6 Kasım 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29880

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak olan kayıt, eğitim-öğretim, yatay geçiş ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak olan kayıt, eğitim-öğretim, yatay geçiş ve sınavlarla ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm Başkanı: Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm başkanlarını,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekanlıkça görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Dekan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

e) Ders Kurulu: I, II ve III üncü dönemlerin her birinde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış, farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimini,

f) Ders Kurulu Sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan teorik ve pratik sınavları,

g) Dönem: Bir yıllık eğitim-öğretim süresini (akademik yılı),

ğ) Dönem Koordinatörü: Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu üyesi olan ve her bir dönemde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim üyesini,

h) Entegre Sistem: Dönem I, II ve III’te farklı derslerin benzer konularının bir arada işlendiği eğitim-öğretim modelini,

ı) Fakülte: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) Fakülte Kurulu (FK): Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

j) Fakülte Yönetim Kurulu (FYK): Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

k) İntörn Hekimlik/Aile Hekimliği: Dönem VI’da klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha uygulamalarını içeren stajlardan oluşan on iki aylık bir eğitim-öğretim sürecini,

l) Kurul Dışı Dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereği okutulması zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri ile Fakülte Kurulunca Dönem I, II ve III’de okutulması uygun görülen Temel Tıp dersleri haricindeki mesleki veya mesleki olmayan zorunlu veya seçmeli dersleri,

m) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

n) Staj: Dönem IV, V ve VI’da klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik/uygulamalı ve teorik olarak yapılan eğitim-öğretimi,

o) Temel Tıp Dersleri: Temel Tıp-I, Temel Tıp-II ve Temel Tıp-III Dersleri olup Dönem I, II ve III’deki Ders Kurullarından oluşan dersleri,

ö) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesi eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi, planlanması ve koordinasyonunu sağlayan kurulu,

p) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,

r) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan altı dönemden oluşmak üzere toplam altı yıldır.

(2) Her bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı en az otuz iki haftayı kapsar.

(4) Dönem I, II, III, IV ve V’te en az bir haftalık ara tatil verilir. Sürekli eğitim ve öğretim yapılan dönem VI’da ise ara tatil yapılmaz.

(5) Kayıt yaptırdığı dönemden itibaren fakülteden azami dokuz yıl içinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir ancak ders, staj ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Eğitim-öğretim aşamaları

MADDE 6 – (1) Tıp doktorluğu düzeyi, birbirini izleyen ve aşağıda belirtilen üç aşamadan oluşur:

a) Temel Tıp Bilimleri Dönemi: Dönem I, II ve III’ü kapsar.

b) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Dönem IV ve V’i kapsar.

c) Aile Hekimliği/İntörn Hekimlik Dönemi: Dönem VI’yı kapsar.

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 7 – (1) Dönem I, II ve III’de entegre sistemle eğitim-öğretim yapılır. Entegre sistemde aynı zamanda mesleki beceri eğitimleri de verilir. Dönem IV, V ve VI’da eğitim-öğretim stajlar şeklinde yürütülür.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim-öğretim Türkçe olarak yapılır.

Ders türleri ve kredileri

MADDE 9 – (1) Fakültedeki dersler aşağıda belirtilen türlerden oluşmaktadır:

a) Temel Tıp Dersleri.

b) Kurul Dışı Dersler.

c) Stajlar.

ç) Seçmeli Stajlar.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders ve uygulama kredisi toplamı 60 AKTS’dir. Fakültenin 6 yıllık eğitim-öğretim sürecinde öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders ve uygulama kredisi toplamı 360 AKTS’dir.

(3) Bir dersin kredisi, o ders için ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli öğrenci çalışma yükünü ifade eder. Derslerin kredisi öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS olarak belirlenir.

(4) Kredi sistemi olarak ulusal ve AKTS birlikte kullanılır.

Kurul dışı dersler

MADDE 10 – (1) Kurul dışı derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Türk Dili Dersleri ile ilgili uygulamalar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Kurul dışı dersler yıllık olup en az bir ara sınav ile bir final sınavı yapılır.

(3) Uzaktan eğitimle verilenler hariç bu derslerde devam zorunluluğu %70’dir.

(4) Bu derslerden yılsonu başarı notu en az altmış olup ara sınav notunun % 40’ı ile final sınavı notunun % 60’ı alınarak belirlenir.

(5) Final sınavında yüz üzerinden en az elli puan almak zorunludur.

