8 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29882

YÖNETMELİK

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biruni Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam   

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programları ve bu programlarda yapılan eğitim ve öğretim, bilimsel araştırmalar ile diğer tamamlayıcı faaliyetlere/uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavları,

ç) Anabilim dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim dalını,

d) Bütünleşik program: En az sekiz yarıyıllık eğitim veren fakültelerde öğrenim gören başarılı öğrencilerin başvurduğu lisansüstü programı,

e) Enstitü/Enstitüler: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüyü/enstitüleri,

f) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ğ) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Program başkanlığı: Herhangi bir anabilim dalına bağlı olmayan programların başkanlığını,

ı) Rektörlük: Biruni Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,

j) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,

k) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

l) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

n) YDS eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer sınavları,

o) Yüksek Lisans: Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Lisansüstü programlar ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarıdır.

(2) Enstitüler uzaktan lisansüstü öğretim programları açabilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(3) Enstitülerdeki programlarda lisans derecesi mezuniyeti ile doktora yapılması konusunda Senato kararları uygulanır.

(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurt dışı kontenjanlar olmak üzere iki bölümden oluşur. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylar içindir. Yurt dışı kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adaylar ve yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar içindir. Her iki kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı ayrılabilir.

(5) Kontenjanlar, programlara göre anabilim dalı ve program başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla tespit edilir.

İlan ve başvuru

MADDE 6 – (1) Enstitüde açılan lisansüstü programlar, lisansüstü programlara başvuru koşulları, öğrenci kontenjanları, eğitim-öğretime başlama yeter sayısı, başvuru ve kayıt tarihleri, sınav ve mülakat tarihleri ve benzeri hususlar anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim döneminin başlama tarihinden en az bir ay önce Senatoda görüşülür ve enstitü tarafından ilan edilir. İlanda yabancı uyruklu öğrenci, yatay geçiş kontenjanları ayrı ayrı belirtilir.

(2) Adaylar, akademik takvimde belirtilen başvuru tarihlerinde Üniversite tarafından ilan edilen yolla enstitüye başvuru yapabilirler.

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı, noter veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Başvuru evrakı, aday kabul alsın almasın iade edilmez, enstitü tarafından saklanır.

(5) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeyle başvuranların kayıtları yapılmaz, kesin kayıt yaptıranların kayıtları ve mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri iptal edilir. Öğrenciye herhangi bir belge iade edilmez. Bu kişiler hakkında kanuni işlemler başlatılır.

(6) Öngörülen makam veya kişilere iletilen başvurular ile süresi geçtikten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen bir üniversitenin lisans veya yüksek lisans programı diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı bir dille yapıldığı programlar hariç, diğer programlara başvuracak öğrencilerin Türkçe dil yeterlilikleri için üniversitelerin dil merkezleri veya  Senato tarafından oluşturulan bir jüri tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanların TÖMER ya da üniversitelerin yabancı dil merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil kurslarına katılmaları ve başarılı olmaları zorunludur. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar, Türkçe sınavından muaf tutulur.

(4) Eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvuracak olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe seviye tespit sınavına girmiş olma şartı aranmaz.

(5) Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin; ana dilleri dışında YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 55 puana sahip olma şartı aranır.

(6) İngilizce düzeyleri yeterli bulunmayan öğrencilere İngilizce dil hazırlık programında öğrenim görmeleri için bir yıl ek süre verilir.

(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

Kabul/kayıt

MADDE 8 – (1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; yüzlük sisteme çevrilmiş olarak ALES veya ALES’e eşdeğer sınav notu, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp notu, yabancı dil puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat sonucu Senatonun kabul ettiği oranlarda toplanır. Hesaplanan giriş notu ile öğrenci kabul edilir.

(2) Giriş koşullarındaki not/puan oranları Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla yükseltilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES veya eşdeğeri sınav notu istenmeyebilir. İstenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(4) Mezun olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(5) Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar TÖMER ya da eşdeğeri bir Türkçe dil kursuna katılmak ve sınavda başarılı olmak zorundadır. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(6) Öğrenci kabulünde mülâkat; ilgili programda görevli biri anabilim dalı/program başkanı olmak üzere,  ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim dalı/program başkanıdır. Mülâkatta adayın alanı ile ilgili temel bilgisi değerlendirilir. Değerlendirmede yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Sınava girmeyen adaylar başarısız sayılır.

