8 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29882

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI TEMİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,

a) Eğitim Merkezi Komutanlığına alınacak öğrencilerde aranacak nitelikleri,

b) Adayların başvuru ve seçme sınavları esaslarını,

c) Seçme ve değerlendirme komisyonlarının kuruluşunu,

ç) Öğrencilerin geçici ve kesin kayıt işlemlerini,

d) İntibak eğitimlerine ilişkin usul ve esasları,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayını,

b) AGYS: ÖSYM veya belirlenecek üniversite tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yapılan Astsubaylığa Geçiş Genel Yetenek Sınavını,

c) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

ç) ASEM: Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığını,

d) ASEM Komutanı: Astsubay Eğitim Merkezi Komutanını,

e) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

f) Bakan: İçişleri Bakanını,

g) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ğ) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

h) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

ı) Başmakinist: 750-3000 kW arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde çalışan, gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakım ve onarımından sorumlu, ayrıca Sözleşmenin III/3 kuralının 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

i) Birinci Zabit: 500-3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin II/2 kuralının 3, 4.1 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

j) Dönem: Eğitim öğretim süresinin bölümlerini,

k) Eğitim Merkezi Komutanlığı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları için subay ve astsubay yetiştiren eğitim birimini,

l) Eğitim Öğretim Dönemi: İntibak Eğitimini müteakip başlayacak dönem,

m) Gemiadamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini,

n) Gemici: Güverte bölümü gemiadamları arasında en alt seviyede bulunan tayfa sınıfı gemiadamlarını,

o) Genel Müdürlük: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ö) Gros Tonilato (GT): Geminin güverte altı ve güverte üstü kapalı yerlerinin hacmini (2.83 m3 = 1 GT) ve gemi tasdiknamesi ile diğer resmi belgelerde GT olarak belirtilen hacmi,

p) Güverte Lostromosu: Usta gemici ile sınırlı vardiya zabiti arasında kalan tayfa sınıfı gemiadamını,

r) İkinci Makinist: 750-3000 kW arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev yapan ve gemi başmakinistinden sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin III/3 kuralının 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

s) İntibak Eğitimi: Eğitim Merkezi Komutanlığında mesleki disipline uyum sağlamak için verilen eğitimi,

ş) Kabotaj Seferi: Liman sefer bölgesi sınırları aşılarak Türkiye limanları arasında yapılan seferleri,

t) Kaptan: 500-3000 GT arasındaki gemileri sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca Sözleşmenin II/2 kuralının 3, 4.2 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

u) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

ü) Liman Seferi: Sınırları belli limanlar içinde yapılan seferleri,

v) Makine Zabiti: 750-3000 kW arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev yapan, ayrıca Sözleşmenin III/1 kuralı ile tanımlanan gemiadamını,

y) Öğrenci: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitime alınan subay ve astsubay adayları eğitim protokolleri kapsamında eğitim verilen dost ve müttefik ülkelerin personeli,

z) Öğretim Elemanı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’na bağlı yüksek öğretim kurumlarında asli ya da geçici, süreli ya da sürekli görev ifa eden öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

aa) Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı: Sivil kaynaklı subay adayları için KPSS notunun % 70’i ALES notunun % 30’u alınarak oluşturulan puanı,

bb) Sağlık Yönetmeliği: Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı sağlık şartları ile ilgili yönetmeliği,

cc) Sınav Merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı eğitim kurumlarını,

çç) Sınırlı Başmakinist:750 kW’den küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakım ve onarımından sorumlu, ayrıca Genel Müdürlüğün öngördüğü eğitim ve deniz hizmetine sahip gemiadamını,

dd) Sınırlı Kaptan: 500 GT’den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca Sözleşmenin II/3 kuralının 5 ve 6 ncı paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

ee) Sınırlı Makine Zabiti: 750 kW’den küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde görev yapan ve gemi başmakinistinden sonra gelen, ayrıca Genel Müdürlüğün öngördüğü eğitim ve deniz hizmetine sahip gemiadamını,

ff) Sınırlı Vardiya Zabiti: 500 GT’den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin II/3 kuralının 3 ve 4 üncü paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

gg) Sözleşme: 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile uygun bulunan Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW-78),

