8 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29882

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca görevlendirilen öğretim üyesini,

b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan Anabilim/Anasanat Dalını,

d) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim/Anasanat Dalının, lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Anabilim/Anasanat Dalı için tanımlanan başkanı,

f) Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitüleri,

g) Enstitü Müdürü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitüde eğitim programları bulunan Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitü müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

i) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim programları için Enstitüye kayıt olmuş öğrenciyi,

l) Tez/dönem proje danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrenciye tez, proje ve diğer konularda rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,

m) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabulü, Öğretim Ücreti, Öğretim Dili ve İzin

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar aşağıdaki esaslara göre kabul edilir:

a) Bir adayın; yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına, doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilebilmesi için lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES standart puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Ana dili ile eğitim dili farklı olan programlarda dil yeterlik şartı 9 uncu madde hükümlerine göre belirlenir. Ancak tezsiz yüksek lisans programları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir. Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan öğrenciler; ALES’ten alanında en az 55 puan almaları, diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilerek intibakları yapılır.

c) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmış olanlar ile tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Üniversite Senatosunca karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES standart puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile belirlenir.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmış olanların tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına hazırlık ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Belirtilen standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca ilgili programa kabul için en az ALES standart puanı belirlenebilir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES standart puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler Senato tarafından belirlenir.  Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senatoca karar verilir. ALES standart puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız ALES standart puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

(2) Enstitü anabilim dalı veya anasanat dallarının birden fazla enstitünün çalışma alanına giren lisansüstü eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda, koordinasyon Enstitü Müdürleri tarafından sağlanır.

(3) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere mülakat sınav jürisi ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi kurulur.

(4) Adayların başarı notu; alanında ALES standart puanının en az %50’si, lisans notu, yabancı dil puanı, sözlü sınavı ve referansları ilgili Enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında belirlenen ve Senatoca onaylanan oranlara göre değerlendirme jürisi tarafından değerlendirilerek hesaplanır. Başarılı bulunanlar puan sırasına göre lisansüstü programlara kabul edilir. Gerektiğinde, ilgili anabilim dalının özelliğine bağlı olarak; başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil puan koşulunun yükseltilmesi Enstitü Kurulunun önerisi ile Senatoca yapılır. Yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından açıklanır.

(5) Rektörlük; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları, Enstitü Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ilanla duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için, tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla, Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının ise lisans derecesine sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES standart puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar Senato tarafından yükseltilebilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam 30 AKTS’yi geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans ve doktora öğrencisinin ders programı, lisans ve yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans veya doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla bir akademik yıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Eğer öğrenci bilimsel hazırlık ile birlikte kayıtlı olduğu yüksek lisans veya doktora programından ders alır ise bu süre kayıtlı olduğu program süresine dâhil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans veya doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programda tez çalışmasına başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı lisans seviyesinde olan derslerinin tümünü en az DD harf notu ile ve en az 2,00 genel not ortalamasıyla tamamlaması, yüksek lisans seviyesinde almış olduğu bilimsel hazırlık derslerinin tümünü en az CC harf notu ile tamamlaması gerekir.

(6) Özel öğrenci statüsünde olan öğrenci bilimsel hazırlık programına kabul edilemez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu lisans programı mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak kendilerine kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili konuları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Özel öğrenci olarak bilimsel hazırlık programına kabul edilemez.

(2) Özel öğrenci olarak ders alıp daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlara talepleri üzerine, özel öğrenci statüsünde başarılı oldukları derslerin, kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken seminer dışındaki toplam ders sayısının en fazla %50’sine eşdeğer olan kısmından, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir.

(3) Özel öğrenci kabul koşulları ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Üniversitedeki bir lisansüstü programından başka bir lisansüstü programına veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programından Üniversitedeki lisansüstü programlarına, söz konusu programlarda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, Senatonun belirleyeceği esaslara göre yatay geçiş yoluyla kabul edilir. Ancak, Üniversitedeki programlar arası geçiş hakkı bir kez kullanılabilir.

Yabancı dil hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Öğretim dili Türkçe olmayan lisansüstü programlara kabul için bilimsel başarı düzeyleri yeterli görülen adaylar; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ilgili dil yeterlik sınavına alınırlar. Sınav sonuçları puan sırasına göre ilan edilir. İlan edilen yabancı dil puanları başarı kriterleri ile bu kriterlere eşdeğer sayılı YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen uluslararası dil sınavları sınav sonuçlarının asgari kabul edilen limitleri Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Bilim sınavından başarılı olup, yabancı dil sınavından başarısız olan öğrencilerin kayıt olacakları programın eğitim dili ile Üniversitenin ilgili yabancı dil hazırlık programına kayıt olmaları isteğe bağlıdır. Öğrencilerin en fazla iki akademik yarıyıl içinde, ilan edilen yabancı dil puanları başarı kriterleri ile bu kriterlere eşdeğer sayılan YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen uluslararası dil sınavları sınav sonuçlarının asgari kabul edilen limitlerini sağlamaları gerekir.