(6) Kurul dışı derslerden alınan notlar geçer (G)/kalır (K) şeklinde ifade edilir. Bu notlar dönem ve genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz.

(7) Devam zorunluluğu olan kurul dışı derslerden başarısız olan öğrenci devam zorunluluğunu yerine getirmemiş ise Dönem IV’e geçemez.

(8) Devam zorunluluğu yerine getirilmiş veya devam zorunluluğu olmayan derslerden başarısızlık durumunda ise bu derslerin sadece sınavlarına girerek Dönem VI sonuna kadar başarılı olmak zorunludur. Başarılı olamayanlara mezuniyet belgesi ve diploma verilmez.

Öğrenci kabulü ve kaydı

MADDE 11 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ve kayıtları 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.

Yatay geçiş işlemleri

MADDE 12 – (1) Fakülteye yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile senato tarafından belirlenen hükümlere göre yapılır.

Muafiyet ve intibak

MADDE 13 – (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin veya başka bir üniversitenin herhangi bir bölümüne/programına kayıtlı iken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlara girerek Fakülteyi kazanan ve yeniden kaydını yaptıran, bir yükseköğretim kurumundan ayrıldıktan sonra Fakülteye kayıt yaptıran ve yatay geçişle gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları ders/stajlardan muaf olmayı talep edebilirler. Ders muafiyeti isteğinde bulunanlar, muaf olmak istedikleri ders/stajları belirten bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesi ile birlikte Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları yılın derslerinin başlamasını izleyen on beş işgünü içinde Fakülteye müracaat etmek zorundadırlar. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz.

(2) Öğrencilerin muafiyet istekleri, ayrıldıkları yükseköğretim kurumunda başardıkları ders/stajlar göz önüne alınarak tüm eğitim-öğretim planını kapsayacak şekilde bir defada yapılır. Muafiyet talebi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları ders/stajlara devam ederler.

(3) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları ders/stajlardan muaf sayılabilmeleri için; muafiyet talebinde bulunulan ders/stajların başarı notunun, 29 uncu maddede belirlenen harf notlarından en az CC harf notu karşılığı olması gerekir.

(4) Muafiyetleri kabul edilen ders/stajlara 29 uncu maddede belirlenen harf notlarına karşılık gelen bir not verilerek intibakı yapılır. Verilen not dönem ve genel akademik not ortalamasına katılır.

(5) Geçer/Kalır olarak değerlendirilen derslerden başarılı olunmuş olması durumunda, en az CC harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı kabul edilir.

(6) Her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan yabancı dil muafiyet sınavında 100 üzerinden 60 ve yukarı puan alan öğrenciler Dönem I’de okutulan yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.

İzinli sayılma ve kayıt dondurma

MADDE 14 – (1) İzinli sayılma ve kayıt dondurma işlemlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senatoca belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

(2) Dönem I, II ve III’de eğitim-öğretim yıllık olmasından dolayı bu dönemlerin herhangi bir zamanında kayıt dondurulması halinde, kayıt dondurma süresi sona erdikten sonra ilgili dönem bütün koşullarıyla birlikte tekrar edilir.

(3) Eğitim-öğretimin stajlar şeklinde yürütüldüğü Dönem IV, V ve VI’da kayıt dondurulması/izin alınması halinde ise dondurma/izin süresinin bitiminden sonra döneminin kalan staj/stajlarını alarak eğitim-öğretimine devam eder.

(4) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılmak üzere FYK tarafından görevlendirilen öğrenciler, katılamadıkları derslerden ve sınavlardan izinli sayılırlar ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez. Bu öğrencilere devam edemedikleri stajların ve pratik uygulamaların telafisi yaptırılır ve giremedikleri ders/kurul/staj sınavları yerine mazeret sınavına alınırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu ve Koordinatörlerin Görevleri

Tıp eğitimi koordinatörler kurulu

MADDE 15 – (1) Eğitim ve öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu tarafından düzenlenir.

(2) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu; Kurul başkanı (Baş koordinatör) ve dönem koordinatörleri olarak Dekan tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi bir akademik yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında ilgililerle fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar.

b) Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirir, Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar.

c) Eğitim-öğretimin yürürlükteki yönetmelik ve esaslara uygun olarak yürütülmesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi verir.

ç) Dönem koordinatörleri ile koordinasyon içinde bir sonraki yılın akademik takvimini belirleyerek Fakülte Kuruluna sunar.

d) Dönem koordinatörleri tarafından hazırlanmış olan ders/staj programlarını inceleyerek Fakülte Yönetim Kuruluna sunar.

e) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir.