ğğ) SUEM: Subay Eğitim Merkezi Komutanlığını,

hh) SUEM Komutanı: Subay Eğitim Merkezi Komutanını,

ıı) Şehit ve Malul Eş ve Çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanların eş ve çocuklarını,

ii) Temin Merkezi: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının temin faaliyetlerine yönelik kadrolanmış birimlerini,

jj) Usta Gemici: Sözleşmenin II/5 Kuralı hükümlerine uygun niteliklere sahip gemiadamını,

kk) Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti: Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide vardiya mühendisi/makinisti olarak görev yapan, ayrıca Sözleşmenin III/1 kuralı ile tanımlanan eğitim düzeyine ilave olarak Genel Müdürlüğün öngördüğü denizcilik eğitimini tamamlayan gemiadamını,

ll) Uzakyol Vardiya Zabiti: Gros tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide görev yapan, ayrıca Sözleşmenin II/1 kuralı ile tanımlanan eğitim düzeyine ilave olarak Genel Müdürlüğün öngördüğü denizcilik eğitimini tamamlayan gemiadamını,

mm) Üstsubay: Binbaşı ve daha üst rütbedeki subayları,

nn) Vardiya Zabiti: 500-3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan, ayrıca Sözleşmenin II/1 kuralı ile tanımlanan gemiadamını,

oo) Yakın Kıyısal Sefer: Kabotaj sefer bölgesi sınırları aşılarak, Karadeniz’de, Akdeniz’de, Kızıldeniz’de ve İspanya’nın Fransa sınırına kadar kuzey kıyılarını da kapsayan Finistre Burnu ile Moritanya’nın Dakhla Limanı güney sınırını birleştiren çizginin doğusunda kalan deniz alanına yapılan seferleri,

öö) Yönetim Kurulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulunu,

pp) Yürütme Gücü (kW): Gemi ana makinesi ya da makinelerinin toplam ve en büyük sürekli çıkış gücü olarak kabul edilen ve gemi tasdiknamesi ile diğer resmi belgelerde yazılı kilovat olarak belirtilen gücü, (1 kilovat = 1,34 beygir gücü, 1 beygir gücü = 0,746 kilovat),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

SUEM Teminine İlişkin Usul ve Esaslar

Öğrenci kaynakları

MADDE 5 – (1) SUEM’in öğrenci kaynakları şunlardır:

a) En az dört yıllık lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olanlar.

b) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan astsubaylardan, sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış ve yedinci hizmet yılını bitirmemiş olanlar başvurabilirler.

c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlara ek olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemiler için aşağıdaki şartlar aranır.

1) Güverte bölümlerinde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için; Sözleşmenin öngördüğü ve Genel Müdürlüğün onayladığı A-II/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; güverte veya deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmek.

2) Makine bölümlerinde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için; Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmek.

ç) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen niteliklere sahip sivil adaylara yönelik kontenjanlar, Güverte ve Makine ayrı olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilir.

d) Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli astsubay kaynaklı adaylar için Birinci fıkranın (b) bendindeki şartlara ek olarak; Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek branşlarda görev yapıyor olmak şartı aranır.

e) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin durumuna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) SUEM’e alınacak öğrenci sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) SUEM’e alınacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci sayısı, Başkanlık ile koordine edilerek Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından; SUEM’in kapasitesi, boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak her dönem için sivil ve astsubay kaynaklarından, kadın ve erkek, branş bazında olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı tespit edilir. Söz konusu kontenjanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığının personel temin ihtiyaçları dikkate alınarak Güverte ve Makine olmak üzere alt gruplara bölünebilir.

b) Astsubaylıktan subaylığa geçecek personel miktarı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanan Personel Temin ve Yetiştirme Plânlarıyla branş bazında belirlenir. Kontenjanı bulunmayan branşların müracaat edebileceği branşlar yayınlanacak alım emrinde belirtilir.

c) Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Bakanlık onayı ile kesinleşir. Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ise, ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakan tarafından belirlenir.