Yabancı öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Türkiye’den veya kendi ülkelerinden burs alan adaylar ile ikili anlaşmalara göre veya kendi hesabına lisansüstü eğitimi almak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmadan lisans notları değerlendirilerek Enstitü onayı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programa kabulleri için denklik belgesi istenmez; ancak lisans ya da yüksek lisanstan mezun oldukları kurumların YÖK’çe tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda YÖK’ün onayı gerekir.

(3) Anadilleri dışında eğitim yapan yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt yaptırmak istedikleri program dilinde eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezun olduklarını belgelemeleri veya kabul edilebilecek bir muafiyet belgesine veya eşdeğer sınav sonuç belgesine sahip olmaları durumunda, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ilgili dil yeterlik sınavından Senatoca belirlenen puanı sağlamaları halinde muaf sayılırlar. Gerekli görülürse bu öğrencilerin yabancı dil ve bilim seviyelerinin tespiti için sınav da yapılabilir. Gerekli koşulu sağlayamayan öğrencilerin kayıt olacakları programın eğitim dili ile ilgili Üniversitenin ilgili yabancı dil hazırlık programına kayıt olmaları isteğe bağlıdır. Öğrencilerin en fazla iki akademik yarıyıl içinde, ilan edilen yabancı dil puanları başarı kriterleri ile bu kriterlere eşdeğer sayılan YDS eşdeğer kabul edilen uluslararası dil sınavları sınav sonuçlarının asgari kabul edilen limitlerini sağlamaları gerekir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt olacak yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans programları için en az B2 seviyesinde, doktora ve lisans sonrası doktora programları için en az C1 seviyesinde Türkçe dil belgesine sahip olmaları gerekir. Bu belgeye sahip olmayan öğrencilerin İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe hazırlık eğitimi almaları ve yüksek lisans programlarına kayıt olacak öğrencilerin en az B2 seviyesinde, doktora programlarına kayıt olacak öğrencilerin en az C1 seviyesinde başarılı olmaları gerekir.

(5) Bu öğrenciler, lisansüstü programına kayıt olmak için Mütevelli Heyetçe her yıl belirlenen öğretim ücretini ödemek zorundadır.

Lisansüstü programlara öğrenci kaydı

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe kabul edilenler; akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Enstitü Öğrenci İşlerine teslim ederek kesin kayıt işlemini yaptırmak zorundadır. Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından duyurulur. Geçerli bir nedenle ilk kayıt için gelemeyen öğrenci, ilk kayıt işlemini, belirlediği vekili aracılığıyla da yaptırabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(2) Lisansını aldığı eğitim dili dışında başka bir yabancı dil ile eğitim veren programlarda lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrencilerin; yüksek lisansa kabul edilen öğrencilerin Üniversite hazırlık okulunun yapacağı yeterlik sınavlarından en az 70 alma koşulunu sağlamaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen program dilinden eşdeğer yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin; akademik takvimde ilan edilen süreler içinde öğretim ücretini ödemek ve derslerini seçerek akademik danışmanlarına onaylatmak suretiyle dönem kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Öğrenciler dönem kayıtlarını bizzat yapar veya belirledikleri vekil aracılığıyla yaptırabilir. Yedi haftalık yaz döneminde öğrenim isteğe bağlıdır ve sadece ders alacak öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.

(2) Güz ve/veya bahar dönemi kayıtları sürecinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde mazeretli kayıt yaptırabilir. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yaptırılamaz.

(3) Herhangi bir dönemde kaydını yaptırmayan ve en fazla bir dönem süresince kayıtsız kalan öğrenci, öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında kaydını yenileyebilir.

(4) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen veya devamsızlık nedeniyle başarısız bulunan öğrencilerin tez/proje danışmanlarının görevleri aktiften pasife çevrilir ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Bu öğrencilerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans öğrencilerine ve doktora ders aşamasında olup henüz yeterlik sınavına girmemiş olan öğrencilere kayıt yeniledikten sonra daha önce pasif hale getirilen danışmanlık aktif hale dönüştürülür.

b) Bu öğrencilerin tekrar kayıt yaptırıp, tez çalışması ile ilgili gerekli ve yeterli çalışmaları yapmaması halinde danışmanın önerisi ile kayıtlı bulunduğu program için gerekli asgari kredinin yarısı kadar ilave ders alması istenebilir.

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programların öğretim dili; programın açılışı için YÖK’ten onay alınarak belirlenen öğretim dilidir.

