8 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29882

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK İDARELERİNCE TAHSİL EDİLEN BANDROL ÜCRETLERİNİN

BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLMESİ VE BAKANLIK HARCAMA

BİRİMLERİNCE KULLANILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca gümrük idarelerince tahsil edilerek Kuruma intikal ettirilen bandrol ücretlerinden ayrılan payın Bakanlık hizmetlerinde kullanılması, gelir ve ödenek kaydına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/6/2015 tarihli ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Başkanlık: Strateji Geliştirme Başkanlığını,

ç) Karar: 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararı,

d) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

e) Pay: Kararın 7 nci maddesi uyarınca Kuruma intikal ettirilen bandrol ücretlerinin %2’sini,

ifade eder.

Payın aktarılması

MADDE 4 – (1) 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 5 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca Gümrük İdarelerince tahsil edilen ticari amaçlı ithalata ait bandrol ücretinden, Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Kurum tarafından her ay için nakdi olarak Bakanlığa verilecek olan pay, Maliye Bakanlığı tarafından 04.6.1.25 ekonomik gelir kodunda ve “Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen TRT Bandrol Ücretlerinden Ayrılan Gelirler”  adlı özel gelir hesabında izlenir.

(2) Kurum tarafından aktarılan pay, Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca takip eden ayın son işgününe kadar ihtiyaç duyulan bütçe tertiplerine ödenek kaydı yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Aktarılan tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilir.

Payın kullanılması

MADDE 5 – (1) Kurum tarafından Bakanlık hesabına aktarılan payın kullanımı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Söz konusu %2‘lik Bakanlık payı, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, analitik bütçe sınıflandırması çerçevesinde Bakanlık ihtiyaçları için kullanılabilir.

b) Bakanlık harcama birimlerinin yılı bütçe ödeneklerinin yetersiz kalması veya beklenilmeyen ihtiyaçların doğması durumunda ödenek ihtiyacının oluşması halinde, harcama birimleri ödenek taleplerini, gerekçesinin de açıkça belirtildiği resmi bir yazı ile Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirir.

c) Başkanlıkça alınan bu talepler; ihtiyacın özelliği, kullanılacağı yer ve zaman ile bütçe ilkeleri göz önünde bulundurularak, harcama birimlerinin mevcut bütçe ödenekleri, revize, aktarma ve yedek ödenek talepleri ile ödenek kullanım durumları çerçevesinde değerlendirilir.

ç) Başkanlıkça uygun görülen talepler konsolide edilerek, ilgili harcama biriminin bütçesine ödenek kaydı yapılmak üzere Bakan Onayına sunulur. Alınan Bakan Onayı, Bakanlığın ilgili harcama birimlerinin bütçe tertiplerine ödenek kaydı yapılması amacıyla Maliye Bakanlığına bildirilir.

d) Yılı Yatırım Programında yer alan projeler için, ihtiyaç hâsıl olması halinde, Bakanlığın Harcama Birimlerinin yatırımlara ilişkin proje ödenek talepleri, Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilerek kullanılır. Talepler Başkanlıkça değerlendirilerek Bakan Onayına sunulur. Alınan Bakan Onayı Kalkınma Bakanlığına bilgi için gönderilir.

e) Gümrük idarelerince tahsil edilen bandrol ücretlerini Bakanlık yılı bütçesine ödenek kaydetmeye ve yılı içinde kaydedilen tutarlardan harcanmayan miktarı ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

İade edilen bandrol ücretleri

MADDE 6 – (1) Kararın 11 inci maddesine göre, gümrük idarelerince fazla tahsil edilmesi nedeniyle Kurum tarafından iade edilen bandrol ücretlerinden kaynaklanan pay, sonraki dönem için Bakanlığa aktarılacak paydan Kurum tarafından mahsup edilir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.