10 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29884

YÖNETMELİK

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MAL VE HİZMET SATIŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketinin işlerinin karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda serbest rekabet ortamı göz önüne alınarak, en iyi şekilde ve uygun şartlarla ekonomik gereklere uygun yapılmasını sağlayacak esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketinin mal ve hizmet satış ile kiraya verme işlerini kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen hususlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:

a) Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve  bağlı  ortaklarının birbirlerinden temin edecekleri her çeşit mal ve hizmet ile bu teşekküllerin vasıtaları ile yapılan taşımaları.

b) Devlet daireleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri,  Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile benzeri diğer kuruluşlar, üniversiteler, kamu bilimsel araştırma kurumları, hayır kurumları, kamu yararına çalışan dernek ve kuruluşlara yapılan mal ve hizmet satışları ile kiraya verme işleri.

c) Her türlü su, oksijen, elektrik ve ısı verilmesi işleri.

ç) Tabii afet, kaza ve benzeri haller ile mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde İdarenin yapacağı işler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketinin Ana Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Firma: İdare ihalelerine katılan istekli, iştirakçi veya teklif sahiplerini,

b) Genel Müdür: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

c) Hizmet: Bakım, onarım, revizyon ve modernizasyon, mühendislik ve danışmanlık niteliğindeki işleri,

ç) İdare: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketini,

d) İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarla işin istekliler arasından seçilecek biri üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

e) Komisyon: 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen komisyonları,

f) Mal: Her türlü ürün, emtia, taşınmaz ve taşınır malları,

g) Müşteri: İdareden mal ve hizmet alımında bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Şartname: Yapılan işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeyi,

h) Satım ünitesi: Pazarlama Dairesi Başkanlığını,

ı) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

i) Ünite: Daire başkanlıklarını, fabrika müdürlüklerini ve diğer birimleri,

j) Yönetim Kurulu: İdarenin en yüksek karar organını,

k) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan firma veya kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

İlkeler

MADDE 5 – (1) İdarenin ilgili birimleri, yapılan satışlarda saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği, gerektiğinde gizliliği, satışların uygun koşullarda ve zamanında yapılmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) İdare 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğini yapmakta veya ihale usulünü değiştirmekte serbesttir.

(3) Satım ünitesi satacağı malzemenin, ihale edeceği işin piyasadaki fiyat hareketlerini takip etmekle ve sağlıklı araştırmalar yapmakla yükümlüdür.

(4) Satım ünitesi rekabetin sağlanması için mümkün olduğunca çok sayıda teklif temin etmeye yönelik duyuruda bulunmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonların Teşkili ve Görevleri

Satış ve ihale komisyonları

MADDE 6 – (1) Satış ve ihale komisyonlarına iştirak edecekler aşağıda belirtilmiştir;

a) Başkan olarak Pazarlama Dairesi Başkanı, satışa konu iş ile ilgili ünitenin başkanı ya da müdürü, Pazarlama Dairesi Başkanlığının konu ile ilgili şube müdürü,  satışa konu iş ile ilgili ünitenin başkanı ya da müdürünün görevlendirdiği bir personel, Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevlendireceği şube müdürü, olmak üzere en az beş asil üyeden oluşur.

b) Asil üyelerin yokluğunda, her ihale dosyasına münhasır olarak yedek başkan ve yedek üyeler yukarıda belirtilen üniteler dikkate alınarak Pazarlama Dairesi Başkanının önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile belirlenir.

c)  Satış ve ihale konusu ile ilgili olarak Pazarlama Dairesi Başkanlığınca bir raportör görevlendirilir.

ç) Pazarlama Dairesi Başkanı gerekli gördüğünde ihale ile ilgili ihale komisyonunda yer almayan bir başka daire başkanını veya yokluğunda şube müdürünü, ihale yetkilisinin onayını almak suretiyle ihale komisyonuna üye olarak dâhil edebilir.

(2) Satış ve ihale komisyonları eksiksiz toplanır. Komisyonlara asil üyelerin katılması esastır. Ancak, başkan ve üyelerin izinli, raporlu ve geçici görevli bulunmaları halinde yerine yedek üyeler katılır.

Özel komisyonlar ve teknik inceleme alt komisyonları

MADDE 7 – (1) Özellik gösteren ihalelerin yapılabilmesi için, gerektiğinde Genel Müdür onayıyla geçici olarak özel bir komisyon kurulabilir.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde ihale komisyonu başkanınca gerek duyulursa, ihale komisyonu başkanının önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile teknik inceleme alt komisyonları kurulabilir.

(3) Teknik inceleme alt komisyonları aşağıdaki esaslara göre çalışır:

a) Teknik inceleme alt komisyonu biri başkan olmak üzere en az 3 uzman personelin katılımıyla oluşturulur.

b) Teknik inceleme alt komisyonunca tamamlayıcı belge veya bilgiye ihtiyaç duyulması durumunda, bu husus bir ara rapor ile ihale komisyonuna intikal ettirilir. İhale komisyonunun bu doğrultuda vereceği ara karar dikkate alınarak satım ünitesince ihaleye iştirak eden teklif sahibinden 3 iş gününden az olmamak üzere makul bir süre içinde tamamlaması istenir.

c) Tamamlayıcı belge ve bilgiden anlaşılması gereken, var olan belge ya da bilgi konusunda oluşan tereddüdün giderilmesine yönelik açıklayıcı belge veya bilgi istenilmesidir.

ç) Teknik inceleme alt komisyonunca hazırlanan teknik rapor, teknik inceleme alt komisyonunun üyelerinin her birinin adı, soyadı ve unvanları yazılarak imzalanır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Rapora muhalif olan üye gerekçesini yazılı ve imzalı olarak, raporun tamamlanıp imzalandığından en geç 1 iş günü içinde ihale komisyonuna intikal ettirir.

