11 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29885

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2002 tarihli ve 24834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 116 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Amansız hastalık veya ağır sağlık sorunları nedeniyle sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri kaydıyla uzun süre iş göremez durumunda bulunanlardan, rapor süresi boyunca,

 ğ) Jeoloji mühendisliği ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmayıp isteğe bağlı olarak sigortalı olanlardan,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.