Kayıt dondurma

MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrencilerin ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en çok iki yarıyıl kaydı dondurulabilir. Danışman ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Öğrencinin kayıt dondurabilmesi için en az bir yarıyıl ders kaydı yaptırması zorunludur. Lisansüstü öğrencilerinin;

a) Mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi,

b) Askere gitmesi,

c) Hastalık, doğal afet, öğrenime devamı engelleyen ekonomik güçlükler veya benzeri nedenlerle çalışma zorunluluğu, anne, baba, eş, çocuk veya kardeş gibi bir yakınının ölümü ya da bunların hastalanmaları halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması,

ç) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması,

gerekçelerinden birinin olması halinde Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kaydı dondurulabilir.

Öğretim ücreti

MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Öğretim ücreti, Mütevelli Heyet tarafından program bazında belirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin öğretim ücretini ve Üniversitece belirlenen diğer ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemesi gerekir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen normal eğitim-öğretim süresinde mezun olamayan öğrencilerin süre uzatım haklarını kullanabilmeleri için, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenen ek öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Lisansüstü Programların Kapsamı

Ders ekleme-bırakma

MADDE 16 – (1) Güz ve bahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir. Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak istedikleri ders değişikliklerini kendileri yapmak zorundadır.

(2) Yedi haftalık yaz döneminde ders ekleme-bırakma birinci hafta sonuna kadar yapılabilir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 17 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanının önerisi ile Enstitü Kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü Kurulunca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği, ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyelerince verilir.

(2) Zorunlu hallerde, Enstitü Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Başkanının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile alanında en az lisans mezunu uzman kişilere de tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında dersler verdirilebilir.

Lisansüstü derslerinin kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bu dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Buna göre, dersin kredi değeri aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:

Öğretim Çalışmasının Türü                                                                Haftalık Saati       Kredi Değeri

Teorik Ders                                                                                                 1                          1

Uygulama                                                                                                    2                          1

Laboratuvar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar                        1-4                        2

Laboratuvar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar                        1-8                        3

Laboratuvar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar                       9-12                       4

(2) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri ile öğrenci iş yüküne dayalı olarak 1 AKTS 25,5 saat karşılığı iş yükü olarak hesaplanan AKTS değerleri eğitim-öğretim bilgi sisteminde ilgili ders tanımlarında yer alır ve hangi lisansüstü derslerinin yerel kredisiz olacağı, ilgili Enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının görüşleri de alınarak Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve programlarında belirtilir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonunda final sınavına tabi tutulur. Her yarıyılda en az bir ara sınav ve/veya değerlendirme yapılır. Final sınavları ve/veya değerlendirmeleri, ilgili anabilim veya anasanat dallarınca belirlenen ve Enstitü Müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi şartıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı elde edenlerden, final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem sonunda bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu yerine geçer.

(2) Final sınavına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,

b) Uygulama veya varsa laboratuvarların en az % 80’ine katılmak,

c) Uygulama veya laboratuvarda başarılı olmak,

gerekir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek yarıyıl ders notu, yarıyıl sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur. Final sınavını gerektirmeyen derslerin notu; proje, stüdyo ve benzeri akademik çalışmalar göz önünde bulundurularak ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının görüşleri de alınarak Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenir ve öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir. Bu durumda yarıyıl ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ve/veya değerlendirmeleri göz önünde tutularak verilir.

(4) Ham başarı notu, dönem içi değerlendirmelerinin % 40’ı ve dönem sonu sınavlarının %60’ı alınarak belirlenir.

(5) Senatoca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin YÖK tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

Ders başarı notları

MADDE 20 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri dersin öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders başarı notu olarak takdir olunur:

a) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan                               Yarıyıl Ders Notu               Katsayısı

90-100                                       AA                              4,00

85-89                                         BA                              3,50

80-84                                         BB                               3,00

75-79                                         CB                               2,50

70-74                                         CC                               2,00

60-69                                         DC                              1,50

50-59                                         DD                              1,00

40-49                                         FD                               0,50

00-39 ve aşağısı                         FF                               0,00

b) Ayrıca, diğer harf notları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

1) Eksik notu (I), yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. I harf notu almış bir öğrenci; notların öğrenci işleri daire başkanlığına tesliminden on beş gün sonra, eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF harf notuna dönüşür. Mazeretinin uzun süreceği fakülte/yüksekokul Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin I harf notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır. I harf notu kayıtlarda kaldığı sürece FF harf notu gibi işlem görür.

2) Devamsız notu (NA), derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF harf notu olarak işleme alınır.

3) Geçer notu (P), yerel kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. Öğrencinin ortalamasına etki etmez.

4) Kalır notu (F), yerel kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. Öğrencinin ortalamasına etki etmez.

5) Muaf notu (M), muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir. Öğrencinin ortalamasına etki etmez.

6) Çekilme notu (W), normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten, yarıyıl/yılbaşından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Bir öğrenciye; bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, bütün yüksek lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

 (2) Yüksek lisans programında bulunan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten yarıyıl başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini almış olması gerekir. Ancak, doktora/sanatta yeterlik programlarında okuyan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten en az CB harf notu alması gerekir.

(3) Yarıyıl sonu ders notları, öğrenci işleri daire başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve ilan edilir.

(4) Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin, muaf olduğu derslerin notları Üniversite not sistemine dönüştürülerek harf notları ve kredileriyle birlikte transkriptine aktarılır. Ancak, başka bir üniversitede ders aşamasını tamamlamış, tez aşamasında Üniversiteye yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin muaf olduğu dersler için geldiği üniversite tarafından verilen onaylı transkriptindeki notlar, not ortalamaları ve kredileri geçerlidir. Bu durum transkriptte belirtilir. Özel öğrenci statüsünde Üniversite enstitülerinden alınan lisansüstü dersler, öğrencinin asıl öğrenci olarak kayıt yaptırması halinde harf notları ve kredileriyle birlikte transkriptine aktarılır.

Notlarda maddi hata

MADDE 21 – (1) Öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının veya öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili Enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl ders kayıtlarından önce düzeltilmiş olması gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans öğrencileri W, FF, FD, DD, DC ve F harf notu aldıkları dersleri ve doktora öğrencileri W, FF, FD, DD, DC, CC ve F harf notu aldıkları dersleri tekrar alırlar. Öğrenci seçmeli dersten düşük not alarak kaldığı takdirde de o dersi veya o derse eşdeğer tanımlanan dersi başarmak zorundadır. Öğrencinin seçtiği ve kaldığı ders açılmadığı takdirde ise açılan ve anabilim dalı başkanlığı tarafından teklif edilip Enstitü Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen başka bir seçmeli ders alabilir.

(2) Genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla; yüksek lisans öğrencileri CC harf notu, doktora öğrencileri CB harf notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler. En son aldıkları not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda not ortalamaları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından otomasyon sistemi ile hesaplanarak belirlenir.

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin AKTS değeri ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısının çarpımları toplamının AKTS değerlerinin toplamına bölünerek bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü göz önünde bulundurularak hesaplanır. Gerek yarıyıl, gerekse genel not ortalamasında AA harf notundan FF harf notuna kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Ders yükünün tamamlanması

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler ders yüklerini tamamlamış sayılabilmeleri için, ilgili lisansüstü programında belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamını başarmış ve program için tanımlanmış olan asgari yerel kredi ve asgari AKTS değerini tamamlamış olması gerekir.

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 25 – (1) Üniversitede lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan, yüksek lisans programları da, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarının hangi Enstitü anabilim veya anasanat dallarında açılacağı, Enstitü Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilimsel bir yöntemi araştırma/uygulama/geliştirme,

b) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana ya da benzer bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Bu program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla; en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sekiz adet dersten birinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi veya Modelleme ve Tasarım Teknikleri dersi veya bu derslere eşdeğer olarak tanımlanan bir ders olmak üzere almak zorundadır. Ders sayısı ve kredi toplamı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile %50 oranına kadar artırılabilir.

(3) Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredisiz olup, başarılı (P), başarısız (F) veya tamamlanmamış (I) olarak değerlendirilir. Öğrenci, en erken üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Tezli yüksek lisans programının her dönemdeki iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS’dir. 120 AKTS’lik iş yükünün 60 AKTS’lik iş yükü dersleri, 60 AKTS’lik iş yükü de tez çalışmasından oluşur. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS değerinde ders alınabileceği Senato kararıyla belirlenir.

(5) Lisansüstü öğrencileri, danışmanın uygun görmesi halinde, ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile eşdeğer lisans programı derslerinden en fazla iki, Üniversitenin diğer enstitülerinde ve diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans ve yüksek lisans dersleri arasından en fazla iki ders seçilebilir.

(6) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrenciler ders, seminer ve uygulama çalışmalarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat eseri raporu hazırlamaları gerekir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Ancak almakla yükümlü oldukları dersleri, 120 AKTS’lik iş yükünü başarı ile tamamlamış, seminer dersini başarmış ve yüksek lisans tez çalışmasından başarılı bulunmuş öğrenciler üç akademik yıllık süreden daha az süre içinde mezun olabilir.

 (2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Akademik danışman ve tez danışmanı atanması

MADDE 28 – (1) Öğrencinin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından on beş iş günü içerisinde Akademik danışman atanır. Akademik danışman, öğrencinin eğitim-öğretim işlemlerini takip etmekle yükümlüdür. İlgili anabilim dalı başkanlığı akademik danışman atamadığı takdirde öğrencinin Akademik danışmanlığını anabilim dalı başkanı yürütür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca program derslerinin %50’sinden başarılı olmuş her öğrenci için programda görevli olan öğretim üyelerinden tez danışmanı ve tez danışmanı ile belirlenen tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar öğrenci ile birlikte Enstitüye önerir. Tez danışmanlığı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı atanıncaya kadar bu görev ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Yüksek lisans ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısı en fazla on ikidir. Bu sayının %50 oranında arttırılması Enstitü Kurulunca belirlenir. Tezsiz yüksek lisans dönem proje danışmanlıkları bunun dışındadır.

(4) Tez danışmanı Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde; akademik danışman, Enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde doktora veya sanatta yeterlik unvanına sahip olan diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından da seçilebilir.

(5) Yüksek lisans tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanının ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezi benzerlik programından geçirildikten sonra öğrencinin tezi, savunmak üzere kabul edilir.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü, intihal yazılım programı raporunu tezi ile birlikte Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Benzerlik oranı %20’den fazla olamaz. Tez danışmanlarınca tezleri uygun görülen öğrenciler, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış beş adet beyaz karton ciltli tez ile birlikte, tez savunma sınavına girmek üzere Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Tez Jürisi biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, tez danışmanının Üniversitenin kadrosu dışından olmaması durumunda biri Üniversite dışından ilgili anabilim dallarındaki öğretim üyelerinden olmak üzere en az iki yedek jüri üyesi belirlenir. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Oluşan bütün jüriler, sınav öncesi yapılacak toplantıda kendi aralarından bir başkan seçerler.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken bir hafta, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez savunma sınavı, ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte bütün jüri üyelerinin katılımıyla yapılır. İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanakla belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyiciye açık yapılır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(8) Öğrenci, başarıyla savunduğu tezi, tez yazım kılavuzunda belirlenen ilkelere uygun olarak hazırlayarak en az üç kopya halinde jüri üyelerine onaylatarak sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi belirlenen şartlara uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören bir öğrencinin mezuniyeti için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin Enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) YÖK’çe istenen, tez raporu için doldurulmuş tez veri giriş formu ile özet bilgiyi içeren bilgisayar CD’si.

b) Enstitü tarafından istenen tez veya proje çalışma raporunun Türkçe ve yabancı dilde yazılmış özetlerini içeren bilgisayar CD’si.

c) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı tutanakları ve sınava ilişkin rapor.

ç) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayımlanmış bildirisi olması zorunludur. Yayın şartı aranmayacak yüksek lisans  programlarının  ve yayın şartı yerine geçecek olan koşulların belirlenmesi  Enstitü Kurulu kararı ile Senatoca belirlenir.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir.

(3) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha fazla uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakkından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Diplomada; öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı veya anasanat dalı programının onaylanmış adı bulunur. Diplomada, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

(5) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınan mezuniyet karar tarihi aynı zamanda ilgili öğrencinin mezuniyet tarihidir. Diplomada, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans çalışmaları sonunda hazırlanacak dönem projesinin;

a) Bilimsel bir yöntemi araştırma,

b) Bilimsel bir yöntemi inceleme,

c) Bilinen bir yöntemi benzer bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 yerel krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Ders sayısı, yerel kredi ve AKTS kredi toplamı Enstitü Kurulu kararı ile %50 oranında artırılabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının her dönemindeki iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplam iş yükü 90 AKTS’dir. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS’lik ders alınabileceği Senato kararıyla belirlenir.

(4) Dönem projesi dersi kredisiz olup; başarılı (P), başarısız (F) veya tamamlanmamış (I) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(5) Ders yükünü ve 90 AKTS’lik iş yükünü başarıyla tamamlayan ve dönem projesi danışman tarafından başarılı bulunan öğrenci mezuniyete hak kazanır.

(6) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(7) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Akademik danışman ve proje danışmanı atanması

MADDE 32 – (1) Öğrencinin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından on beş iş günü içerisinde akademik danışman atanır. Akademik danışman, öğrencinin eğitim-öğretim işlemlerini takip etmekle yükümlüdür. İlgili anabilim dalı başkanlığı akademik danışman atamadığı takdirde öğrencinin akademik danışmanlığını anabilim dalı başkanı yürütür.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, program anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve proje dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini birinci yarıyıl sonuna kadar belirler ve danışman olarak atar. Proje danışmanı anasanat dalı veya anabilim dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu durumlarda, ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen doktoralı veya sanatta yeterliği olan öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından da danışman atanabilir. Danışman ataması, ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Proje danışman değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve proje danışmanının ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

Süre

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az üç akademik yarıyıl, en fazla dört akademik yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim gören bir öğrencinin mezuniyeti için, aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekir.

a) Dönem projesinden başarılı olmak, 90 AKTS kredisini başarıyla tamamlamak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans dönem projesinin en az iki kopyasını Enstitüye teslim etmek gerekir.

b) Enstitü tarafından istenen dönem projesi çalışma raporunun Türkçe ve yabancı dilde yazılmış özetlerini içeren CD’sinin verilmesi gerekir.

c) Dönem projesinin başarılı kabul edilebilmesi için, benzerlik oranının %30’u geçmemesi gerekir.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınan mezuniyet karar tarihi aynı zamanda ilgili öğrencinin mezuniyet tarihidir. Diplomada, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programının kapsamı aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 yerel kredi, eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla ve biri Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi veya Modelleme ve Tasarım Teknikleri dersi veya bu derslere eşdeğer olarak tanımlanan bir ders olmak üzere en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; en az 45 yerel kredi, eğitim-öğretim dönemi 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla ve biri Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi veya Modelleme ve Tasarım Teknikleri dersi veya bu derslere eşdeğer olarak tanımlanan bir ders olmak üzere en az on beş adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

c) Ders sayısı ve yerel kredi toplamı, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (P), başarısız (F) veya tamamlanmamış (I) olarak değerlendirilir. Tez çalışması 120 AKTS olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

ç) Doktora programının her bir döneminin iş yükü 30 AKTS olmak üzere, yüksek lisans sonrası kayıt olan öğrenciler için toplamı 240 AKTS’dir. Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden doktora programlarının her bir döneminin iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplam 300 AKTS’dir. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS’lik ders alınabileceği Enstitü Müdürlüğünün teklifi ile Senato kararıyla belirlenir.

(3) Doktora programlarında Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Doktora öğrencileri, akademik ve/veya tez danışmanının önerisiyle lisans veya yüksek lisans dersleri alabilir. Ancak lisans veya yüksek lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Öğrenci kabulü

MADDE 37 – (1) Hangi programa, ne kadar öğrenci alınacağı, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir ve 5 inci maddede belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

Süre

MADDE 38 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, dört akademik yıl (sekiz akademik yarıyıl) ve azami tamamlama süresi ise altı akademik yıl (on iki akademik yarıyıl) olup uygulamaya ilişkin düzenlemeler Senato tarafından yapılır. 

(2) Doktora programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, beş akademik yıl (on akademik yarıyıl) olup azami tamamlama süresi yedi akademik yıl (on dört akademik yarıyıl) olup uygulamaya ilişkin düzenlemeler Senato tarafından yapılır.

(3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler, en az bir yarıyıl yeterlik ve en az dört yarıyıl tez süresi olmak üzere bir doktora programını sekiz yarıyılda; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az bir yarıyıl yeterlik ve en az dört yarıyıl tez süresi olmak üzere doktora programını on yarıyılda tamamlayabilirler. Doktora programında yer alan dersleri tamamlama süreleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Doktora programı için gerekli ders yükünü başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki akademik yıl (dört akademik yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilenler için üç akademik yıl (altı akademik yarıyıl)dır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya öngörülen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

b) Ders yükünü başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu fıkrada belirtilen yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için altı akademik yıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için yedi akademik yıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

c) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartlarını yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Akademik danışman ve tez danışmanı atanması

MADDE 39 – (1) Öğrencinin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından on beş iş günü içerisinde akademik danışman atanır. Akademik danışman, öğrencinin eğitim-öğretim işlemlerini takip etmekle yükümlüdür. İlgili anabilim dalı başkanlığı akademik danışman atamadığı takdirde öğrencinin akademik danışmanlığını anabilim dalı başkanı yürütür.

(2) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Enstitü anabilim dalı başkanlığı tez danışmanı ile öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusunu ve başlığını tez izleme komitesinin onayı ile birlikte Enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senatoca belirlenir. Ancak tez danışmanının, yüksek lisans derecesi ile programa kabul edilen öğrenci için en geç ikinci akademik yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için en geç dördüncü akademik yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

 (3) Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez danışmanı Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinden Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

 (4) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

 (5) Doktora tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanının ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

 (6) Yüksek lisans ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısı en fazla on ikidir. Bu sayının %50 oranında arttırılması Enstitü Kurulunca belirlenir. Tezsiz yüksek lisans dönem proje danışmanlıkları bunun dışındadır.

Yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu doktora programındaki temel konularla ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Bir öğrenci yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Doktora yeterlik sınavları; Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre Enstitü Müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, program anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tam zamanlı olarak görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile doktora yeterlik sınav jürisi veya jürileri kurabilir. Doktora yeterlik sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınav toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her bir bölümde öğrencinin 100 üzerinden en az 50 alması zorunludur. Yazılı sınavdan 50’nin altında not alan öğrenci sözlü sınava kabul edilemez. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmesi için, her iki sınavdan almış olduğu notların toplamının ikiye bölünmesi sonucunda elde edilen notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Yazılı ve sözlü sınavlar için doktora yeterlik komitesinin önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan doktora yeterlik jürisi oluşturulur. Bu jüri üyelerinin her biri en az bir soru sormak zorundadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda her bir jüri üyesi 100 tam puan üzerinden değerlendirme yaparak beş jüri üyesinin eşit ağırlıklı ortalama notu sözlü sınav notu olarak belirlenir. Yazılı sınav süresi en az 60 en çok 120 dakika, sözlü sınavların süresi, her bir aday için 45 dakikadan az 120 dakikadan fazla olamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına alınır. Sözlü sınavlarda sorulan sorular ve öğrenci tarafından verilen cevaplar, doktora sınav jürisindeki raportör tarafından kayıt altına alınır.

(5) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğunu salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanak ile bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınav jürisi yeterlik sınavını başaramayan veya başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla danışmanın önerisini alarak fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu karar, doktora yeterlik jürisi yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, doktora yeterlik için ders kaydı yaparak bir sonraki yarıyılda tekrar doktora yeterlik sınavına girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci almış olduğu doktora yeterlik dersinden de başarısız sayılır.

(9) Doktora programlarına lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans programına geçmeleri için en az yedi dersten başarılı olmaları gerekir. Doktora programında almış oldukları derslerin yerel kredi, AKTS kredileri ve içerikleri dikkate alınarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, tez danışmanının sorumluluğunda ilgili program Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse toplantıya katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunma talebi, öğrencinin yazılı başvurusu tez danışmanının ve anabilim dalı başkanının onayı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez izleme komitesi, tez önerisi hakkında kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir tutanakla ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisinde düzeltme alan öğrenci, en geç bir ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez önerisi savunmasına alınır. Düzeltilen tez önerisinin kabul veya ret kararı işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanabilir. Tez çalışmasına aynı tez danışmanı ile devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise en geç altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 43 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak, danışmanının sunuş yazısı ile birlikte Enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezi intihal yazılım programından geçirildikten sonra öğrencinin tezi, savunmak üzere kabul edilir. İntihal yazılım programında yer alan benzerlik oranı %15’ten fazla olamaz.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak tez danışmanına sunar. Tez danışmanı tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte teze ilişkin intihal raporunu Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu kontrol ederek tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçe ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve toplamda en az ikisi başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanının oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Kesin zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak en geç on gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(5) Enstitü tarafından tezin on beş gün süre ile incelemeye açık tutulduğu, Rektörlüğe, fakültelere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurulur. Tezin incelemeye açık tutulduğu süre içerisinde tezle ilgili gelen yazılı görüşler varsa, Enstitü Müdürlüğünce jüri üyelerine ayrı ayrı yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor hazırlar. Jüri üyeleri hazırladıkları bu raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde ve öğrencinin tez sınavına alınmasından önce Enstitü Müdürlüğüne verir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Doktora tez savunma sınavının tarihi ve yeri Enstitü Müdürlüğünce belirlenir, jüri üyelerine ve öğrencilere yazılı olarak bildirilir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanının uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak, program anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kayıtlı olup tezde başarılı olamayan öğrenciler tezsiz yüksek lisans diploması alma hakkına sahiptirler.

Doktora diploması

MADDE 44 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış doktora tezinin siyah bez ciltli altı kopyasını, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla Enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle Enstitü Müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Diplomaya hak kazanabilmek için, Üniversite enstitülerine bağlı olarak eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarındaki doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, bir adet bilimsel makalesi uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması zorunludur. Bu makalenin Expanded Science Citation Index (SCI)’te Social Science Citation Index (SSCI) ile Arts Humanities Citation Index (AHCI)’te taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde, Engineering Index (EI), Chemistry Citation Index (CCI), Compu Math Citation Index (CMCI), ANBAR, ECONLIT ve Architectural Periodicals Index kapsamındaki uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmesi gerekir. Yayın şartı aranmayacak doktora programlarının ve yayın şartı yerine geçecek olan koşulların belirlenmesi anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulu kararı ile Senatoca belirlenir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınan mezuniyet karar tarihi aynı zamanda ilgili öğrencinin mezuniyet tarihidir. Diplomada, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eseri ortaya koymak, müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılığın yanı sıra, yeni sentezlere ulaşmak ve kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmak amacı ile açılır. Sanatta yeterlik programı YÖK tarafından belirlenen dallarda açılır. Sanatta yeterlik programı doktoraya eşdeğer bir yükseköğretim programıdır.