İhale komisyonlarının toplanması ve kararların alınması

MADDE 8 – (1) İhale komisyonu, satım ünitesince hazırlanan gündemle toplantıya çağrılır. Gündemde toplantının yapılacağı yer, gün ve saat ile görüşülecek konular belirtilir. Gündemler tarih ve sıra numarası ile bir dosyada saklanır. Gerekli incelemeyi yapabilmeleri için,  ihale işlem dosyasının bir örneği,  ilanı izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(2) İhale komisyonu üye tam sayısı ile toplanır.

(3) İhale komisyon kararları çoğunlukla alınır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Karara muhalif olan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve üyelerin adı, soyadı ve görevleri de belirtilip imzalanır.

Kararların onayı

MADDE 9 – (1) İhale komisyonu gerekçeli kararını onaya sunar. Onaya sunulan komisyon kararları ekine, ihale dosyası ve konuyla ilgili bütün belge ve yazışmalar konulur.

(2) Kararda, isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(3) Onay yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçelerini açıkça belirtip iptal eder. İhale, onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(4) İhale dosyasının ihale yetkilisi, yetki limitlerine göre satım ünitesinin bağlı bulunduğu Genel Müdür yardımcısı veya Genel Müdür veya Yönetim Kuruludur. Buna göre;

a) İhalenin parasal tutarı satım ünitesinin bağlı bulunduğu Genel Müdür yardımcısının parasal yetki tutarının içindeyse, ihale komisyon kararı ihale yetkilisi sıfatıyla ilgili Genel Müdür yardımcısınca onaylanır.

b) İhalenin parasal tutarı Genel Müdürün parasal yetki tutarının içindeyse, ihale komisyon kararı satım ünitesinin bağlı bulunduğu Genel Müdür yardımcısının uygun görüşü alınıp ihale yetkilisi sıfatıyla Genel Müdür tarafından onaylanır.

c) İhalenin parasal tutarı Yönetim Kurulunun parasal yetki tutarının içindeyse, ihale komisyon kararı satım ünitesinin bağlı bulunduğu Genel Müdür yardımcısı ve Genel Müdürün uygun görüşü alınıp ihale yetkilisi sıfatıyla Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri, İhale Sonuçlarının Değerlendirilmesi,

Şartnameler ve Sözleşmeler, İlanlar ve Teminatlar

İhale usulleri

MADDE 10 – (1)  2 nci maddede belirtilen işlerin ihaleleri satım ünitesinin önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile aşağıdaki usullere göre yapılır:

a) Açık ihale usulü,

b) Açık artırma usulü,

c) Sınırlı teklif alma ihale usulü,

ç) Pazarlık usulü.

(2) Bir ihalede bu usullerden biri veya birkaçı birden uygulanabilir.

Açık ihale usulü

MADDE 11 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık ihale usulünde ihale duyurusu ilân yoluyla yapılır.

(2) Açık ihale usulünde teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılma şartı olarak istenen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenir ve imzalanır. Teklif mektubunda, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması ve teklif sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(3) Teklif zarfları ihale ilânında belirtilen ihale gün ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İdarenin evrak kayıt şefliğine verilir. Evrak kayıt şefliğince zarfların üzerine kayıt numarası yazılıp teklifin alındığı saat yazılır. İhale saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın teklif sahibine iade edilir.  Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar İdarenin evrak kayıt şefliğine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Teklif zarflarının alınmasından sonra ihale komisyonunca teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı düzenlenir. Tutanakta aşağıdaki hususlar bulunur:

a) İhalenin tarihi,

b) İhalenin konusu,

c) Teklifte bulunanların isim veya unvanları,

ç) Teklife ilişkin İdarece verilen kayıt tarihi ve numaraları,

d) Verilen teminatların cins ve tutarları,

e) Üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme bulunan tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu,

f) Değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu ve reddedilme sebebi,

g) Komisyon üyelerinin adı, soyadı, unvanı ve imzaları.

(5) İhale komisyonunca, ihale ilânında belirtilen saatte kaç teklif mektubu verilmiş olduğu teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ile tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Zarflar, hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.

(6) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. İkinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun olmayan zarflar teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ile belirlenir ve değerlendirmeye alınmaz.

(7) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Şartnamede belirtilen belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ile tespit edilir. Zarfları açılan istekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ihale komisyonunca imzalanır. Teklifler ihale komisyonunca nihai olarak değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

(8) İhale şartnamesinde başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu eklerinden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde eksik belgeler ve ekleri tamamlatılamaz. Ancak;

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tereddüt oluşturacak kısımların açıklanmasına yönelik bilgi veya belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgelerin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

ihale Komisyonunca tamamlattırılabilir.

c) Bu çerçevede tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak isteklilere yazılı olarak üç iş gününden aşağı olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibariyle ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.

ç) Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(9) İhale komisyonu bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bütün isteklilere hemen yazılı olarak bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Açık artırma usulü

MADDE 12 – (1) Açık artırma usulü, isteklilerin ihale komisyonu önünde teklif ettikleri fiyatları duyarak o fiyata karşı daha yüksek teklifte bulunmaları yoluyla yapılan ihale usulüdür. Açık artırma usulünde ihale duyurusu ilan yoluyla yapılır.

(2) Aşağıda belirtilen işler açık artırma usulü ile ihale edilebilir:

a) İhale yetkilisi tarafından uygun görülen işler,

b) Diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde, tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olan veya herhangi bir nedenle ihalesi sonuçlandırılamayan işler.

(3) İsteklilerce geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılma şartı olarak istenen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenir ve imzalanır.