ç) Şehit ve malul eş ve çocukları ile ilgili kontenjan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teklifi ve Bakanlık onayı ile ayrıca belirlenir.

Sivil kaynaklı adaylar için duyuru, başvuru zamanı ve şekli ile adayların çağrılması

MADDE 7 – (1) SUEM giriş sınavına ilişkin duyurular, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfalarında yapılır. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Temin Merkezince belirlenir.

(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır. Giriş sınavına başvurular her dönem için, Temin Merkezi tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır.

(3) Adayların KPSS ile ALES taban puanı ve puan türü Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince belirlenir. İlan edilen KPSS ve ALES taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu hüküm uygulanmaz.

(4) Eksik belgeyle ve posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Astsubay kaynaklı adaylar için müracaat usulü

MADDE 8 – (1) Astsubay kaynaklı adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları ildeki karargâh ve kurum amirliklerine bir dilekçe ve ekinde 10 uncu maddede istenen belgeler ile müracaat ederler. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar.

(2) Birlik, karargâh ve kurumlarca subaylık sınavına katılacak personel için hazırlanacak evraklar, faaliyet takvimine uygun olarak Temin Merkezine gönderilir.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

(4) Müracaatlar, Temin Merkezince değerlendirilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatı kabul edilir.

Adaylarda aranacak nitelikler

MADDE 9 – (1) SUEM’e başvuru yapacak adaylardan;

a) Astsubay kaynaklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Subaylık için sınava müracaat tarihinde değerlendirme notu ortalaması, değerlendirmeye ilişkin tam notun yüzde seksenbeş ve daha yukarısı olmak,

2) 5 inci maddede yazılı olan şartlara haiz olmak,

3) EK-1’de örneği bulunan Birlik Komutanları Kanaat Raporunun olumlu olması,

4) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,

5) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

6) ALES’ten Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenen taban puanı veya üzerinde not almak,

7) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylar için; Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen, gemi adamlarında sınıf yeterlilikleri açısından aranacak sağlık şartlarını taşımak.

b) Sivil kaynaklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yazılı olan şartlara haiz olmak,

3) KPSS ve ALES’te Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenen puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak,

4) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylar için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu ilgili sağlık kuruluşundan almak,

7) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

10) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

11) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

12) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

13) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

14) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

15) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

c) SUEM’e başvuran adayların birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Başvuruda istenen belgeler

MADDE 10 – (1) Müracaat sırasında adaylardan;

a) T.C. kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin, lisansüstü eğitim yapanlar için lisansüstü eğitim diplomasının aslı ve fotokopisi, kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve/veya fotokopisi,

ç) Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

d) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

e) Sivil kaynaklı adaylar için KPSS ve ALES sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) Astsubay kaynaklı adaylar için ALES sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi,

ğ) Şehit ve malul eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar için, verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya valilik onaylı örneği,

h) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı,

ı) Temin merkezince belirlenecek diğer belgeler,

istenir.

(2) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 11 – (1) Sınav komisyonları şu esaslara göre oluşturulur ve düzenlenir:

a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon başkanı en az albay rütbesinde ve ikisi öğretim elemanı olmak üzere beş personelden oluşur.

b) Ön sağlık kontrolü komisyonu: Başkanlık tarafından belirlenen yeteri kadar doktor, subay ve astsubaydan oluşur.

c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında iki Beden Eğitimi Öğretim Elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.

ç) Mülakat sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında, iki subay, bir öğretim elemanı (sivil veya subay) ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi olmak üzere beş personelden oluşur.

d) Tüm temin faaliyetlerinde mülakat komisyon üyeleri Başkanlık, Temin Merkezi, Personel Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca oluşturulan komisyon tarafından ihtiyaca göre oy birliği ile belirlenir.

e) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim Merkez Komutanı olmak üzere üç personelden oluşur.

(2) Temin Merkezince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkla koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması halinde bahse konu komisyonlarda Öğretim Elemanı, başkanlık tarafından görevlendirilir.

