12 Kasım 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29886

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ DİL UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik,  İstanbul Arel Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ARELDİLMER): İstanbul Arel Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite:  İstanbul Arel Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin dil eğitim ve öğretim kalitesini, bu alanda uzman öğretim elemanlarının desteğiyle yükseltmek.

b) Ulusal ve uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak son teknoloji ve yöntemlerle Üniversite öğrencileri ve personeline, Üniversite dışından isteklilere özel ve genel amaçlı dil kursları düzenlemek.

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; ortak seminer, bilgi şölenleri ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapmak.

d) Türkçenin ve diğer dillerin öğretim yöntemleri üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak.

e) Türk dili ve diğer diller üzerine araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal destek sağlamak.

f) Araştırmacıların istekleri ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının dergi, kitap, katalog, ansiklopedi şeklinde veya internet ortamında yayımlanmasını sağlamak.

g) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek.

ğ) Yurt dışındaki üniversitelere giden Üniversite öğrencilerine gerekli görülen dilleri öğretmek.

h) Yabancı uyruklular için Türkçe seviye belirleme sınavları yapmak ve buna uygun sertifikalar vermek.

ı) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve yabancı diller öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak.

i) Yabancı uyruklulara, yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek.

j) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

k) Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

l) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, dil laboratuvarları oluşturmak.

m) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, dilbilim, yabancı diller bölümleri öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek.

n) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.

o) Dil sınavları düzenlemek.

ö) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdürün görev başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Müdür; Merkezin öğretim, uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

e) Her yılın sonunda faaliyet raporunu ve sonraki yıla ilişkin çalışma programını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin eleman ihtiyacını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projeleri gerçekleştirmek ve yardımlaşmayı sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyetlerinin gerektirdiği konularda uzman, Üniversitede çalışan, Müdürün önereceği sekiz öğretim elemanı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilecek  dört üye ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanarak Merkez ve faaliyetleriyle ilgili karar alır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 –  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak.

f) Merkez şubelerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ders ücreti

MADDE 11 – (1) Merkez bünyesinde ders veren öğretim elemanlarına, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenecek esaslar dâhilinde ders ücreti ödenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.