9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29883

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak genel esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavların ve değerlendirmelerin yapılması, diplomaların verilmesi, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

b) Dönem: Eğitim-öğretim yılını,

c) Dönem Koordinatörü: Dekan tarafından ilgili dönem öğrencilerinin eğitim-öğretim işlerini düzenlemek ve sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu:  Eğitim ve öğretimin plan ve program önerilerini hazırlayan, düzenli yürümesini temin ve kontrol eden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

d) Fakülte: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

f) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri

Kesin kayıt ve kayıt koşulları

MADDE 5 – (1) Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Fakülteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini belirleyerek ilan eder.  İstenilen belgelerin suretleri veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belgeyle ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kesin kaydı yapılmaz, yapılmış olsa bile kayıt silinir.

Kayıt yenileme ve öğrenim katkı payı

MADDE 6 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenim katkı paylarının yarıyıl taksitini yatırarak kayıt yenileme işlemlerini yaparlar.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin başvuruları Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Süresi içinde katkı payını ödemeyen veya eksik ödeyenlerin ve mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenlerin o dönem için kayıt veya kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Kayıt yenilenmemesi nedeniyle geçen süreler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

(5) Haklı ve geçerli sebep olmadıkça öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini bizzat kendileri yapmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim şekli ve dili

MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretim; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Acil Müdahale ve İlk Yardım gibi zorunlu genel dersler dışında Dönem I, II ve III’te ders kurulları, Dönem IV, V ve VI’da staj esasına göre yapılır. Dönem VI, eğitim-öğretimin aile hekimliği (intörn) dönemidir. Fakültede teorik ve pratik dersler bir bütün olarak değerlendirilir.

(2) Ders kurulları ve stajlar ile ilgili uygulama esas ve usulleri Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

(3) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Ders kurulları ve staj programları akademik takvimde belirtilir, gereken durumlarda Fakülte Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Rektörlük onayı ile değişiklik yapılabilir.

(4) Fakültenin eğitim dili Türkçe’dir. Ancak Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı konulması durumunda bazı dersler yabancı dilde yapılır.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 8 – (1) Fakültede her eğitim-öğretim yılı (dönem) en az otuz iki haftadan ibarettir. Bu süreye dönem sonu sınavları dahil değildir.

Devam zorunluluğu

MADDE 9 – (1) Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmalar ve benzeri pratik dersler ile teorik derslere devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumu dönem koordinatörlüğünce takip edilir.

(2) Teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz devam etmeyen öğrenci ilgili ders kurulunun sınavına alınmaz ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen DVZ notunu alır. Mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen ve teorik derslerin %50’sinden fazlasına mazeretli olarak devam etmeyen öğrenci ilgili ders kurulunun sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen MEKS notunu alır. Bu nedenle kaybettiği süre azami öğrenim süresi hesabına dâhil edilmez.

(3) Pratik derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o dersin veya stajın pratik sınavına alınmaz ve DVZ notu alır. Devamsızlık mazeretsiz olarak %20’yi veya mazeretli %50’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders ve/veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve DVZ notu alır.

(4) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te ders kurullarının toplam teorik derslerden %30, toplam pratik derslerden %20’den fazla devamsızlığı olan öğrenciler dönem sonu genel ve bütünleme sınavlarına alınmazlar.

Yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil muafiyet sınavları

MADDE 10 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılması durumunda, bu sınıfa kayıt olan öğrenciler ilk yıl hazırlık sınıfında öğrenim görürler.

(2) Bu öğrencilerden isteyenler yabancı dil muafiyet sınavına girerler. Başarılı olanlar hazırlık sınıfından muaf tutulurlar. Bu sınavın yapılışı, değerlendirmesi ve alınan notun sağlayacağı muafiyetler, Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre yürütülür.

(3) Yatay geçişle gelen öğrenciler yabancı dil muafiyet sınavında yeterlik gösterememişlerse hazırlık sınıfını okurlar.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere bu durumlarını ve başarı notlarını içeren bir belge verilir.

(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, isterlerse ikinci yıl bu sınıfı tekrar edebilirler. İstemezlerse Fakültenin eğitim-öğretim programına devam edebilirler.

(6) Hazırlık sınıfının süresi, 11 inci maddede belirtilen sürelere dahil değildir. Hazırlık sınıfına ait süre ve başarı kriterleri Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre belirlenir.

(7) Zorunlu hazırlık sınıfı açılana kadar, Fakülteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler isterlerse yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler. Bu sınavların yapılışı ve sonuçların değerlendirilmesi Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre yürütülür.

(8) Yatay geçişle gelen öğrenciler hariç, ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim yılı başlangıcından itibaren en geç ilk iki hafta içinde, ek kontenjan ile gelen öğrenciler ise kayıt oldukları gün itibarı ile bir hafta içinde, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için, derslerin alındığı tarih üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemek koşuluyla Dekanlığa başvurabilir. Muafiyet istekleri, Dekanlıkça oluşturulacak intibak komisyonunda değerlendirilip, yönetim kurulunca görüşülerek karara bağlanır ve öğrenciye bildirilir. Öğrencinin muafiyet aldığı derslerin notları, Fakültenin not sistemine dönüştürülerek genel not ortalaması hesabına katılır. Muafiyet istekleri uygun görülen öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek amacı ile tekrar alabilirler.