(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu ile fiziki yeterlilik sınav komisyonu kararlarına itiraz talebi olan adaylar itiraz karar komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz karar komisyonunun kararları nihai karar niteliğindedir.

(4) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince hazırlanan yönerge ile belirlenir.

Ön sağlık kontrolü

MADDE 12 – (1) Adaylar SUEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

(2) Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca EK-2’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(4) Hakkında “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları

MADDE 13 – (1) SUEM’e giriş sınavı, adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Sınavlara ilişkin esaslar

MADDE 14 – (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezi tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez.

(3) Hakkında “SUEM Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde mükerrer başvuru yapamazlar.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 15 – (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “SUEM Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere, EK-3’de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Başkanlıkça belirlenir ve Temin Merkezince uygulanır.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkla koordineli Temin Merkezince belirlenen yer ve zamanda ilan edilir.

(5) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezi tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Mülakat sınavı

MADDE 16 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince oluşturulan mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın subaylık mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Subay Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olur”, başarısız adaylar hakkında “Subay Eğitim Merkezi öğrenci adayı olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

(4) Adayların mülakat sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Merkezince ilan edilir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 17 – (1) Adayların başarı sıralamasına esas SUEM giriş puanı;

a) Astsubay kaynaklı olan adaylar için, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirlediği branş kontenjanları doğrultusunda ayrı ayrı ALES puanının %30’u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %40’ının toplamı olarak belirlenir. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; ALES puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) Sivil kaynaklı adaylar için, KPSS puanının %30’u, ALES puanının %10’u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’unun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) SUEM giriş puanına göre erkek, kadın, astsubay kaynaklı olan adaylar ve şehit ve malul eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sivil kaynaklı erkek ve kadın adaylar için asıl adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Astsubay kaynaklı olan adaylar ile şehit ve malul eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Merkezince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

(4) Sınav evrakı Temin Merkezince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Sağlık kurulu raporunun alınması

MADDE 18 – (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan asil ve yedek adaylar Temin Merkezi tarafından Sağlık Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler.

(2) “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere SUEM’e müracaat ederler. Sahil Güvenlik Komutanlığında bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylardan ilave olarak; Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen, gemi adamlarında sınıf yeterlilikleri açısından aranacak sağlık şartlarını taşıdığını gösteren “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu bu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alması istenir. “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” sağlık raporunu aldığı halde “Gemiadamı Olur Sağlık Raporunu” alamayan veya “Gemiadamı Olamaz Sağlık Raporu” alan adayların geçici kayıtları yapılmaz.

(3) Sağlık Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olamaz” şeklinde rapor verilen adayların geçici kayıtları yapılmaz.

Geçici kayıt

MADDE 19 – (1) SUEM’e, kesin başarı listesine göre planlanmış ve “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Temin Merkezince incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

(2) Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu menfi olarak gelen veya yeniden muayene sonucunda Sağlık Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların Başkanlıkça ilişikleri kesilir.

(3) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

İntibak eğitimi

MADDE 20 – (1) SUEM’e geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitiminin nerede yapılacağı Başkanlıkça belirlenir. Eğer Başkanlık dışında bir yerde yapılacaksa intibak eğitimindeki esasları içeren bir protokol hazırlanır. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar Başkanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Geçici kayıt süresince adayların SUEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(3) Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yedek aday çağırma

MADDE 21 – (1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezince belirlenecek takvim içinde getirmeyen veya hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olamaz” raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylardan Sağlık Raporu bulunmayanlar Sağlık Raporu almaları için Temin Merkezince belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olamaz” raporu düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

(2) Geçici kayıt sırasında, SUEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, SUEM’den ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde Temin Merkezine evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylardan Sağlık Raporu bulunmayanlar Sağlık Raporu almaları için Temin Merkezince belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Temin Merkezince işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

(3) İntibak eğitimini müteakip eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren beş iş günü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

İntibak eğitimi döneminde SUEM’den çıkma veya çıkarılma

MADDE 22 – (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında SUEM Komutanlığına yazılı başvuruları ile SUEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

(2) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, SUEM’den çıkarılan adaylar bir daha SUEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) 9 uncu maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, SUEM Komutanının teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir ve durum Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.

