11/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-59 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—  Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tanzim Desteği ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 08/11/2016 Tarihli ve 2016/8 Sayılı Kararı

––  Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 08/11/2016 Tarihli ve 2016/9 Sayılı Kararı

––  Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 08/11/2016 Tarihli ve 2016/10 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri