8 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29882

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 –  (1) Ders kayıtları, Üniversite öğretim ücretinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ödenmesinden sonra yapılır. Üniversite öğretim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrenci; ders kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, normal öğrenim süresinden sayılır.

(2) Normal kayıt süresinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar geç kayıt yaptırmak üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvurabilirler.

(3) Mezun olabilmek için tüm derslerinden başarılı olan, ancak staj yükümlülüklerini veya kültürel gelişim seminerlerini tamamlayamayan öğrenciler, staj ve kültürel gelişim seminerleri için birer kredi ücreti yatırarak kayıt yenilemek zorundadırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Her öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı/MYO müdürlüğü tarafından tam zamanlı öğretim üyeleri/görevlileri arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, önlisans/lisans öğretimi ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve yönlendirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki guruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini ve ders programında gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, yarıyıl ders AKTS kredi yükü veya ortalama ders AKTS kredi yükünden hangisi büyük ise büyük olan kredi yükü kadar ders alabilirler, bundan daha fazla kredi yükü alamazlar. Üçüncü yarıyılın başından itibaren ise büyük olan ders AKTS kredi yükünün üzerine, GNO’su en az 2,00 olan öğrenciler en fazla 6 AKTS kredi yükü,  GNO’su en az 3,25 olan öğrenciler ise en fazla 12 AKTS kredi yükü daha alabilirler.

(3) Kayıt yaptırdıkları yarıyıl sonunda, yaz öğretimi ve tek ders sınavı dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile GNO değerlerine bakılmaksızın büyük olan ders AKTS kredi yüküne ilave olarak 12 AKTS kredi yükü daha alabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler derse yazılma işlemlerini, her yarıyıl başında yaparlar.

(2) Öğrenciler, kayıtlı bulundukları programların ders programlarında belirlenen sıraya göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Önceki yarıyıllarda başarısız olunan ve/veya hiç alınmayan derslerin, izleyen yarıyıllarda öncelikle alınmaları gerekir. Devamsızlık (IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde çakışma kontrolü yapılmaz.”

“(4) Öğrenciler D ve D+ almış oldukları dersleri tekrarlayabilir.  Tekrarlanan derslerden, önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir. Bu fıkrada belirtilen öğrencilere 22 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk haftası içinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir.

(2) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten ilgili fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararı ile çekilebilirler. Bu durumda öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğrenimleri süresince lisans programlarında en fazla dört, önlisans programlarında en fazla iki dersten çekilebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları, sınav evrakları ve değerlendirme formları bir hafta içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Sınav evrakları iki yıl saklanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2015

29326

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/8/2015

29459

2-

15/1/2016

29594