(7) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar enstitü yönetim kurulunca kesinleştirilir ve ilân edilir.

(8) Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir. Yedek aday sayısı ilan edilen kontenjanların en fazla %50’si kadar belirlenebilir.

(9) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar arasında başarılı aday sayısının yetersiz olması halinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile o yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir.

Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 9 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarına bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenciler belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilirler. Başvuran öğrenciler genel not ortalamasına göre asıl ve yedek olarak sıralanırlar.

(2) Üniversitede bir yüksek lisans programına, doktora veya bütünleşik doktora programına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin başka bir yüksek lisans, doktora veya bütünleşik doktora programına geçiş yapabilirler.

(3) Yatay geçiş başvurusu yapmak isteyen öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır:

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu programın yatay geçiş yapmak istediği programla isminin aynı olması veya programın içeriğinin anabilim dalı başkanlığınca uygun görülmesi,

b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu yarıyıla kadar almış olduğu genel ağırlıklı not ortalaması yüksek lisans için 100 üzerinden en az 65, doktora için 100 üzerinden en az 75 olması,

c) Öğrencinin, Üniversitenin lisansüstü programlarının öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması gerekir.

(4) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin programın giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş işlemleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp almayacağına ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir.

Özel öğrenciler

MADDE 10  – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile enstitülerde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır;

a) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

b) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler; eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

c) Özel öğrencilerin lisansüstü programlarda öğrencilik hakkı kazanmaları durumunda özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslere muafiyet uygulanır. Öğrencinin ders muafiyetleri anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

ç) Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.

d) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda aldıkları dersleri, ders içeriklerini ve notlarını gösteren belge verilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurduğu yüksek lisans veya doktora programından farklı bir alanda ya da başka yükseköğretim kurumunda almış olan adaylardan, öğrenciliğe kabul için gerekli diğer koşulları sağlayanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü yönetim kurulu kararıyla düzenlenip yürütülen programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına devamı gerekli görülen öğrencilere, derse kayıt, devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı lisansüstü programa ilişkin hükümler enstitü yönetim kurulu kararı ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bulunmaları koşuluyla, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık derslerine ek olarak uygun görülen lisansüstü program dersleri de verilebilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler lisansüstü programda öngörülen derslerin yerine geçmez.

(5) Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki tüm derslerden başarılı olmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrencinin transkriptinde gösterilir. Ancak, bu derslerin notları lisansüstü mezuniyet notuna katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yurt dışı eğitim

MADDE 12 – (1) Öğrenciler için masrafları öğrenciye ait olmak üzere yurt dışında kısa veya uzun süreli eğitim ya da uygulama imkânları, enstitünün ortak eğitim yürüttüğü veya öğrencinin kişisel girişimleri ile bağlantı sağladığı yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir. Bu eğitim veya uygulamaların öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak değerlendirilebilmesi için, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.

(2) Yurt dışında geçirilecek süre bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır ve yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da ilgili enstitüde aranan başarı koşulları aranır.

(3) Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek belgelere göre anabilim dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Uzaktan eğitim 

MADDE 13 – (1) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Ders sunumunda kullanılacak öğrenme sistemleri enstitü müdürlüğü tarafından önerilir ve Rektörlükçe onaylanır.

(3) Öğrencilerin resmi kayıtları, başarı durumları ve diğer bilgileri yüz yüze programları takip eden öğrencilerde olduğu gibi enstitü tarafından tutulur.

(4) Uzaktan eğitim için gereken İnternet bağlantıları ve sunucu sistemleri teknik altyapısı, ders sunumu için gereken yazılım desteği Bilgi İşlem Direktörlüğünce sağlanır.

(5) Öğrencinin ders materyaline, sınavlara giriş yapıp yapmadığı, ödev ve diğer etkinliklere katılıp katılmadığı, etkinliklerin tarih ve süreleri ilgili dersi veren öğretim üyesi tarafından izlenir ve kaydedilir.

(6) Uzaktan eğitim ile lisansüstü program ücreti yüz yüze lisansüstü programlarında alınan program ücretini geçemez. Enstitü öğrenci destek hizmetleri için öğrenciden ek ücret talep edilebilir.