Öğrenim süresi ve ek süreler

MADDE 11 – (1) Fakültede öğretim süresi altı yıldır. Öğrenciler programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Bu süreye kayıt dondurma ve izinli sayılma süreleri dâhil edilmez. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

(2) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün stajlar için ilgili dönemin bütünleme sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başarısız staj sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları stajlar ile birlikte beş ve beşin altına indirenlere bu stajlar için üç yarıyıl, ek sınavları almadan hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş staja kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir stajdan başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile açılacak sınavlara sınırsız olarak, devam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız stajın sınavına girme hakkı tanınır.

(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınavlara girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Yatay geçiş ve intibak

MADDE 12 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü ve intibakı; Yükseköğretim Kurulunca ve Senatoca belirlenen esaslar dahilinde, öğrencinin almış olduğu eğitimin Fakülte eğitim programına uyum ve denkliği hakkında akreditasyon ve eşdeğerlilik komisyonunun görüşü alınarak ve daha önceki yükseköğretim kurumunda geçen süreler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen azami eğitim süresinden düşülerek Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Genel zorunlu dersler

MADDE 13 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Türk Dili ile Acil Müdahale ve İlk Yardım dersleri, bağımsız ders olarak okutulur. Bu derslere %70 devam zorunludur.

(2) Genel zorunlu dersler başarılmadan Dönem VI’ya başlanmaz. Bu derslerden alınan notlar yeterli/yetersiz şeklinde değerlendirilir ve genel başarı notu ortalamasına katılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınav günleri ve şekli

MADDE 14 – (1) İlan edilen sınav tarihleri en az on beş gün önceden Dekanlığa bildirilmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(2) Teorik derslerin sınavları yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem sözlü; pratik derslerin sınavları yazılı, uygulamalı veya hem yazılı, hem uygulamalı olarak yapılır.

(3) Öğrenciler; sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek, ayrıca öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava zamanında veya sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrenciye, 20 nci maddede belirtilen EKS notu verilir.

(4) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye 0 (sıfır) puan verilir ve ayrıca hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

(5) Genel zorunlu derslerin ara sınavları, dönem sonu ve bütünleme sınavları yıllık sınav programında belirtilir.

Ders kurulu sınavları

MADDE 15 – (1) Her ders kurulunun eğitim-öğretiminin sonunda ders kurulu sınavı yapılır. Ders kurulu sınavı, derslerin ders kurulunda yer aldıkları sürelere orantılı sayıda sorudan oluşur. Ders kurulu sınavları dönem koordinatörlerinin gözetim ve denetiminde yapılır.

Dönem sonu ve bütünleme sınavları

MADDE 16 – (1) Dönem sonu sınavları; Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te dönemin sonunda, dönem içinde yer alan ders kurullarının müfredatlarının tümünden sorular hazırlanmak suretiyle yapılan sınavlardır. Dönem sonu sınavlarından ve bütünleme sınavlarından 50 puandan az alan ve 17 nci maddede belirtildiği şekilde hesaplanan dönem sonu notu 60 puandan az olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Dönem sonu sınavında başarısız olan öğrenciler akademik takvimde yer alan tarihte bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavları sonunda da başarısız olan öğrenciler dönem tekrarı yaparlar.

(2) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 80 veya daha fazla olan Dönem I – II – III öğrencileri, dönem sonu genel sınava girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az 10 gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.

Dönem sonu notları 

MADDE 17 – (1) Dönem sonu notu aşağıdaki şekildedir:

a) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te ders kurullarında alınan puanların ortalamasının 0,60 ile çarpılarak ve dönem sonu sınavından alınan puanın 0,40 ile çarpılarak, elde edilen sayıların toplamıdır.

b) Bütünleme sınavına kalanlar için dönem sonu notu; Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te ders kurulu sınavlarından alınan puanların ortalamasının 0,50 ile çarpılarak, Bütünleme sınavından alınan puanın 0,50 ile çarpılarak elde edilen sayıların toplamıdır.

(2) Dönem IV, V ve VI’da her staj için ayrı ayrı puanlar verilir ve dönem sonu notu bunların ortalaması alınarak belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç yedi gün içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar, dönem koordinatörleri tarafından değerlendirilerek Dekanlık tarafından karara bağlanır.