(4) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu her eğitim-öğretim dönemi başında ve gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Koordinatörlerin görevleri

MADDE 16 – (1) Koordinatörlerin görevleri şunlardır:

a) Dönemlerine ait Akademik Takvim taslağını ve yıllık ders/staj programlarını ilgili anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hazırlayıp Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu Başkanlığına sunmak.

b) Dönem ders/staj programlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Dönem I, II ve III’te devam çizelgelerini denetlemek ve devamsızlık nedeniyle sınavlara giremeyecek öğrencileri Koordinatörler Kurulu Başkanlığına bildirmek.

ç) Dönem I, II ve III’teki sınavların anabilim dalı başkanları ile işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, sınav sonuçlarının değerlendirmesini ve ayrıntılı analizlerini yaparak açıklamak.

d) Öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkilerinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dönem I, II ve III ile İlgili Esaslar

Genel esaslar

MADDE 17 – (1) Ders kurullarındaki teorik ve pratik derslere devam zorunludur.

(2) Ders kurulundaki teorik derslerin tümünün % 30’undan fazlasına mazeretli veya mazeretsiz devam etmeyen öğrenci (FYK tarafından görevlendirilenler hariç) ders kurulunun pratik ve teorik sınavına; dönem boyunca anlatılan teorik derslerin % 30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci ise final ve bütünlemenin pratik/teorik sınavlarına giremez.

(3) Bir ders kurulundaki her bir dersin pratik uygulamalarının % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, ders kurulundaki ilgili dersin pratik sınavına giremez.

(4) Bir ders kurulundaki pratik uygulamalara FYK tarafından kabul edilen bir mazereti nedeniyle devam edemeyen öğrenciler, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatlerde devam edemedikleri pratik uygulamaları telafi edebilirler.

Ders kurulu sonu sınavları

MADDE 18 – (1) Her ders kurulundan sonra ilgili dönem koordinatörünün gözetim ve denetiminde bir ders kurulu sınavı yapılır. Bu sınav teorik ya da teorik ve pratik olarak uygulanır.

(2) Teorik sınav, ders kurulunu oluşturan tüm anabilim dalları için ortak bir sınav şeklinde yapılır.

(3) Pratik sınavlar, pratik dersi olan anabilim/bilim dalları tarafından uygun gördükleri şekilde ve ders kurulu teorik sınavlarından önce yapılır.

(4) Kurul sonu sınav puanı, ders kurulunu oluşturan her bir anabilim/bilim dalının teorik ve pratik puanını kapsayacak biçimde yüz tam puan üzerinden hesaplanır. Her bir anabilim/bilim dalının teorik ve pratik puan ağırlıkları, o kuruldaki ders saati oranına göre dönem koordinatörü tarafından belirlenir.

(5) Sınavlar akademik takvim ve ders programlarında belirlenen tarih ve saatte yapılır.

Ders kurulu sınav puanı

MADDE 19 – (1) Ders kurulu sınav puanı, o kuruldaki entegre derslerden alınan teorik ve pratik puanların toplanmasıyla belirlenen puandır. Ders kuruluna ait toplam puanın hesaplanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan sıfır olarak değerlendirilir.

(2) Teorik ve pratik puanlar aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Teorik Puanı: Ders kurulu sonunda yapılan teorik/yazılı sınavın puanı hesaplanırken baraj sistemi uygulanır. Dönem I, II ve III için baraj uygulaması ders ve/veya ders grupları şeklinde yapılır. Buna göre, kurulu oluşturan her bir ders ve ders gruplarından % 50’lik başarı sağlanmış ise derslerden alınan puanlar toplanarak teorik sınav puanı olarak belirlenir. Fakat ders kurulunu oluşturan derslerin bir veya birkaçından % 50’lik başarı sağlanamamış ise; o ders veya derslere ait teorik tam puanın % 50’si ile alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak değerlendirilir. Bulunan eksi puanlar, o ders veya derslerden alınan teorik puanlardan düşülerek o ders veya derslere ait teorik puan hesaplanır. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik puanların cebirsel toplamı ile de kurul sonu Teorik Puanı bulunur.

b) Pratik Puanı: Kurul sonu pratik sınavda alınan puandır. Ders kurulu teorik sınavı puanına aynen eklenir.

c) Ders Kurulu Sınav Puanı: Teorik ve pratik puanların toplamından oluşur.