(2) Bir sanat alanında sanatta yeterlik yapan öğrenci, sanatta yeterlik tezi veya sanatta yeterlik eseri ve sanatta yeterlik çalışması raporu hazırlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin veya uygulamalı çalışmaların;

a) Özgün bir sanat eseri oluşturma,

b) Özgün bir proje geliştirme,

c) Üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren bir konser ya da resital icra etme/yönetme, bir sahne eserini uygulama veya sergileme/yönetme,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 21 yerel krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 45 yerel krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 120 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az on beş ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS’den oluşur. Sanatta yeterlik çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin dönem başı iş yükü 30 AKTS olmak üzere; lisans derecesi ile kabul edilenlerin toplam 300 AKTS, yüksek lisans yapmış öğrencilerin bir dönemlik iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS’dir.

(4) Alınacak kredi ve ders sayısının asgari sayıdan fazla olması anasanat dalı başkanlığı teklifi ile Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Lisansüstü dersler, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Sanatta yeterlik öğrencileri danışmanın önerisi ile lisans dersleri alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Öğrenci kabulü

MADDE 46 – (1) Üniversitede sanatta yeterlik programlarına öğrenci alınıp alınmayacağı, programa kabul edilecek öğrenci sayısının tespiti, Enstitülerin ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir ve 5 inci maddede belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(2) Sanatta yeterlik programına, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Bu programlara ayrıca Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlık ile geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz akademik yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki akademik yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on akademik yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört akademik yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört akademik yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı akademik yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversite tarafından öngörülen genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 (3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için azami altı akademik yıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için yedi akademik yıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Akademik danışman ve tez danışmanı atanması

MADDE 48 – (1) Öğrencinin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili anasanat dalı başkanlığı tarafından on beş iş günü içerisinde akademik danışman atanır. Akademik danışman, öğrencinin eğitim öğretim işlemlerini takip etmekle yükümlüdür. İlgili anabilim dalı başkanlığı akademik danışman atamadığı takdirde öğrencinin akademik danışmanlığını ilgili anabilim dalı başkanı yürütür.

(2) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanlığı yapacak Üniversite kadrosundan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir tez danışmanı ile tez danışmanı ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir. Bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğini birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.   

(3) Yüksek lisans ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Bu sayının %50 oranında arttırılması Enstitü Kurulunca belirlenir. Tezsiz yüksek lisans dönem proje danışmanlıkları bunun dışındadır.

(4) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması

MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sergi/proje önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez/sergi/proje/resital/konser/temsil önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje/resital/konser/temsil önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili anasanat dalı başkanlığınca öneriyi izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tez/sergi/proje/resital/konser/temsil önerisi reddedilen öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez, sergi, proje konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez, sergi, proje, resital, konser, temsil izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışman ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konu değiştiren bir öğrenci altı ay içinde tekrar tez, sergi, proje,  resital, konser, temsil önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil önerisi kabul edilen öğrenci için, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sergi/proje/resital/konser/temsil çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi

MADDE 50 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci için ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka, ilgili anasanat dalı içinden veya dışından ve kurum dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın bulunması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 51 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen sanatta yeterlik çalışması raporu yazım kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini, projesini, resitalini, konserini, temsilini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanatta yeterlik tezi, sergisi, projesi, resitali, konseri, temsili benzerlik programından geçirildikten sonra öğrencinin tezi, sergisi, projesi, savunmak üzere kabul edilir. Benzerlik oranı %15’ten fazla olamaz.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak tez danışmanına sunar. Tez danışmanı tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte teze ilişkin intihal raporunu Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu kontrol ederek, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçe ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Anasanat Dalı Başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi olmak üzere tez danışmanı dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın sanatta yeterlik jürisinde yer alabilir.

(4) Sanatta yeterlik jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç alt ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini veya resitalini veya konserini veya temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tüm öğrenciler için ise Enstitü Yönetim Kurulu tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getiremeyen öğrenci yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin mezun olabilmesi için, 44 üncü maddede belirtilen yayın şartını yerine getirmesi gerekir.

(4) Sanatta yeterlik diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Bu diploma Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları

MADDE 53 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin, yurt içinde veya yurt dışında ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların AKTS kredileri, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayılabilir.

(2) Bu öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alabilirler. Tez aşamasında, değişim çerçevesinde diğer yükseköğretim kurumlarına gidip, dönem sonunda 30 AKTS kredilik iş yükünü başaramayan öğrenciler o dönemden başarısız sayılırlar.

(4) Öğrenci, diğer üniversitelerdeki programa gitmeden önce, danışmanının nezaretinde değişim döneminde alacağı 30 AKTS kredilik derslerin seçimini yapar. Seçilen dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, 20 nci maddede yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır.

(5) Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların yerine kendi programlarında almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan ve eşdeğer kabul edilen dersleri alır.

Disiplin

MADDE 54 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56 – (1) 21/6/2015 tarihli ve 29393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.