10 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29884

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   09/11/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-58

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Ankara ili, Bala ilçesi, Göztepe Mahallesi, 60 ada, 23 no.lu parseldeki 148,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki bina ile birlikte bir bütün halinde (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Kuruluş tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın 42.000,00 (kırkikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sabri Harun YILMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sabri Harun YILMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İşbu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.