Mazeret sınavı

MADDE 20 – (1) Dönem I, II ve III ders kurulu sınavlarına FYK tarafından kabul edilen bir mazeretle katılamayan öğrenciye ilgili kurul sınavı için mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Mazeret sınavları, dönem sonunda ve final sınavından önce yapılır.

Dönem sonu final sınavı

MADDE 21 – (1) Dönem I, II ve III’te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavı bitiminden en az on beş gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan dönem sonu final sınavı yapılır.

(2) Bu sınav teorik ve/veya pratik/uygulamalı yapılır. Sınav sorularının dağılımı, ders kurulu sınavlarında olduğu gibidir.

(3) Bu sınavda ellinin altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 22 – (1) Dönem sonu final sınavından en az on beş gün sonra yapılır.

(2) Sınav sorularının dağılımı, dönem sonu final sınavındaki gibidir.

(3) Dönem sonu final sınavından ellinin altında not alanlar ve/veya dönem başarı notu altmışın altında kalan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.

(4) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin dönem sonu final sınav notu yerine geçer.

(5) Bu sınavda da ellinin altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir.

Dönem başarı notu

MADDE 23 – (1) Tüm ders kurullarına ait sınav notu ortalamalarının %60'ı ile dönem sonu final veya bütünleme sınav notunun % 40'ının toplamı dönem başarı notunu oluşturur.

(2) Dönem başarı notu altmış ve daha yüksek olanlar bir üst döneme geçer. Dönem başarı notu altmışın altında kalan öğrenciler başarısız sayılır.

Başarısızlık

MADDE 24 – (1) Dönem I, II ve III sonunda başarısız olan öğrenci o dönemi tekrarlar.

(2) Dönem tekrarı durumunda teorik ve pratik derslere devam zorunluluğu aynen geçerlidir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlar

MADDE 25 – (1) Sınav sonuçları, sınavı izleyen en geç yedi iş günü içinde ilan edilir.

(2) Ders Kurulu sınav sonuçları, Dönem Koordinatörü, Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu Başkanı ve Dekanın imzası ile ilan edilir.

(3) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını izleyen en geç beş iş günü içinde sınav evraklarının maddi hata yönünden incelenmesini Dönem Koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurarak isteyebilir.

(4) Maddi hata varsa FYK kararı ile düzeltilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Esaslar

Stajlar

MADDE 26 – (1) Dönem IV ve V’teki tüm stajlar zorunludur.

(2) Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları % 20 ve daha altında olan öğrenciler, devam etmediği pratik çalışmaları anabilim dalının imkânları ölçüsünde anabilim dalı başkanının gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi yaparak eksik süreyi tamamlamayan öğrenci sözlü ve yazılı sınavlara alınmaz.

(3) Devamsızlığı % 20’den fazla olan öğrenciler kabul edilebilir bir mazereti olsa bile (FYK tarafından görevlendirilenler hariç) staj sonu sınavlarına giremez, stajı tekrarlamak zorundadır.

(4) FYK’nın uygun görmesi halinde Dönem IV ve V’te en fazla bir staj, benzer ders ve uygulama programını takip eden Tıp Fakültelerinde yapılabilir. Böyle bir durumda ilgili staj, takip eden staj gruplarının herhangi birinde bulunmuyor olmalıdır. Ayrıca, yapılmak istenen stajın zamanı ilgili Fakültenin akademik programında yer almış olmalıdır.

Staj sınavları

MADDE 27 – (1) Dönem IV ve V’te stajın son gününü geçmemek kaydı ile staj sonu sınavı yapılır. Bu sınav; yazılı ve sözlü (doğrudan/hasta başı soru, laboratuvar veya klinik uygulama) olarak yapılır. Stajlardan başarılı olmak için yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavların her birinden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Staj başarı notu yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların ortalamasının alınması ile hesaplanır.

(2) Staja devamları yeterli olup staj sonu yazılı veya sözlü sınavında başarılı olamayanlara veya staj sınavına girmeyenlere ilgili stajın hemen sonraki staj sonu sınavında veya yılsonunda kullanacağı bir bütünleme sınavı hakkı verilir. Öğrenci bu hakkını ne zaman kullanmak istediğini beş iş günü içinde dönem koordinatörlüğüne dilekçe ile bildirmek zorundadır.