(4) SUEM’den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

Kesin kayıt-kabul

MADDE 23 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 9 uncu maddede belirtilen esaslara göre Temin Merkezince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden ya da vefat eden adayların dosyaları SUEM Komutanlığı tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

(3) Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir, yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin SUEM’e alınmaları

MADDE 24 – (1) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin SUEM’e alınmaları Bakan onayı ile olur. Bu öğrencilerin SUEM’e kabullerinde sağlık raporu istenir.

(2) Yabancı öğrencilerin SUEM’e sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Bakan yetkilidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu, sınav yapılmasının gerekli gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve esaslarını belirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ASEM Öğrenci Teminine İlişkin Usul ve Esaslar

Öğrenci kaynakları

MADDE 25 – (1) ASEM’in öğrenci kaynakları şunlardır;

a) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olanlar,

b) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan, en az üç yıl görev yapmış uzman jandarmalardan müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını bitirmemiş olanlar,

c) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan, uzman erbaşlardan başvuru tarihinde dördüncü hizmet yılını tamamlamış, sekizinci hizmet yılını bitirmemiş olanlar,

ç) Birinci fıkranın (a) bendinde belirlenen şartlara ek olarak; Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerin, güverte bölümlerinde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için;

1) Gemici, usta gemici veya güverte lostromosu yeterliği veya yat kaptanı veya balıkçı gemisi kaptanı yeterliği ile 36 aylık deniz hizmetine sahip bulunmak ve Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun eğitimi Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek veya,

2) Denizcilik anadolu meslek liseleri, denizcilik meslek liseleri, denizcilik Anadolu teknik liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanlarının gemi elektroniği ve haberleşme veya gemi yönetimi dallarından mezun olup, Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun eğitimi Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek veya,

3) Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik meslek liseleri, denizcilik Anadolu teknik liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanlarının gemi yönetimi dalından mezun olmak veya aynı müfredatı uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

4) Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile 24 ay deniz hizmetine sahip olmak,

5) Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

6) Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan 4 sömestr süreli kurslardan mezun olmak,

7) Sınırlı kaptan yeterliği ile 24 ay deniz hizmeti yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programına uygunluğu Genel Müdürlük tarafından onaylanan bir eğitimi tamamlamak,

8) Vardiya zabitliği yeterliği ile 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında 36 ay vardiya zabitliği yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programını tamamlamak,

9) Birinci zabit yeterliği ile 36 ay 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında birinci zabitlik yapmak,

şartlarından biri aranır.

d) Birinci fıkranın (a) bendinde belirlenen şartlara ek olarak; Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerin makine bölümlerinde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için ise;

1) Denizcilik Anadolu meslek ve denizcilik Anadolu teknik liselerinin denizcilik alanlarının gemi makineleri dalı veya gemi yapımı dalı, endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve çok programlı liselerin motorlu araçlar teknolojisi alanlarının makine bakım onarım dalı mezunu olmak veya yükseköğretim kurumlarının, makine, otomotiv teknolojisi ve gemi makineleri işletme önlisans programlarından mezun olmak ve Genel Müdürlüğün onayladığı sınırlı makine zabitliği eğitimini, Genel Müdürlük tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında görmek veya,

2) Genel Müdürlüğün onayladığı sınırlı makine zabitliği eğitimini veren ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanmış denizcilik Anadolu meslek liselerinin ve denizcilik Anadolu teknik liselerinin denizcilik alanlarının gemi makineleri dalından mezun olmak veya aynı müfredatı uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanmış yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya,

3) Vardiyadan sorumlu makine sınıfı gemi adamı olmak ve 36 aylık deniz hizmeti üzerine Genel Müdürlüğün onayladığı sınırlı makine zabiti eğitimini tamamlamak,

4) Sınırlı makine zabiti yeterliği ile 24 ay deniz hizmetine sahip olmak,

5) Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarından önlisans veya lisans mezunu olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

6) Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan 4 sömestr süreli kurslardan mezun olmak,

7) Sınırlı başmakinist yeterliği ile 24 ay deniz hizmeti yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programına uyum sağlayacak bir eğitimi tamamlamak,

8) Makine zabitliği yeterliği ile 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde 36 ay makine zabitliği yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-III/2 müfredat programını tamamlamak,

9) İkinci makinist yeterliği ile 36 ay 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde ikinci makinistlik yapmak,

şartlarından biri aranır.