Ders saydırma

MADDE 14 – (1) Öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki herhangi bir yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler danışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa kredi transfer edilebilir. Not ortalaması belirlenirken, öğrencinin transfer edilen derslerinin başarı notları, Üniversiteye bağlı programlardan aldığı ve başardığı lisansüstü derslerin başarı notlarına katılır. 

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler; Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim programında bulunanlara eşdeğer olanlar olduğu gibi, olmayanlar ise seçmeli ders olarak adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir. Bu şekilde transfer edilecek toplam kredi programın gerektirdiği toplam kredinin üçte birini geçemez.

(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler doktora programına transfer edilemez.

Ders seçme ve derse kayıt

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön koşul dersleri, bu derslerin kredileri, yarıyılları ve sorumlu öğretim elemanları ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra uygulanır.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) Anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıt yaptırdıkları derslerin dışında danışmanın onayı ile ek ders alabilir veya ders bırakabilirler. Ancak, yapılacak ders bırakma işlemi sonucunda o derse kayıtlı öğrenci sayısının Senatonun belirlediği yeterli sayının altına düşmesi durumunda o ders için bırakma işlemi yapılmaz.

(6) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrarlamak zorundadır. Tekrar edilecek derslerin en geç takip eden iki yarıyıl içerisinde açılmaması durumunda, öğrenciler danışman ve ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan diğer ders veya dersleri alırlar.

Derslere devam

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları tüm ders, uygulama, laboratuvar çalışmaları ve bunların gerektirdiği veya ilgili dersten sorumlu öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların tümüne katılmakla yükümlüdürler. Teorik ve uygulamalı derslerin  % 20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye FD notu verilir.

(2) Öğrencilerin devam yükümlülüklerini dersten sorumlu öğretim üyesi belirler, öğrenciye bildirir, takip eder ve değerlendirir. Sorumlu öğretim üyesi devamsız öğrencileri sınavlara kabul etmeyebileceği gibi sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmalarını da değerlendirmeye almayabilir.

(3) Lisansüstü eğitim - öğretim programlarında dersler pazartesi - cumartesi günleri arasında yapılır. Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Senato belirli programlarda pazar günleri de ders yapılmasına karar verebilir. Yarıyıl ara sınavları ile yarıyıl sonu sınavları pazar günleri de yapılabilir.

(4) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarih ve süreler ile Üniversite organları veya enstitü organları tarafından akademik takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve sürelere uymak zorundadır.

Sınavlar

MADDE 17 – (1) Ara sınavlar ve final/yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde ve tarihlerde yapılır.

(2) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır;

a) Ara sınav: Derslerde en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyelerinin yarıyıl süresince dersin özelliğine göre öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar vb. çalışmalar da ara sınav yerine sayılabilir.

b) Final/yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin final/yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin sınavına girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenciye FG notu verilir.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, final/yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler ve/veya final/yarıyıl sonu sınavında başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye FG notu verilir.

ç) Mazeret sınavı: Ara sınavına geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden alınacak belge ile durumlarını beş iş günü içinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Mazereti kabul edilen öğrenciye, giremediği ara sınavlar için enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Diğer mazeretler hakkında enstitü yönetim kurulu karar verir. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. 

Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme

MADDE 18 – (1) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilemez. Değerlendirmeye esas olan başarı notlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde resmi olarak ilgili enstitüye yapılır.

(2) Sınav sonuçlarına itiraz durumunda enstitü müdürü, en az biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, itirazları en fazla üç iş günü içinde sonuçlandırır. İtiraz sonucu, başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde öğrenciye duyurulur.

Ders geçme/başarı notu

MADDE 19 – (1) Bir dersin başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve final/yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Final/yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna etkisi  % 60’tır. Bu oranların hesabında küsuratlar aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında küsuratlı sayılar en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(2) Ders geçme notu yüksek lisansta 65, doktorada ise 75’tir. Yarıyıl sonu sınavlarında en az bu puanların alınmış olması gerekir.

(3) İlgili dersin sorumlu öğretim üyesi öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün içinde ilân eder.

(4) Ders başarı notları, not durum belgesinde 100’lük, 4’lük ve harfli değerleri ile gösterilir.