(4) Zarflar ihale ilânında belirtilen ihale gün ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İdarenin evrak kayıt şefliğine verilir. Evrak kayıt şefliğince zarfların üzerine kayıt numarası yazılıp zarfın alındığı saat yazılır. İhale saatinden sonra verilen zarflar kabul edilmez ve açılmaksızın teklif sahibine iade edilir.  Zarflar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek zarfların ihale saatine kadar İdarenin evrak kayıt şefliğine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(5) Zarfların alınmasından sonra ihale komisyonunca zarf açma ve belge değerlendirme tutanağı düzenlenir. Tutanakta aşağıdaki hususlar bulunur:

a) İhalenin tarihi,

b) İhalenin konusu,

c) İhaleye iştirak edenlerin isim veya unvanları,

ç) Zarfa ilişkin İdarece verilen kayıt tarihi ve numaraları,

d) Verilen teminatların cins ve tutarları,

e) Değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu ve reddedilme sebebi,

f) Komisyon üyelerinin adı, soyadı, unvanı ve imzaları.

(6) İhale komisyonu zarfları alınış sırasına göre inceler. Üçüncü fıkrada belirtilen kriterlere uygun olmayan zarflar, zarf açma ve belge değerlendirme tutanağı ile belirlenir ve değerlendirmeye alınmaz.

(7) İhale komisyonu isteklilerin ihale ile ilgili belgelerini ve geçici teminatlarını inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğine karar verir. Bu işlemler zarf açma ve belge değerlendirme tutanağı ile tespit edilir. Mektupla yapılmış teklifler varsa bunlar okunarak fiyat tespit tutanağına yazılır. Mektupla teklifte bulunan isteklinin ihale komisyonu huzurunda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilir. Geçici teminatın ve istenilen diğer belgelerin teklif mektubu ile birlikte gönderilmiş olması gerekir. Açık artırmaya katılacak olanlar önce şartnameyi aynen okuyup kabul  ettiklerini  belirterek şartnameyi  imzalar.

(8) Şartnamede  belirtilen  muhammen  bedelden  ve  varsa  mektupla verilmiş en yüksek tekliften başlamak üzere ve sıra ile pey sürmeye davet edilir. Sürülen ilk peyler fiyat tespit tutanağına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. Bundan sonra istekliler ihale komisyonu önünde sıra ile ve sözlü olarak pey sürmeye devam ederler. Pey sürmekten çekilen isteklilerin bu durumu fiyat tespit tutanağına yazılır ve kendilerine imza ettirilir. İlgilinin imzadan kaçması halinde fiyat tespit tutanağına açıklama yapılır. İhaleye katılanlar muhammen bedelden ve en son teklif edilen bedelden düşük teklif ileri süremezler. Aksi halde ihaleden çekilmiş sayılırlar.  İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

(9) Son pey veya yazılı son tekliflerin alınmasından sonra ihale konusu işin isteklilere ihale edilip edilmeyeceği ihale komisyonunca karara bağlanır.

(10) Diğer ihale usulleri ile başlayıp sonradan açık artırma usulü ile devamına karar verilen ihalelerde ise, açık artırmaya katılacak olanlar pey sürmeye daha önce en yüksek teklifte bulunmuş olan isteklinin teklifi baz alınarak davet edilir. Bundan sonraki işlemler doğrudan doğruya açık artırma usulü ile yapılan ihalelerde olduğu gibidir.

(11) Açık artırma usulü ile yapılan veya devam edilen ihalelerde oluşan en son teklif, opsiyon süresi de belirtilmek suretiyle ve ihale günü itibariyle teklif sahibine yazılı olarak teyit ettirilir.

(12) İhale şartnamesinde başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu eklerinden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılamaz. Ancak;

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tereddüt oluşturacak kısımların açıklanmasına yönelik bilgi veya belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgelerin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

ihale komisyonunca tamamlattırılabilir.

c) Bu çerçevede tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak isteklilere yazılı olarak 2 iş gününden aşağı olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibariyle ihaleye katılım şartlarını sağladığını teşvik etmesi halinde kabul edilir.

ç) Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(13) İhale komisyonu bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal yazılı olarak bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Pazarlık usulü

MADDE 13 – (1) Pazarlık usulü ile yapılan mal ve hizmet satım ihalelerinde ihale ilanının yapılması şartı aranmaz.

(2) Bu ihaleler işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif alınarak ve bedel üzerinde anlaşarak yapılır.

(3) Aşağıda belirtilen işler pazarlık usulü ile ihale edilebilir:

a) Diğer ihale usulleri ile yapılan ihaleye istekli çıkmaması veya tekliflerin ihale komisyonunca düşük bulunması,

b) Acele yapılması gereken ve diğer ihale usulleri ile ihale yapmaya zaman bakımından elverişli olmayan işler,

c) Çabuk bozulan veya saklanması masraflı veya tehlikeli olan maddelerin satışı,

ç) Önceden düşünülmeyen ani ve olağanüstü bir durumun doğması nedeniyle ivedilikle yapılması zorunlu işler,

d) Genel Müdürce gerekli görülen diğer işler.

(4) Pazarlık ihale usulünde teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılma şartı olarak istenen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenir ve imzalanır. Teklif mektubunda, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması ve teklif sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(5) Teklif zarfları ihale ilânında belirtilen ihale gün ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İdarenin evrak kayıt şefliğine verilir. Evrak kayıt şefliğince zarfların üzerine kayıt numarası yazılıp teklifin alındığı saat yazılır. İhale saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın teklif sahibine iade edilir.  Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar İdarenin evrak kayıt şefliğine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(6) İhale komisyonunca, ihale ilânında belirtilen saatte kaç teklif mektubu verilmiş olduğu teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ile tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

(7) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Dördüncü fıkrada belirtilen kriterlere uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenir ve değerlendirmeye alınmaz. Zarflar, hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.