(2) Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli uzman erbaş kaynaklı adaylar için (c) bendinde belirlenen şartlara ek olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek branşlarda görev yapıyor olmak şartı aranır.

(3) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin durumuna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi

MADDE 26 – (1) ASEM’e alınacak öğrenci sayısı Başkanlık ile koordine edilerek Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından; ASEM’in kapasitesi, boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, her dönem için, lisans mezunu erkek, lisans mezunu kadın, ön lisans mezunu erkek, ön lisans mezunu kadın, uzman jandarma kaynağından alınacaklar ve uzman erbaş kaynağından alınacaklar olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı tespit edilir. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Bakanlık onayı ile kesinleşir. Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ise ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakan tarafından belirlenir.

(2) Şehit ve malul eş ve çocukları ile ilgili kontenjan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teklifi ve Bakanlık onayıyla ayrıca belirlenir.

Sivil kaynaklı adaylar için duyuru, başvuru zamanı ve şekli ile adayların çağrılması

MADDE 27 – (1) ASEM’lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfalarından veya diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Temin Merkezince belirlenir.

(2) ASEM giriş sınavına ön başvurular elektronik ortam üzerinden alınır. Giriş sınavına başvurular her dönem için, Temin Merkezi tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır.

(3) Adayların KPSS taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan lisans mezunu erkek, lisans mezunu kadın, ön lisans mezunu erkek, ön lisans mezunu kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak kontenjanın en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak şehit ve malul eş ve çocukları ile ilgili bu hüküm uygulanmaz.

(4) Eksik belge ile posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için müracaat usulü

MADDE 28 – (1) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları ildeki karargâh ve kurum amirliklerine bir dilekçe ve ekinde 30 uncu maddedeki başvuruda istenen belgeler ile müracaat ederler. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar.

(2) Birlik, karargâh ve kurumlarca astsubaylık sınavına katılacak personel için hazırlanacak evraklar, faaliyet takvimine uygun olarak Temin Merkezine gönderilir.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

(4) Müracaatlar, Temin Merkezince değerlendirilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatı kabul edilir.

Adaylarda aranacak nitelikler

MADDE 29 – (1) ASEM’e başvuru yapacak Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş kaynaklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde değerlendirme notu/puanı ortalaması, değerlendirmeye ilişkin tam notun/puanın yüzde seksenbeş ve daha yukarısı olmak,

b) 25 inci maddedeki şartlara haiz olmak,

c) Ek-1’de örneği bulunan Birlik Komutanları Kanaat Raporunun olumlu olması,

ç) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e) AGYS’den Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenen taban puanı veya üzerinde not almak.

(2) ASEM’e başvuru yapacak sivil kaynaklı adaylarda ise aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 25 inci maddedeki şartlara haiz olmak,

c) KPSS’de Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Şehit ve malul eş ve çocuklarının başvurularında, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak,

d) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

3) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ğ) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

j) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(3) ASEM’e başvuran adayların birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Başvuruda istenen belgeler

MADDE 30 – (1) Başvuru yapan adaylardan;

a) T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Ön lisans veya lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve/veya fotokopisi,

ç) Uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar hariç KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar için AGYS sonuç belgesi,

e) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi,

g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

ğ) Şehit ve malul eş ve çocuklarından başvuru yapacaklar için şehitlik veya malullük belgesinin ilgili Kurum veya Valilik onaylı örneği,

h) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı,

ı) Temin merkezince belirlenecek diğer belgeler,

istenir.

(2) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 31 – (1) Sınav komisyonları şu esaslara göre oluşturulur ve düzenlenir:

a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon başkanı en az albay rütbesinde ve ikisi öğretim elemanı olmak üzere beş personelden oluşur.

b) Ön sağlık kontrolü komisyonu: Başkanlık tarafından belirlenen yeteri kadar doktor, subay ve astsubaydan oluşur.

c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında iki Beden Eğitimi Öğretim Elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.