(5) Proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrenciler için “E” kullanılır. Bu öğrenciler ilgili sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadırlar. Eksiklerini tamamlayan öğrencilerin “E” işaretleri “DD” ye çevrilir. Ancak, ibareyi kullanan öğretim elemanı tarafından süre bitiminden önce başvurulması koşuluyla, enstitü yönetim kurulu tarafından öğrenciye en fazla iki haftalık ek süre verilebilir.

(6) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Ders tekrarı

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslerin tüm koşullarını yerine getirerek dersi tekrarlamak zorundadır.

(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler, aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine danışmanlarının onayıyla başka seçmeli dersleri, derslerin tüm koşullarını yerine getirerek alabilirler.

Kayıt yenileme

MADDE 21 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders seçimi ve öğrenim ücreti ödenmesiyle yenilenir.

(2) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o yarıyıl için eğitimlerine devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemesi yapılmayan yarıyıl da öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci normal program süresini aşması durumunda kayıt yenilemede, eğitim – öğretimini uzattığı her dönem için ilgili programın bir dönemlik ücretinin dörtte birini ödemekle yükümlüdür.

Kayıt dondurma/izinler

MADDE 22 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda olan veya öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi olanaklar elde eden öğrenciye danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya bir yıl dondurulmasına karar verilebilir.

a) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretler,

b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Eşinin veya birinci dereceden yakınının hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,

d) Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliğine göre, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

g) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi bu nedenin doğuşundan itibaren en geç iki ay içinde müdürlüğe bildirilmesi şartına bağlıdır.

(3) Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

(4) Yarıyıl başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan izin başvuruları için o yarıyılda da izin başlatılabilir.

(5) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(6) Öğrenciler izin süreleri sonunda ya da süresi bitmeden önce normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(7) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri süreler izin değildir, eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(8) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile doğum nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve askerlikte geçen süreler azami eğitim - öğretim süresine eklenir.

İlişik kesme

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin aşağıdaki durumlarda enstitü yönetim kurulunca ilişikleri kesilir;

a) Öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması,

b) Öğrenim gördüğü yarıyıla ait borcu bulunmayan öğrencinin kaydını sildirmek istemesi halinde dilekçe ile başvurması,

c) Öğrenim gördüğü yarıyıla ait borcu bulunmayan öğrencinin yatay geçiş yolu ile ayrılması,

ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu programı belirtilen süre içinde tamamlamaması.

Ücretlendirme

MADDE 24 – (1) Öğrenim ücretleri yarıyıl başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Lisansüstü eğitimleri boyunca öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Burslu ve mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler dışında, süresi içinde öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz, yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin öğrenim ücretlerinin nasıl ve ne şekilde ödeneceği, üniversiteler arasında yapılan protokollerle belirlenir.

(4) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil kursu öğrencileri de öğrenim ücretlerini ilgili programda kayıtlı diğer öğrenciler gibi öderler.

(5)  Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle kaydını donduran/izinli veya raporlu sayılan öğrencilerin bu süreler içerisinde mali yükümlülükleri devam eder.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler üçüncü, tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler dördüncü, doktora programına kayıtlı öğrenciler sekizinci yarıyıl sonunda mezun olamamaları halinde, uzattıkları her bir yarıyıl için ilgili programın bir dönemlik ücretinin dörtte biri oranında ücret ödemekle yükümlüdür.

(7) Tez savunma sınavında düzeltme kararı verilen öğrencilerin programın tez ücretinin üçte biri oranında ücret ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

(8) Öğrenciler, akademik yarıyıl/dersler başlamadan önce, ilişik kesmesi durumunda ilgili programın eğitim-öğretim ücretinin üçte biri oranında, akademik yarıyıl/dersler başladıktan sonra, ilişik kesmesi durumunda ise o akademik döneme ve geçen akademik dönemlere ait ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Başvuru koşulları

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programları lisans diplomasına sahip öğrenciler için açılır. Bütünleşik programlara Üniversitede lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı öğrenciler başvurabilir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senatoda uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmak,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 55 puana sahip olmak,

c) Eğitim dili İngilizce olan veya enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi enstitü yönetim kurulu kararı ile başvuru şartlarında YDS zorunluluğu getirilen programlarda YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan Senatonun belirleyeceği bir puana sahip olmak.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda ALES puan koşulu aranmayabilir. ALES puanı istenilmemesi halinde genel başarı puanı lisans not ortalamasının %50’si ile mülâkat puanının %50’si toplanarak elde edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde sırasıyla, istenmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav notu ve lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

(5) Bütünleşik programlara başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Üniversitenin lisans programlarında en az ilk dört yarıyılını tamamlamış olmak,

b) Programa başvurduğu yarıyıla kadar almış olduğu derslerin genel not ortalaması en az 3,00/4,00 veya eşdeğeri olmak.