(8) Teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağında aşağıdaki hususlar bulunur:

a) İhalenin tarihi,

b) İhalenin konusu,

c) Teklifte bulunanların isim veya unvanları,

ç) Teklife ilişkin İdarece verilen kayıt tarihi ve numaraları,

d) Verilen teminatların cins ve tutarları,

e) Değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu ve reddedilme sebebi,

f) Komisyon üyelerinin adı, soyadı, unvanı ve imzaları.

(9) Mektupla yapılmış teklifler varsa bunlar okunarak teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağına yazılır. Mektupla teklifte bulunan isteklinin ihale komisyonu huzurunda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif fiyatı olduğu kabul edilir. Bu takdirde, geçici teminatın ve istenilen diğer belgelerin teklif mektubu ile birlikte gönderilmiş olması gerekir.

(10) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Şartnamede belirtilen belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ile tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır.

(11) İhale komisyonunca bu aşamada isteklilerden ikinci kez kapalı zarfta yazılı olarak yeni tekliflerini vermeleri istenir. İhaleye katılanlar muhammen bedelden ve en son teklif edilen bedelden düşük teklif ileri süremezler. Aksi halde ihaleden çekilmiş sayılırlar.  İsteklilerin verdiği ikinci tekliflerde ihaleye iştirak eden isteklilerin huzurunda okunur. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ihale komisyonunca imzalanır. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez. Teklifler ihale komisyonunca nihai olarak değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

(12) İhale şartnamesinde başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu eklerinden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılamaz. Ancak;

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tereddüt oluşturacak kısımların açıklanmasına yönelik bilgi veya belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgelerin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

ihale komisyonunca tamamlattırılabilir.

c) Bu çerçevede tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak isteklilere yazılı olarak 2 iş gününden aşağı olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibariyle ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.

ç) Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(13) İhale komisyonu bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bütün isteklilere derhal yazılı olarak bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Sınırlı teklif alma ihale usulü

MADDE 14 – (1) 2 nci maddede belirtilen işler;  yetenek ve deneyim konusunda İdarece bilinen kişi, kuruluş ve firmalara ihalesi gerekli görülenlerle, acele işler ihale yetkilisinin oluru alınmak suretiyle sınırlı ihale usulü ile yapılabilir. Bu durumda en az 3 istekliye şartname gönderilerek teklif mektubu istenir.

(2) Sınırlı teklif alma ihale usulü ile yapılacak ihalelerde 11 inci maddenin birinci fıkrası hariç diğer fıkralarda yer alan usul ve esaslar uygulanır.

İhale sonuçlarının değerlendirilmesi ve ihale kararı

MADDE 15 – (1) İhale komisyonu, teklif mektuplarını inceleyerek, işin en uygun teklif sahibine ihalesine karar verebilir.

(2) Teklifler kabul edilemez ise ya da hiçbir teklifin çıkmamasında ihale komisyonu, ihalenin bir başka ihale usulü ile tekrarına veya ihalenin iptaline karar verir.

(3) Değerlendirilmeye alınması uygun görülen teklifler gerektiğinde teknik inceleme ve değerlendirmenin yapılması için teknik inceleme alt komisyonuna gönderilir. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale sonucu ihaleye teklif veren bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir.

(4) Birkaç istekli tarafından eşit fiyat teklif edildiği ve bu teklifler uygun görüldüğü takdirde eşitliği bozmak üzere bu tekliflerin sahiplerinden yeni bir kapalı teklif alınır. Yeni tekliflerden sonra da eşitliğin bozulmaması halinde uygun teklif için, kapalı olarak son kez olmak üzere teklifleri alınır. Burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise teklif sahiplerinin huzurunda kura çekilerek sonuç tayin edilir. İhale komisyonu dilerse miktar konusunda mutabakat sağlayarak ihaleyi eşit teklifte bulunan firmalara bölüştürebilir.

(5) İhale komisyonu kararında aşağıda belirtilen hususlar yer alır:

a) Karar tarihi, numarası ve dosya numarası,

b) İhale konusu ile ilgili ünitenin adı,

c) İhale konusu mal veya hizmetin cinsi,

ç) Teklif veren istekliler ve fiyatları,

d) Teklifin şartnamelere uygunluğu,

e) Ödeme ve teslim şartları,

f) Seçilen isteklinin adı ve diğerlerine tercih nedeni,

g) Varsa diğer açıklama ve düşünceler.

Şartnameler

MADDE 16 – (1) Mal ve hizmet satışları ile ilgili olarak yapılacak ihalelerde teknik şartnameler ve belgeler ihale konusu ile ilgili ünite tarafından, işin niteliğine göre diğer ünitelerle de işbirliği yapılarak hazırlanır ve satım ünitesine verilir.

(2) Satım ünitesi, ihale şartnamesini ve ihalede kullanılacak diğer belgeleri hazırlar.

(3) Dış satışlarda şartnameler ve diğer belgeler yabancı dillerde de düzenlenebilir.

(4)  Şartnameler ve varsa ekleri İdarede bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi İdareden satın almaları zorunludur. Şartname bedeli, rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilir.