ç) Mülakat sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında, iki subay, bir öğretim elemanı (sivil veya subay) ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi olmak üzere beş personelden oluşur.

d) Tüm temin faaliyetlerinde mülakat komisyon üyeleri Başkanlık, Temin Merkezi, Personel Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca oluşturulan komisyon tarafından ihtiyaca göre oy birliği ile belirlenir.

e) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim Merkez Komutanı olmak üzere üç personelden oluşur.

(2) Temin Merkezince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkça koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması halinde bahse konu komisyonlarda Öğretim Elemanı, başkanlık tarafından görevlendirilir.

(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu ile fiziki yeterlilik sınav komisyonu kararlarına itiraz talebi olan adaylar itiraz karar komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz karar komisyonunun kararları nihai karar niteliğindedir.

(4) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince hazırlanan yönerge ile belirlenir.

Uzman jandarmaların ve uzman erbaşların yazılı sınavı

MADDE 32 – (1) Astsubaylığa geçiş yapmak isteyen uzman jandarma ve uzman erbaşlar ÖSYM veya belirlenecek üniversite tarafından Temin Merkezi adına yapılan Astsubaylığa Geçiş Genel Yetenek Sınavına (AGYS) girerler. Bu sınavın tarihi ve başvuru esasları Temin Merkezince internet sayfasından duyurulur.

Ön sağlık kontrolü

MADDE 33 – (1) Adaylar ASEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

(2) Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca Ek-2’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(4) Hakkında “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları

MADDE 34 – (1) ASEM’e giriş sınavları, ASEM’e giriş sınavı adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Sınavlara ilişkin esaslar

MADDE 35 – (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezi tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez.

(3) Hakkında “ASEM Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde mükerrer başvuru yapamazlar.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 36 – (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “ASEM Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere Ek-3’de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Başkanlıkça belirlenir ve Temin Merkezince uygulanır.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkla koordineli Temin Merkezince belirlenen yer ve zamanda ilan edilir.

(5) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezi tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Mülakat sınavı

MADDE 37 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince oluşturulan mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın astsubaylığa istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “ASEM Öğrenci Adayı Olur”, başarısız adaylar hakkında “ASEM Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

(4) Adayların mülakat sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Merkezince ilan edilir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 38 – (1) Adayların başarı sıralamasına esas ASEM giriş puanı;

a) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için, AGYS puanının %30’u, fiziki yeterlilik sınavı puanının %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %40’ının toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; AGYS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) Sivil kaynaklı adaylar için; KPSS puanının %30’u, fiziki yeterlilik sınavı puanının %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %40’ının toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) ASEM giriş puanına göre erkek, kadın, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve şehit ve malul eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sivil kaynaklı erkek ve kadın adaylar için asıl adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Uzman jandarma, uzman erbaş kaynaklı olan adaylar ile şehit ve malul eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Merkezince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

(4) Sınav evrakı Temin Merkezince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Sağlık kurulu raporunun alınması

MADDE 39 – (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan asil ve yedek adaylar Temin Merkezi tarafından Sağlık Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler.

(2) “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” Sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere ASEM’e müracaat ederler.

(3) Sağlık Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olamaz” şeklinde rapor verilen adayların geçici kayıtları yapılmaz.

Geçici kayıt

MADDE 40 – (1) ASEM’e, kesin başarı listesine göre planlanmış ve “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Temin Merkezince incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

(2) Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu menfi olarak gelen veya yeniden muayene sonucunda Sağlık Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların Başkanlıkça ilişikleri kesilir.