(6) Enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile bu maddenin beşinci fıkrasındaki kriterler açılan programa özgü olarak değiştirilebilir. Ancak bu yolla kabul edilecek öğrencinin anabilim dalı tarafından yapılan mülakatta başarılı bulunması şarttır.

(7) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve bu maddenin ikinci fıkrasındaki koşulları sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına intibakları yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplamda 120 AKTS’den, en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenci alacağı derslerin en çok ikisini lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden, ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(5) Tez dönemindeki öğrenciler tez süresince her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dördüncü yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarında geçen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez.

Akademik danışman

MADDE 28 – (1) Yüksek lisans öğrencilerinin akademik danışmanları kesin kaydı takip eden bir hafta içinde belirlenir. Akademik danışman, ilgili anabilim dalı başkanı veya görevlendireceği en az doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı tarafından yürütülür. Akademik danışmanlar öğrencinin akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde ders seçimlerine öğrenci ile birlikte karar verir, öğrenciyi değişim programları ve eğitim ile ilgili ortaya çıkacak mevzuat değişiklikleri konularında bilgilendirir ve yönlendirir.

(2) Akademik danışmanın görevi tez danışmanının atanması ile sona erer.

Tez danışmanı atanması

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar kendi Üniversite kadrosunda bulunan, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak önerir. Öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye bildirir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde danışman öğretim üyesi Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, mevcut danışmanın görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değişebilir.

(4) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması durumunda ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışmanlığın devam durumu hakkında karar verilir.

(5) Öğrenciler ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilirler. Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üyeleri enstitü yönetim kurulunca değiştirilebilir.

Tez konusu önerisi

MADDE 30 – (1) Tez önerisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunda değerlendirildikten sonra en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu süre içerisinde tez önerisini sunmayan öğrenciye, mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi şartı ile bir yarıyıl daha ek süre verilir. Bu süre azami öğretim süresine dâhildir.

Tez savunma sınavı jürisi 

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisi, sınav tarihi ve yeri, danışmanın talebi üzerine enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.  Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi üniversitesi dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(2) İkinci danışmanın da jüride yer alması istendiği takdirde jüri aynı koşullarda beş asıl, iki yedek üyeden oluşur.

Tez savunma sınavı

MADDE 32 – (1) Tez yazımını tamamlayan öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezini tamamlayan öğrenci, tezini ve tezinin CD halindeki bir kopyasını danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü bildiren bir yazı ile birlikte tezi ve CD’yi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Raporda gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) İntihal raporu uygun olan öğrenci, tezinin istenen sayıda çoğaltılmış nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşünü ve tezin ciltlenmemiş nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Sınav süresi kırk beş dakikadan az olamaz.

(5) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmelerini yaptığı tezi anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilen tarihte, aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunma sonunda tekrar başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde varsa tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 33 – (1) Tez çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin önerileriyle son haline getirilmiş tezini Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak danışmanı tarafından onaylanmış, ciltlenmiş en az üç nüshayı ve bir CD kopyası ile birlikte en geç bir ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

(2) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(3) Öğrenci tüm belgelerle birlikte Üniversite Kütüphanesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen veri giriş formunu enstitüye teslim etmek zorundadır.

(4) İstenen tüm koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(5) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış ve tüm koşulları sağlamış öğrenciye, kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adının yer aldığı tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans programı

Amaç ve kapsam

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleği ile ilgili uzmanlaşma alanına özgü kapsamlı bilgi ile donatmak ve bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü eğitimi olarak da yürütülebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, başvurduğu tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Süre 

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından her öğrenci için atanan öğrenci danışmanları, ders seçimi ve diğer görevlerin yanında dönem projesinin yürütülmesinden de sorumludur.