Şartnamelerde yer alması gerekli hususlar

MADDE 17 – (1) Şartnamelerde işin niteliğine göre özel ve teknik şartlara ilave aşağıdaki hususlar da belirtilir:

a) Satışa konu mal veya hizmetin adı, çeşidi ve miktarı, ihale usulü, İdarece gerekli görülürse muhammen bedel,

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi,

c) İhalenin ne zaman ve nerede yapılacağı,

ç) Tekliflerin nereye, hangi tarih ve saate kadar verileceği,

d) Tekliflerin ihale tarihinden itibaren kaç gün geçerli olacağı,

e) İsteklilerde aranan koşullar ve istenen belgeler, gerçek ve tüzel kişileri temsilen ihaleye katılacak olanların noterden tasdikli temsil yetki belgelerini ibraz etmeleri gerektiği,

f) Şartname ve eklerinin okunup incelendiği ve bütün hükümlerinin aynen kabul edildiğinin yazılı ve imzalı olarak teyidi,

g) İhale saatinden sonra verilecek tekliflerin kabul edilmeyeceği,

ğ) Geçici teminat oranı ve miktarı, geçerlilik süresi ve teminat olarak kabul edilebilecek değerler,

h) Şartnameye uymayan teklifler hakkında ne şekilde işlem yapılacağı, kısmi teklif kabul edilip edilmeyeceği,

ı) İhale kesinleşip karar tebliğ edildikten sonra kesin teminatın ibrazı ve sözleşme akdi için tanınacak süreler ve bu sürelerde yükümlülüğün yerine getirilmediği takdirde geçici teminatın gelir kaydedileceği ve ayrıca nam ve hesaba ihaleye çıkılarak her türlü zarar ve ziyanın talep edilebileceği,

i) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta, dilediğine yapmakta, artırmada uygun bedeli saptamakta serbest olduğu,

j) Hizmet satımında işin yapılma yeri ve şartları, mal satımında teslim etme şekli ve şartları,

k) Taahhüt edilen mal veya hizmet alımında gecikme halinde uygulanacak cezalar ve süre uzatımında göz önüne alınacak hususlar, vergi, resim ve harç mevzuatı ile ilgili her türlü sorumluluğun kime ait olacağı,

l) Tahsilat yeri ve şartları,

m) Kesin teminat ve bunun ne şekilde iade edileceği, sözleşmenin feshi halinde kesin teminatın yüklenicinin borcuna mahsup edilemeyeceği,

n) Tekliflerin alınması,  açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar,

o) İhalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu,

ö) İş miktarında uygulanacak tolerans,

p) Program halinde ne şekilde işlem yapılacağı, yüklenicinin almayı taahhüt ettiği mal veya hizmeti İdarenin yazılı olurunu almadan üçüncü kişilere devir veya temlik edemeyeceği,

r) Şartname hükümlerine uyulmadığı veya mal veya hizmet alımı işinin yüklenicinin ihmali ya da kusurlu sorumluluğu nedeniyle tamamlanamayacağı kanısı doğduğu takdirde, protesto çekmeye ve herhangi bir yasal girişime gerek duyulmaksızın İdarece sözleşmenin tek taraflı olarak feshedileceği ve fesih halinde yapılacak işlemleri,

s) İdarece uygun görülecek durumlarda sözleşmenin feshine gidilmeyerek yüklenicinin mal veya hizmet alım taahhüdünün gerçekleşmeyen kısmının yüklenici nam ve hesabına başka yükleniciye veya yüklenicilere mal veya hizmet satışının yapılabileceği ve İdare aleyhine doğacak fiyat farkı ile her türlü zarar ve ziyanın faiziyle birlikte yükleniciden talep ve tahsil edilebileceği,

ş) Fesih hallerinde veya feshe gidilmeden yüklenici nam ve hesabına yapılacak ihalelerde hangi ihale usulünün uygulanacağını tespitinin İdarenin yetkisinde olduğu,

t) Taahhüt konusu mal veya hizmet alımı ile ilgili her türlü işlem ve uyuşmazlıklarda İdare belge, kayıt ve hesaplarının taraflarca yegâne esas ve delil kabul edileceği ve anlaşmazlık hallerinde hangi mahkemelerin ve icra dairesinin yetkili olacağı,

u) Sözleşmelerin ancak tarafların karşılıklı olarak gönderecekleri ve birbirlerine uyan açık ve yazılı irade beyanları veya değişikliği kapsayan bir belgenin birlikte imza edilmesi suretiyle değiştirilebileceği,

ü) Ayrıca sözleşme düzenlenmeyen hallerde, şartname ve sipariş mektubunun ve sipariş mektubundaki koşulların aynen kabul edildiğine dair teyit yazısının sözleşme yerine geçeceği,

v) Zorunlu haller ve süre uzatımı verilmesini gerektiren hususlar,

y) İdarece gerekli görülecek diğer hususlar.

(2) Dış satış şartnamelerinde geçerli dış ticaret, gümrük ve kambiyo mevzuatı ile uluslararası kural ve esaslar da göz önünde bulundurulur.

Sözleşmeler

MADDE 18 – (1) Sözleşmeler şartnamelere uygun olarak düzenlenir. Şartnamede ve isteklinin teklif mektubunda yer almayan hususlar sözleşme konusu işin esasını değiştirmemesi koşuluyla tarafların karşılıklı mutabakatı ile sözleşmede yer alabilir.

(2) Sözleşmeler ihaleyi yapan İdare ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından imzalanır.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:

a) İhaleyi yapan İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

d) (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

e) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler,

f) Danışmanlık hizmeti yapan yüklenicinin ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler.

(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, kati teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhalenin ilânı

MADDE 20 – (1) İhale edilecek mal veya hizmet satışı için uygulanacak ihale usulü, ilânı gerektiriyorsa;

a) İhale muhammen bedelinin yetkisi Genel Müdür yardımcısının yetki limitinde ise Genel Müdürlük ilan panosu ve internet sitesinde,

b) İhale muhammen bedelinin yetkisi Genel Müdür veya Yönetim Kurulunun yetki limitleri içinde ise Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetenin en az birinde ve/veya İdarenin internet sayfasında,

ilân edilir. Gerek görülürse birden fazla ulusal veya mahalli gazetede de ilân yapılabilir.

(2) Gazete ilânları;

a) Yurt içi mal ve hizmet satım işlerinde ihale tarihinden en az 20 gün önce,

b) Yurt dışı mal ve hizmet satım işlerinde ihale tarihinden en az 30 gün önce,

yayımlanacak şekilde verilir. Yurt dışı ihalelerde 30 günlük ilân süresini 10 güne kadar kısaltmaya ihale yetkilisi yetkilidir.