(3) Öğrenci bütünleme sınavında yazılı ve sözlü sınavın her ikisine de girmek zorundadır. Yazılı ve sözlü sınavların birisinden başarısız olan öğrenci stajı başaramamış kabul edilir. Başarısız olan öğrenci stajın tüm pratik uygulamalarına ve teorik derslerine devam ederek stajı tekrarlar.

(4) Herhangi bir stajı tekrarlayarak başarılı olan öğrenci ilgili dönemin tüm stajlarından da başarılı olduğu takdirde, yeni ders yılının başlamasını beklemeksizin bir üst dönemin başlangıç tarihi en yakın olan stajına kaydedilir.

(5) Staj sonu sınavlarına, FYK’ca kabul edilen bir mazeretle katılamayan öğrenci, ilgili stajın hemen sonraki staj sonu sınavında mazeret sınavı hakkını kullanabilir.

(6) Öğrenci mazeret sınavı hakkından faydalanabilmek için mazeretinin sona ermesini takiben, durumunu ve sınava girme isteğini beş iş günü içinde dönem koordinatörlüğüne dilekçe ile bildirmek zorundadır.

(7) Kayıtlı olduğu dönemin bütün stajlarını tamamlamayan öğrenci bir üst dönemden staj alamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem VI ile İlgili Esaslar

Dönem VI (İntörn Hekimlik/Aile Hekimliği) ile ilgili esaslar

MADDE 28 – (1) Dönem V’i başarı ile tamamlayan öğrenciler aile hekimi adayı olurlar. Aile hekimliği dönemi staj dilimlerinden oluşan 12 aylık (1 tam yıl) süreyi kapsar.

(2) Aile hekimliği döneminde öğrencilerin stajlardan başarısı, her anabilim dalında, anabilim dalınca önerilen ve FYK’ca kabul edilen bir programa göre yapılan çalışmalar sonunda anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından klinik, poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları, yazdıkları hasta anamnezi, öykü ve epikrizler, hastalara karşı ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılara katılım gibi faaliyetler göz önüne alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Stajlardan yeterli olabilmek için en az altmış puan olmak zorunludur.

(4) Herhangi bir stajda yeterli görülmeyen öğrenci bu stajı yıllık programın sonunda tekrar etmek zorundadır.

(5) Aile hekimliği dönemi öğrencileri, bu dönemdeki stajların her birine ait sürenin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Mazeretli veya mazeretsiz devamsızlığı her bir staj için % 20’yi aşan öğrenci o stajdan başarısız kabul edilir (FYK tarafından görevlendirilenler hariç).

(6) Devamsızlıkları % 20 ve daha altında olan öğrenciler ise, devam etmediği pratik çalışmaları anabilim dalının imkânları ölçüsünde anabilim dalı başkanının gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi yaparak eksik süreyi tamamlamayanlar o stajdan başarısız sayılır ve stajı tüm koşullarıyla tekrarlamak zorundadır.

(7) FK tarafından uygun görülmesi halinde Dönem VI’da seçmeli staj yapılabilir. Seçmeli stajların yapılacağı birimler ve staj süreleri, eğitim komisyonunun önerisi ile FK tarafından belirlenir.

(8) Dönem VI’ya başlayan öğrenci yapmak istediği seçmeli stajları sıralayarak dönem koordinatörlüğüne bir dilekçe ile bildirir. Dönem koordinatörü Anabilim dallarında yığılmayı önlemek için tercihler doğrultusunda gerekli düzenlemeyi yapabilir.

(9) Aile hekimliği dönemindeki herhangi bir staj, FYK’nın uygun görmesi halinde benzer ders ve uygulama programını takip eden yurt içi veya yurt dışındaki Tıp Fakültelerinde de yapılabilir. Ancak diğer fakültelerde yapılacak staj sayısı birden fazla olamaz.

(10) Dönem VI’daki stajlar kredisiz eğitim-öğretim çalışması olduğundan bu dönemdeki notlar mezuniyete esas olan değerlendirmede hesaba katılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Notlar, Diplomalar ve Başarı Dereceleri

Notlar

MADDE 29 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Tüm sınav notları ve hesaplamalarda 0,50 ve üstü bir üst tam sayıya, 0,50 altı ise bir alt tam sayıya dönüştürülür.