(2) Danışman, ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere uyan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından seçilir. Danışman en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

Diploma

MADDE 37 – (1) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye diğer koşulları da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adının yer aldığı tezsiz yüksek lisans diploması ve derecesi verilir. Mezuniyet tarihi, programın tamamlanması için yerine getirilmesi gereken son faaliyetin tarihidir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Doktora programı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama özelliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için; toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşulu en az 240 AKTS’den, yedi ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için, en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS’den oluşur.

(4) Öğrenci derslerini danışmanının onayı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçebilir. Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler derslerin en fazla iki tanesini daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı başka yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilir.

(5) Doktora programı öğrencileri kredi yüklerine sayılmak üzere daha önce aynı dersi almamış olmaları koşuluyla yüksek lisans derslerinden de ders seçebilirler.

(6) Doktora programında alınan lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşik doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Başvuru koşulları

MADDE 39 – (1) Doktora programları, yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıllık eğitim veren fakültelerden mezun öğrenciler için açılır.

(2) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülen bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına ya da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans diplomasıyla doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 3,00/4,00 veya eşdeğeri olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararı ile yükseltilebilir.

ç) Doktora programına kabulde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile kabul yanında, yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması ile de değerlendirmeye katılabilir. Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir.

d) Öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekir.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için, tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puan ve üzerinde olmak koşuluyla Senato kararıyla belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato kararıyla belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS) temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonucunda elde edilir.

f) Tıp Fakültesi dışında hazırlık sınıfı hariç en az on yarıyıllık eğitim veren fakültelerin (diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri) mezunları ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato kararıyla belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

g) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, yabancı dil puanı, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye katılabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite öğrencilerinden bütünleşik doktora programına başvuracak adaylardan aşağıdaki koşullar aranır;

a) Lisans programında en az ilk dört yarıyılı tamamlamış olmak,

b) Programa başvurduğu yarıyıla kadar almış olduğu derslerin genel not ortalamasının en az 3,00/4,00 veya eşdeğeri olmak ya da sınıfında not ortalamasına göre ilk üç dereceye girmiş olmak,

c) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakatta başarılı olmak.

(4) Bütünleşik programda, başvuru yarıyılındaki sınıf başarı düzeyi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki kriterler açılan programa özgü olarak değiştirilebilir.

(5) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki şartları sağlamaları kaydı ile doktora programlarına intibakları yapılır.

Süre

MADDE 40 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Doktora programına; yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrencilerin on ikinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin on dördüncü yarıyılın sonuna kadar tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora programına lisans derecesi ile başvuran öğrencilerden programı azami süresi içinde tamamlayamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarında geçen süre doktora programı süresine dâhil edilmez.

Akademik danışman

MADDE 41 – (1) Doktora öğrencilerinin akademik danışmanı kesin kaydı takip eden bir hafta içinde belirlenir. Akademik danışman ilgili anabilim dalı başkanı veya görevlendireceği en az doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı tarafından yürütülür. Akademik danışmanlar öğrencinin akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde alan seçimlerine ve ders tercihlerine öğrenci ile birlikte karar verir, öğrenciyi değişim programları ve eğitimi ile ilgili ortaya çıkacak mevzuat değişiklikleri konularında bilgilendirir ve yönlendirir.

(2) Akademik danışmanın görevi tez danışmanının atanması ile sona erer.

Tez danışmanı atanması

MADDE 42 – (1) Tez danışmanı, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.

(2) Öğretim üyelerinin doktora tezi yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir.

(4) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, mevcut danışmanın görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değişebilir. Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması durumunda ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışmanlığın devam durumu hakkında karar verilir.

(5) Öğrenciler ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilirler. Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üyeleri enstitü yönetim kurulunca değiştirilebilir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınav jürisi

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavları, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulunca onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından yürütülür.

 (2) Doktora yeterlik komitesi üyelerinden biri komite başkanı olarak seçilir. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur.

(3) Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı jürisi, doktora yeterlik komitesince önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen biri tez danışmanı ve en az ikisi başka Üniversiteden olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.

(2) Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenerek sınav tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir.

(3) Doktora yeterlik sınavına kabul şartlarını yerine getirmiş olan öğrencilerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olanlar en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar ise en geç yedinci yarıyılda yeterlik sınavına alınır.