(3) İlân yapıldıktan sonra ihale ilânında yer alan bir hususta değişiklik yapılması zorunlu olursa, bu değişiklik yeniden ve aynı yollarla ilân edilir. Gerektiğinde düzeltme ilânında ihale tarihi yeniden belirlenir.

İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 21 – (1) İhale ilânlarında aşağıdaki hususlar bulunur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, internet adresi,

b) İhale konusu mal veya hizmetin niteliği, miktarı ve uygulanacak ihale usulü,

c) Mal satışı ihalelerinde teslim yeri, hizmet satımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

ç) Şartname, sözleşme tasarısı, proje, numune ve diğer belgelerin nereden ve nasıl temin edilebileceği,

d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

e) Teklif edilen bedelin  %3’ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,

f) Tekliflerin geçerlilik süresi,

g) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu,

ğ) İdarece gerekli görülürse muhammen bedel,

h) İşin özelliğine göre diğer hususlar.

Teminatlar

MADDE 22 – (1) İhaleye iştirak edecekler ile ihale kendisinde kalan isteklilerden şartnamede belirtilen miktar ve oranda teminat alınır.

(2) İrat kaydedilen teminatlar isteklinin borcuna mahsup edilemez.

Teminat olarak kabul edilebilecek değerler

MADDE 23 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) Yabancı isteklilerin katılabileceği ihalelerle ihraç amaçlı satışlar ve imalatçı-ihracatçılara yapılan satışlarda teminat mektupları döviz cinsinden de verilebilir. 

(3) Devlet tahvil ve hazine bonoları verildiği gündeki net değeri üzerinden değerlendirilir. Devlet tahvili veya hazine bonolarının mutlaka satın alındığı banka tarafından verilen makbuzun aslı veya noterden tasdikli fotokopisi ile birlikte teminat olarak verilmesi zorunludur.

Geçici teminat

MADDE 24 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kurum ve kuruluşların ihaleye iştirak etmesi durumunda, bu kurum ve kuruluşlar ile fiyatları hükümetçe saptanan mal ve hizmetleri üretip satan kuruluşlardan geçici teminat istenmeyebilir.

(3) Mal ve hizmet satışlarında çok kısa zamanda yapılması gereken hususlarda geçici teminat aranmayabilir.

(4) İhale kendisinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları hemen iade edilir.

(5) İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde iade edilir.

Kesin teminat

MADDE 25 – (1) Taahhüdün şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacı ile sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale üzerinde kalan isteklilerden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

(2) Sözleşme yapma süresi içerisinde mal veya hizmetle ilgili ihale bedelinin tamamının ödenmesi halinde kesin teminat aranmayabilir.

(3) 24 üncü maddede geçici teminatın aranmayabileceği belirtilen durumlarda kesin teminatın da aranmamasına ihale yetkilisi karar verebilir.

(4) İstekli ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren tanınan sürede kesin teminatı İdareye verir. Aksi takdirde geçici teminatı irat kaydedilir. İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortağı olması halinde toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklarından biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

(5) İdareye verilen kesin teminatlar 23 üncü maddede yazılı değerlerden biri ile değiştirilebilir.

Kesin teminatın geri verilmesi

MADDE 26 – (1) Kesin teminat;

a) Taahhüt konusu mal ve hizmet satışı işinin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun tamamlandığını,

b) Müteahhit veya müşterinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığını,

Pazarlama Dairesi Başkanı veya bulunmadığı takdirde vekilinin oluru ile geri verilir.

Aykırı davranışlar

MADDE 27 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunulamaz:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek,  rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

ç) İhalelerde kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten, birden fazla teklif vermek,

d) 19 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2) Aykırı fiil ve davranışın;

a) Sözleşme öncesi tespiti durumunda geçici teminat gelir kaydedilir. İstekli ihale dışı bırakılır,

b) Sözleşme sonrası tespiti durumunda kesin teminat gelir kaydedilerek sözleşme fesh edilir. Nam ve hesabına ihaleye çıkılarak İdarenin varsa zararı ayrıca ihale dışı bırakılandan tazmin edilir.

(3) Bu maddeye göre aykırı fiil ve davranışların suç teşkil etmesi halinde ayrıca suç duyurusunda bulunulur.

İhalenin kesinleşmesi, sonucunun bildirilmesi ve sözleşmeye çağırma

MADDE 28 – (1)  İhaleler, komisyon kararlarının onaylanması ve açıklanması ile kesinleşir.

(2) İhale kararının onayını takip eden 3 iş günü içinde ihale kendisinde kalan teklif sahibine;

a) İşin şartname ve teklif esasları dahilinde kendisine ihale edildiği,

b) İhale kararının tebliğini takip eden 5 iş günü içerisinde sözleşme yapmak üzere gelmesi ve kesin teminatını getirmesi veya satış bedelinin tamamını ödeyerek hizmeti yaptırması ya da malı teslim alması,

tebliğ edilir.

(3) İhale sonucu, ihaleye teklif veren bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir.

Sipariş mektubu

MADDE 29 – (1) Mal ve hizmet satışları için, sözleşme yapılmayan durumlarda ihale konusu iş sözleşme yerine geçecek bir sipariş mektubu ile siparişe bağlanır. Sipariş mektubunda şartname ve sözleşmelerin genel esaslarının bulunmasına da dikkat edilir.

(2) Sipariş mektubu ile yapılan işlerde, yükleniciden, sipariş mektubundaki şartların aynen kabul edildiğine dair teyit mektubu alınmasını müteakip sipariş yürürlüğe girer. Sipariş mektubu teyit edilmediği halde ihale konusu iş başlamışsa yazılı teyit alınmamış bile olsa sipariş mektubu teyit edilmiş sayılır.