(3) Her tür ders ve stajların tüm sınavları ve varsa çeşitli çalışmalarından alınan puanların katkı oranlarına göre hesaplanarak elde edilen ders başarı puanlarının derece, harf notu ve katsayıları aşağıdaki tabloya göre belirlenir:

 

Puanlar

Dereceler

Notlar

Katsayı

Açıklama

90-100

Mükemmel

AA

4,00

 

85-89

Pekiyi

BA

3,50

 

75-84

İyi

BB

3,00

 

65-74

Orta

CB

2,50

 

60-64

Geçer

CC

2,00

 

0-59

Kalır

FF

0,00

 

60-100

Geçer

G

0,00

Kurul dışı dersler ve İntörn dönemi stajlar için

0-59

Kalır

K

0,00

Kurul dışı dersler ve İntörn dönemi stajlar için

 

Muaf

M

0,00

Kurul dışı dersler için

 

Devamsız

D

0,00

 

(4) Notların açıklamaları şunlardır:

a) AA, BA, BB, CB ve CC başarılı harf notlarıdır.

b) FF başarısızlık harf notudur, kalır.

c) G (Geçer): Kurul dışı derslerde başarılı veya Dönem VI’daki stajlarda yeterli görülen öğrenciye verilen nottur.

ç) K (Kalır): Kurul dışı derslerde başarısız veya Dönem VI’daki stajlarda yetersiz görülen öğrenciye verilen nottur.

d) M (Muaf): Fakülte dışından yatay geçiş yapan öğrenciler ile Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki öğretim programlarında herhangi bir not kaydı olmayıp başarılı olarak değerlendirilen ve denkliği FYK tarafından kabul edilen kurul dışı dersler için verilen not olup ortalama hesaplarına katılmaz.

e) D (Devamsız): Harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getiremediği için sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

Not ortalaması

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yılsonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, yılsonu ve genel akademik not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yılın genel not ortalaması; yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(3) Ağırlıklı genel akademik not ortalaması, öğrencinin, öğrenimi süresince bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, noktadan sonra iki hane yürütülür.

(4) Gerek yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, AA’dan FF’ye kadar verilen notlar esas alınır. D notu da FF notu işlemi görür.

(5) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Diplomalar

MADDE 31 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri ön lisans diploması: Dönem III’ü başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrılmaları halinde verilir.

b) Klinik Bilimleri yüksek lisans diploması: Dönem V’i başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrılmaları halinde verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez.

c) Tıp Doktoru diploması: Dönem VI’yı başarı ile tamamlayanlara verilir.

Başarı dereceleri

MADDE 32 – (1) Dönem birincileri ve Fakülte mezuniyet dereceleri aşağıdaki usullerle belirlenir:

a) Her dönemin dörtlük sisteme göre en yüksek puanı almış olan öğrencisi döneminin birincisidir; puan eşitliği durumunda, yüzlük sisteme göre ortalaması en yüksek olan döneminin birincisi olarak belirlenir.

b) Dönem birinciliğinin tespitinde öğrencinin disiplin cezası almamış ve FYK’ca kabul edilmiş mazeretler dışında dönem ve staj tekrarı yapmamış olması koşulları aranır.

c) Mezuniyet Derecelerinin belirlenmesinde, dörtlük sisteme göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır.

ç) Mezuniyette ilk üç dereceye girecek öğrencilerde, disiplin cezası almamış olmak ve FYK’ca kabul edilmiş mazeretler dışında dönem ve staj tekrarı yapmamış olmak koşulları aranır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Stajların başka bir kurum/kuruluşta yaptırılması

MADDE 33 – (1) Stajların, Fakülte anabilim dallarında yaptırılması esastır. Fakültede ilgili anabilim dalında öğretim üyesinin ya da staj yaptırılabilmesi için uygun şartların bulunmaması durumunda dönem koordinatörünün önerisi ve FYK’nın uygun görmesi halinde stajlar bu Yönetmelikteki sınav hükümlerine uyulmak kaydıyla şartları uygun olan başka bir sağlık kurum/kuruluşunda yaptırılabilir.

Sınavlarda kopya

MADDE 34 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan, kopya veren ve sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği anlaşılan öğrenci o sınavdan 0 (sıfır) almış sayılarak hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Disiplin

MADDE 35 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Danışman öğretim üyesi

MADDE 36 – (1) Öğretim döneminin başında eğitim, öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından her öğrenci için bir öğretim üyesi danışman olarak görevlendirilir.

(2) Dekan gerektiğinde öğretim elemanlarından danışmanı olduğu öğrencilerle ilgili faaliyetler ve öğrencilerin başarı durumu hakkında rapor isteyebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve FYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 3/2/2012 tarihli ve 28193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.