(4) Yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavına girmek zorunda olan öğrenciler ile yeterlik sınavına girmek isteyen öğrencilerden başvurusu kabul edilen öğrenciler sınav tarihinden en geç bir hafta önce enstitüde ilan edilir ve Doktora Yeterlik Komitesine bildirilir. Doktora yeterlik sınavına kabul edilmeyenlere durumları yazılı olarak bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav için verilen süre bir saatten az, üç saatten fazla, sözlü sınav süresi bir saatten az, iki saatten fazla olamaz. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde yeterlik sınav sonuç tutanağı ile enstitüye bildirilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavını başaran bir öğrenci, derslerini bu Yönetmelikte öngörülen koşullarla tamamlamış olsa bile doktora yeterlik komitesi gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin çalışma alanıyla ilgili toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan ders/dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlayamadığı takdirde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde, danışmanın önerisi ve enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Öğrencinin doktora yeterlik sınavını başarmasını takip eden dönem sonuna kadar,  danışmanın belirleyeceği tez konusu ve tez konusuna uygun öğretim üyelerinden oluşan tez izleme komitesi, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye önerilir. Öğrencinin tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin danışmanı ile biri enstitünün ilgili anabilim/bilim dalı içinden biri de dışından olmak üzere üç üyeden oluşur. Tez izleme komitesi üyelerinin belirlenmesinde; özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir. İkinci danışman olması durumunda bu danışman dilerse oy hakkı olmadan komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

(5) Tez izleme komitesi, gerekli gördüğü hallerde tez danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini salt çoğunlukla enstitü yönetim kuruluna önerebilir. Enstitü yönetim kurulu, tez konusu önerisini uygun bulmaması halinde değiştirilmesini talep edebilir.

(6) Yurt dışındaki veya il dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda veya tez çalışmasını başka üniversitelerde yapmak üzere izin verilen öğrenciler için gönderildikleri kurum içinden atanan ikinci tez danışmanı, tez izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu anabilim dalı başkanlıklarına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden anabilim dalı başkanlığı sorumludur. Tez izleme komitesi gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez önerisi ve savunması

MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve önerdiği tez konusu enstitü tarafından kabul edilen öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Dağıtımdan en erken on beş gün sonra hazırladığı tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme gerektiği durumlarda bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir.

Tez çalışması

MADDE 47 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi gözetiminde ve niteliklere uygun olarak tezini hazırlar.

(2) Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Öğrencinin çalışmaları tez izleme komitesi üyelerince başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(4) Tez izlemede, komite tarafından çalışması üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez çalışması başarılı bulunup kabul edilen öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(6) Tez dönemindeki öğrenciler tez süresince her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır.

Tez savunma sınavı jürisi 

MADDE 48 – (1) Doktora tez savunma sınavı jürisi, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üçü öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere danışman dâhil beş asil, bir üniversite dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığına enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Tez savunma sınavı

MADDE 49 – (1) Doktora öğrencisi tezini Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde hazırlayarak jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme raporu sunması gerekir.

(3) Doktora tezini tamamlayan öğrenci, tezini ve tezinin CD halindeki bir kopyasını danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve CD’yi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Raporda gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) İntihal raporu uygun olan öğrenci tezinin istenen sayıda çoğaltılmış nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşünü ve tezin ciltlenmemiş nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken bir hafta en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunması tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Sınav süresi 60 dakikadan az olamaz.

(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan ya da jüriden çekilen asil üyeler yerine ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplanamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. Enstitünün ilgili anabilim dalının görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde bir sınav günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş öğrencilerden tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 32 nci maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 50 – (1) Tez çalışması kabul edilen öğrenci jüri üyelerinin önerileriyle son haline getirilmiş, enstitü yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak ciltlenmiş tezin en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına sunar. Danışman yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve bir CD kopyasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine tez teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir.

(3) Öğrenci tüm belgelerle birlikte Üniversite Kütüphanesi tarafından istenen formu ve Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez veri giriş formunu enstitüye teslim etmek zorundadır.

(4) Yukarıda sayılan koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(5) Doktora programını başarı ile tamamlamış ve tüm koşulları sağlamış öğrenciye kayıtlı olduğu programın adının yer aldığı doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili enstitü kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.