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluk ya da mahkumiyet hali

MADDE 30 – (1) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme konusu mal veya hizmet satışı tasfiye edilerek kesin teminatı, varsa sair alacakları, borçları düşüldükten sonra varislerine verilir. Bu durumda varislerden veraset ilamı istenir.

(2) İdare, varislerden istekli olanlara, kesin teminat verilmek şartı ile sözleşmeyi devredip devretmemekte serbesttir.

(3) Yüklenicinin iflası halinde sözleşme feshedilir. Yüklenicinin İdareye borçları varsa kesin teminatından kesilir, bakiyesi iade edilir. İdarenin alacaklarının tamamı kesin teminattan karşılanamazsa, karşılanamayan kısım yasal faizleri ile birlikte icra yoluyla karşılanır.

(4) Yüklenici ağır hastalık, tutukluluk ya da mahkûmiyeti halinde taahhüdünü ifa edemez duruma düşerse, bu halin doğuşundan itibaren 30 gün içinde İdarenin kabul edeceği birini vekil veya kayyım tayin etmesi istenebilir. Bu hususlar sağlanamaz ise sözleşme feshedilir. Fesih durumunda üçüncü fıkrada belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

Yurt dışı ihaleler

MADDE 31 – (1) Yurt dışı mal ve hizmet satışı ihaleleri çerçevesinde şartname ile diğer gerekli bilgiler yabancı dille de düzenlenebilir. Şartnameler ve diğer ihale evrakları ile ödeme, muayene ve teslimde ve taşıma işlemlerinde dış ticaret rejimi kararları, kambiyo ve gümrük mevzuatı, uluslararası kural ve esaslar göz önünde bulundurulur.

(2) Teminat olarak İdarenin banka hesaplarına yatırılacak teklif edilen para cinsinden nakit döviz veya isteklinin Türkiye’de faaliyette bulunan bir banka kontrgarantisine istinaden düzenlenen döviz cinsinden teminat mektupları da kabul edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Satış Usulleri

Satış usulleri

MADDE 32 – (1) 10 uncu maddede yer alan ihale usulleri dışında uygulanabilen satış usulleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Anlaşmalı satışlar,

b) Teklif verme yolu ile satışlar,

c) Sipariş alma yolu ile satışlar,

ç) Yetkili satıcılık verme yolu ile satışlar.

Anlaşmalı satışlar

MADDE 33 – (1) İdarece üretilen mal ve hizmetler; bunları talep eden yurt içi veya yurt dışı gerçek veya tüzel kişiliğe haiz isteklilere, düzenlenecek anlaşmalar çerçevesinde satılabilir. İhraç kaydıyla satışlar, yurt dışı yapım işleri, yurt içine veya yurt dışına yapılacak fason işler de bu tür satışlar içerisinde değerlendirilecek olup, istekli ile yapılacak sözleşme çerçevesinde satılabilir.

(2) İdarenin yurt içi piyasasına ve yurt dışına yönelik olarak ürettiği ürünler, karşılıklı müzakere edilerek düzenlenecek sözleşmeler çerçevesinde, benzer ürünleri pazarlayan firmalar aracılığı ile satılabilir.

Teklif verme yolu ile satışlar

MADDE 34 – (1)  İdarece üretilen mal ve hizmetler dahil her türlü ürün, mamul, kullanılmış veya ihtiyaç fazlası, taşınır, taşınmaz mal, malzeme ve tesisler ile ilgili olarak yurt içinde veya dışında açılacak ihalelere teklif vermek suretiyle iştirak edilebilir. Mamullerin ihracı ve ihraç kaydıyla satışı için teklif verilebilir.

 (2) Verilecek tekliflerde satış fiyatlarının belirlenmesi için;  piyasa şartları, arz talep durumu, rakip firma ürünlerinin kalite ve fiyatlarının incelenmesi ve pazar araştırmaları Pazarlama Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür yardımcısının başkanlığında ilgili birimler tarafından yapılır.

Sipariş alma yoluyla satışlar

MADDE 35 – (1) İdare üretim konuları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından sipariş alabilir.

(2) Siparişi veren alıcının sipariş konusu ile ilgili önceden yayımladığı tip şartname ve sözleşme koşulları mevcutsa, İdare bu koşulları inceler ve söz konusu koşulları karşılayabileceği yönünde karar oluşturursa, bu kapsamda alıcı ile anlaşmaya vararak siparişi yerine getirir.

(3) Alıcı tarafından önceden belirlenen tip şartname ve sözleşme koşulları mevcut değilse, alıcı ile müzakere yapılır ve bunun neticesinde anlaşmaya varılmak suretiyle de siparişi yerine getirilir.

Yetkili satıcılık veya temsilcilik vermek suretiyle satışlar

MADDE 36 – (1) İdarece üretilen mamul mal veya hizmetlerin satışı, şekil ve esasları İdarece belirlenip, yetkili satıcılık veya temsilcilik verilerek de yapılabilir.

Satışlarda tahsilat

MADDE 37 – (1)  Satışlar tahsilat şekli bakımından iki çeşittir:

a) Peşin satışlar, 32 nci maddede belirtilen satış usullerinin dışında yer alan bu Yönetmelikteki diğer satışlar öncelikli olarak peşin bedelle yapılır.

b) Vadeli satışlar, piyasa şartları göz önünde bulundurularak, ürün satışını artırmak amacıyla, satış bedelinin tahsili için belli bir sürenin verildiği satış usulüdür. Vade farkı alınıp alınmaması ve alınacaksa uygulanacak oranı konusunda da ilgili mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harcın peşin tahsil edilmesiyle satışı yapılacak ürün bedelinin KDV hariç tutarı ile Yönetim Kurulunca belirlenen orana göre hesaplanacak vade farkı kadar teminat alınmak şartı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Yurt dışı satışlar, ihracata ilişkin mevzuata ve 20/2/1930 tarihli ve1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna veya ilgili diğer kanunlarda belirlenen ödeme şekillerine uygun olarak Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. Satışa ait tahsilatın ne şekilde olacağı sözleşmelerde ayrıca belirtilir.