Mazeret sınavları

MADDE 19 – (1) Sınavı izleyen yedi gün içinde başvuruda bulunan ve mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

(2) Ders kurulu mazeret sınavı, bir defa ve Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(3) Dönem sonu genel ve bütünleme sınavları ile staj genel ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavları açılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Değerlendirilmesi

Puanın harf notuna dönüştürülmesi

MADDE 20 – (1) Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde veya bağıl not değerlendirme sistemine göre belirlenir:

(2) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:

a) EKS notu; sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilen nottur.

b) MEKS notu; mazeretli eksik öğrenci notudur. Herhangi bir dersten EKS notu aldığı takdirde, devam eden bir hastalık, trafik kazası ve benzeri mazeret durumlarında, ilgili ders kurulu başkanının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavına girmezse EKS – MEKS notları kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) DVZ notu; ilgili dersin devamsızlık sınırını aşan, ders uygulamalarına ilişkin koşulların hiçbirini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DVZ notu, not ortalaması hesabında sıfır katsayısı ile işlem görür.

ç) Ortalamaya katılmayan derslere verilen notlar şunlardır:

1) YT (yeterli) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir.

2) YZ (yetersiz) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı göstermeyen öğrencilere verilir.

Mezuniyet notu ve mezuniyet derecesi

MADDE 21 – (1) Dönem I, Dönem II, Dönem III, Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI’nın dönem notları toplamının altıya bölünmesiyle mezuniyet notu hesaplanır. Mezuniyet notunun puan değerinin karşılığındaki mezuniyet derecesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mezuniyet Notu           Harf Notu            Mezuniyet Katsayısı            Mezuniyet Derecesi

90-100                              AA                              4,00                        Pekiyi

85-89                                 BA                              3,50                        İyi-Pekiyi

80-84                                 BB                               3,25                        İyi

70-79                                 CB                               3,00                        Orta-İyi

60-69                                 CC                               2,50                        Orta

Üstün onur mezunları ve onur mezunları

MADDE 22 – (1) Her yıl Fakülteden mezun olan öğrencilerin mezuniyet notlarına göre sıralamaları yapılır. Birinci, ikinci, üçüncü sırada mezun olan öğrenciler üstün onur mezunları, dördüncüden onuncuya kadar sırada mezun olan öğrenciler de onur mezunlarıdır.

Diplomalar

MADDE 23 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması:  Eğitim-öğretim programının Dönem I ve Dönem II derslerini en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ayrılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadır. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma–izinli sayılma 

MADDE 24 – (1) Yönetim Kurulu tarafından öğrencinin kayıt dondurmasına ve öğrenime ara vermesine aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeret durumunda bir defada en çok bir yıl için izin verilir:

a) Öğrencinin Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Öğrencinin kendisinin veya ailesinin oturduğu yerde doğal afetler meydana gelmiş ve bunun mülki amirlerden alınan belgeyle belgelendirilmiş olması,

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da  bunların ağır hastalığında bakacak başka bir kimsenin bulunmaması ve bunun belgelendirilmesi,

ç) Öğrencinin ailesinin ekonomik durumunda beklenmedik olumsuzlukların ortaya çıktığının belgelenmesi,

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmaması,

e) Öğrencinin herhangi bir sebeple tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması üzerine  askere alınması,

f) Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Öğrencinin mazeretin ortaya çıkmasından itibaren on beş gün içerisinde başvurması halinde geçen veya geçecek olan süreler kayıt dondurma süreleri olarak kararlaştırılır.

(3) Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Kayıt dondurulma ile geçen süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

Mazeretler

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin her türlü mazereti Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek kabul veya ret edilir. Mazeretlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) İlk beş sınıf öğrencilerinin sınav tarihlerini kapsamayan yedi güne kadar olan kısa süreli raporları, ilgili ders kurulu başkanı veya staj sorumlusu tarafından; yedi günden uzun süreyi kapsayan raporları ve sadece sınav tarihlerini kapsayan raporları ise Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Mazereti kabul edilen öğrenciler, mazeretleri süresince derslere devam edemez ve sınavlara alınmaz.

b) Öğrencilerin; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile karşılaşmalar sebebiyle Yönetim Kurulunun kararı ile izinli oldukları süreler devamsızlıktan sayılmaz. Öğrenciler, bu süreler içinde giremedikleri uygulama çalışmalarını telafi ederler ve katılamadıkları sınavlara Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 26 – (1) Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin kaydı silinir.

a) 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami eğitim süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamamak.

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak.

c) Öğrencinin kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılma talebinde bulunması.

(2) Kaydı silinen ya da kaydını kendi isteğiyle sildiren öğrenciye yatırdığı öğrenim katkı payı iade edilmez.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanun ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 28 – (1) Öğrenciler; dershane, laboratuvar, klinik, poliklinik ve uygulama alanları ile bunların eklentilerinde giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 29 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat Üniversitenin ilgili birimine vermiş olduğu adrese yapılır. Öğrenci adres değişikliklerini bir dilekçe ile bildirmek zorundadır.

(2) Yeni adres bildirimi yapılmadığı için eski adrese tebligat yapılması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski öğrencilerin diplomaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2006-2007 eğitim-öğretim yılından önce kayıt olan öğrenciler istekleri halinde diplomalarını Abant İzzet Baysal Üniversitesinden almak üzere başvurabilirler.

Azami süre hesabı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26/11/2014 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, söz konusu tarihten önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.