12 Kasım 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29886

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı “İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1, 2 ve 53 üncü maddelerinde geçen “Gedik” ibarelerinden önce gelmek üzere “İstanbul” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (h), (p), (r) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Enstitü: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı enstitüleri,

d) Enstitü kurulu: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı ilgili enstitü kurulunu,

e) Enstitü yönetim kurulu: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı ilgili enstitü yönetim kurulunu,”

“h) Enstitü müdürü: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı enstitü müdürünü,”

“p) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

r) Senato: İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosunu,

s) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 51 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 52 nci madde eklenmiş ve takip eden maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (1) 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.”

 MADDE 5 – Bu Yönetmelik 26/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/10/2016

29869