(3) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

İntibak eğitimi

MADDE 41 – (1) ASEM’e geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitiminin nerede yapılacağı Başkanlıkça belirlenir. Eğer Başkanlık dışında bir yerde yapılacaksa intibak eğitimindeki esasları içeren bir protokol hazırlanır. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar Başkanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Geçici kayıt süresince adayların ASEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(3) Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yedek aday çağırma

MADDE 42 – (1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezince belirlenecek takvim içinde getirmeyen veya hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olamaz” raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylardan Sağlık Raporu bulunmayanlar Sağlık Raporu almaları için Temin Merkezince belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olamaz” raporu düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

(2) Geçici kayıt sırasında, ASEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ASEM’den ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde Temin Merkezine evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylardan Sağlık Raporu bulunmayanlar Sağlık Raporu almaları için Temin Merkezince belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Temin Merkezince işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

(3) İntibak eğitimini müteakip eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren beş iş günü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

İntibak eğitimi döneminde ASEM’den çıkma veya çıkarılma

MADDE 43 – (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında ASEM Komutanlığına yazılı başvuruları ile ASEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

(2) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, ASEM’den çıkarılan adaylar bir daha ASEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) 29 uncu maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, ASEM Komutanının teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir ve durum Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.

(4) ASEM’den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

Kesin kayıt-kabul

MADDE 44 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 29 uncu maddede belirtilen esaslara göre Temin Merkezince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden ya da vefat eden adayların dosyaları ASEM Komutanlığı tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

(3) Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir, yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ASEM’e alınmaları

MADDE 45 – (1) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin ASEM’e alınmaları Bakan onayı ile olur. Bu öğrencilerin ASEM’e kabullerinde sağlık raporu istenir.

(2) Yabancı öğrencilerin ASEM’e sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Bakan yetkilidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu, sınav yapılmasının gerekli gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve esaslarını belirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav esnasında adaylara sağlanacak imkânlar

MADDE 46 – (1) Sınavlar esnasında maddi imkânları zayıf olan adaylar, Başkanlıkça yapılacak değerlendirme doğrultusunda ve mevcut imkânlar ölçüsünde Akademide ibate edilebilirler. Sınav süresince öğlen yemekleri kumanya olarak verilebilir.

Personel görevlendirilmesi

MADDE 47 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin işlemleri, Temin Merkezleri ile de koordine edilerek tek elden yürütülebilir. Bu durumda işlemleri yürüten komutanlığın personeli haricindeki komutanlık personeli işlemlerin yürütülmesini takviye eder veya bu süreçte hazır bulunur.

Geçiş dönemi sınav esasları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Eğitim Merkezi Komutanlığı 2016 yılı ve ihtiyaç duyulması halinde 2017 yılını kapsayan geçiş döneminde;

a) SUEM’e girecek astsubay kaynaklı adaylar için ALES notu istenmez. Başarı sıralaması puanı fiziki yeterlilik sınavı puanının %30’u, VKİ puanının %20’si ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) ASEM’e girecek uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için AGYS notu istenmez. Başarı sıralaması puanı fiziki yeterlilik sınavı puanının %30’u, VKİ puanının %20’si ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

c) SUEM ve ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için KPSS, ALES ve YDS notu istenmez. Adayların başvurularının tamamlanmasını müteakip, temin edilecek kontenjan miktarları ile sınıf/branşlara yönelik tespit edilen programlara uygun öğrenim durumu ve eğitim durumuna öncelik verilerek, başvuru sırasına göre belirlenecek miktar kadar aday seçme sınavlarına çağrılır. Başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Geçiş dönemi sağlık esasları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı Sağlık Şartlarına yönelik yönetmelik yürürlüğe girene kadar 12/10/2015 tarihli ve 2015/8136 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Değerlendirme notu esasları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) SUEM’e başvuracak astsubay kaynaklı adaylar ile ASEM’e başvuracak uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için değerlendirme notu/puanına yönelik sistem devreye girmeden önce alınmış olan sicil notları, alındığı yıla ait değerlendirme notu/puanı olarak, sicil tam notu ise değerlendirme tam notu/puanı olarak kabul edilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Taşra teşkilatında görev yapan astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylara yönelik EK-1’de yer alan “Birlik Komutanları Kanaat Raporu” vermek üzere oluşturulacak komisyonlar için gereken mülki amir onayı 2016 yılı başvuruları için aranmaz.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.