Muayene ve teslim etme komisyonu

MADDE 38 – (1) Satışı yapılan mal ve hizmetlerin muayene ve teslim etme işlerini yürütmek üzere, teslim edilecek mal ve hizmetin niteliklerine göre gerekiyorsa muayene ve teslim etme komisyonu oluşturulur. Bu komisyonun asil ve yedek üyeleri ilgili daire başkanınca belirlenen yetkili birimin onayına sunulur.

Muayene ve teslim etme esasları

MADDE 39 – (1) Satışı yapılan mal ve hizmetler, gerekli hallerde, sözleşmede belirtilen teslim yerinde muayenesi yapılarak teslim edilir.

(2) Muayeneler; şartname, sözleşme, resim, kroki veya numune özellikleri göz önünde bulundurularak ulusal veya uluslararası teamül ve usullere göre yapılır. Gerektiğinde bu muayeneler idare dışındaki uzman kuruluş veya laboratuvarlara da yaptırılabilir.

(3) Muayene işlemleri tamamlanan mal ve hizmet, düzenlenen tesellüm protokolünün taraflarca imzalanmasından sonra alıcıya veya yetkili temsilcisine teslim edilir. Alıcı veya temsilcinin imzadan kaçınması halinde durum bir tutanakla tespit edilir.

(4) Alıcı veya yetkili temsilcisi muayene sonuçlarına itiraz ettiği takdirde bu işlemler taraflarca kabul edilecek uzman bir kuruluşta tekrarlanır. Gerektiğinde bu işlemler yurt dışında da yaptırılabilir.

(5) Satılan malların sevk edilmesi veya teslim alınması için, depolama ve koruma imkanları göz önüne alınarak alıcıya uygun bir süre tanınır. Bu süre içinde malların teslim alınmaması halinde ne gibi işlem yapılacağı şartname ve sözleşmelerde belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM

Taşınmaz Mal Satışları ve Kiralanması

Taşınmaz mal satışları

MADDE 40 – (1) Taşınmaz malların satışı, Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. Taşınmaz malların peşin bedelle satılması esas olup vadeli satışta yapılabilir. Vadeli satışların şeklinin tespitine, vade farkı alınıp alınmamasına, vade farkının oranına ilişkin hususlara meri mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca karar verilir.

(2) Vadeli satışlarda satış bedelinin en az %25’i peşin tahsil edilir. Alacağın geri kalanı için azami 2 yıl süre tanınır.

(3) Taşınmazların tapu devri, satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra yapılır.

İdareye ait ya da idarenin zilyetinde bulunan taşınır ve taşınmazların kiraya verilmesi

MADDE 41 – (1) İdareye ait ya da idarenin zilyetinde bulunan taşınmaz malların kiraya verilmesinde bir yıl dahil ve bir yıla kadar olan kiraya vermeler Genel Müdürün, bir yılı aşan kiraya vermeler ise Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Taşınmaz malların kiraya verilmesinde, rayiç kira tespit komisyonu kararı, kiraya verilecek taşınmazın planı, tapu kaydı bilgileri, emlak vergisine esas değeri ile konuyla ilgili hazırlanacak detaylı görüşle birlikte ilgili birimce Pazarlama Dairesi Başkanlığına onay alınmak üzere gönderilir.

(3) Hazırlanacak kira sözleşmelerinde;

a) Kiralayan veya kiralayanlar ile varsa vekillerinin adı ve adresleri,

b) Kira bedelinin nasıl ödeneceği,

c) Bir yıldan uzun süreli sözleşmelerde kira bedelinin yıllara göre artıp artmayacağı, artacaksa bu artışın nasıl hesaplanacağı,

ç) Özel şartlar, 

açık ve ayrıntılı olarak belirtilir.

(4) İdareye ait ya da İdarenin zilyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz mal kiralama talepleri, ilgili birimlerin de görüşü alınarak, Pazarlama Dairesi Başkanlığınca değerlendirilir ve onaya sunulur.

(5) Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi, baz istasyonları ile radyo ve televizyon vericileri için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verme işlemi pazarlık usulüyle yapılabilir.

 (6) Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili sözleşmeler, parasal yetki tutarına göre Pazarlama Dairesi Başkanı ile bağlı bulunduğu Genel Müdür yardımcısınca ya da Genel Müdür yardımcısı ile Genel Müdür tarafından imzalanır.

(7) İdareye ait taşınır malların kiraya verilmesinin satılmasına oranla daha ekonomik olması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile kiraya verme yoluna başvurulur.

Kiraya verilen taşınmazlarda süre uzatımı

MADDE 42 – (1) Önceki yıllarda kiraya verilmiş bulunan taşınmazlarla ilgili olarak süre uzatım taleplerinin olması halinde; yürürlükte bulunan hukuki düzenlemeler de göz önüne alınarak,  ilgili diğer mevzuatta belirlenen kanuni artıştan az olmamak üzere gerekli kira artışı taraflar arasında serbestçe belirlenir.

(2) Süre uzatımlarında Yönetim Kurulu yetkili olup, söz konusu uzatımların süresi 3 yılı geçemez.

Taşınır ve taşınmaz malların kira bedellerinin tahsili

MADDE 43 – (1) Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira bedelleri peşin tahsil edilir. Kira bedelinin vadeye bağlanması veya alternatif ödeme şekillerinin tespitine Genel Müdür yetkilidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin yayımından önce başlayan işlerde, TÜVASAŞ, Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – (1) 5/8/1996 tarihli ve 22718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TÜVASAŞ, Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürü yürütür.