5 Kasım 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29879

YÖNETMELİK

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BAHARAT VE TIBBİ BİTKİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Baharat ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Baharat ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Merkez: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Baharat ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bölgenin baharat ve tıbbi bitki olarak kullanılabilecek doğal bitkisel kaynaklarının tespiti, korunması, yerinde ve doğru kullanımının sağlanması, yöreye uygun ekonomik anlamda yüksek getiri sağlayacak yeni ürünlerin bölgenin ürün desenine kazandırılmasıdır. Merkez ayrıca, yöredeki doğal bitkisel kaynakların sürdürülebilir kullanımı, yeni tarımsal ürünlerin bölgeye adaptasyonu, kırsal kalkınma, erozyona açık kıraç alanların değerlendirilmesi ve mayınlı arazilerde organik tarım usullerine göre birim alandan yüksek getiri sağlayabilecek bitkilerin üretimi amacına yöneliktir. Baharat ve Tıbbi Bitkiler Sanayisinde son zamanda öne çıkan bölgede faaliyet gösterecek Merkez, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte ortaya çıkacak, konu ile ilgili sorunlara bilimsel çözümler üretmeye çalışacaktır. Bu kapsamda, üretici, sanayici ve üniversite işbirliğinin ön planda olması hedefidir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yöredeki doğal bitkisel kaynakların tespiti,

b) Ekonomik anlamda önemli olan bitki türlerinin kültüre alınması,

c) Doğal bitkisel kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda yöre halkının bilinçlendirilmesi,

ç) Yöre ürün deseninin yüksek getirili ürünlerle zenginleştirilmesi,

d) Bilimsel çalışmalara kaynak olması,

e) Yörenin bitkisel biyolojik çeşitliliğinin korunması, coğrafi işaretlerinin tescillenmesi, sürdürülebilir kullanımı konusunda uluslararası işbirliğinin sağlanması,

f) Baharat ve Tıbbi Bitkilerin işlenmesi ve kalite analizleri konusunda altyapı oluşturulması,

g) Baharat ve Tıbbi Bitkilerin pazarlama sorunları konusunda çalışmalar yapılması,

ğ) Yörenin kültürel değerleri arasında yer alan baharatların ön plana çıkartılması,

h) Konu ile ilgili olarak sektörel bazda sertifikalı eğitimler verilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyelerinden başlamak üzere bir üye vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek,

c) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkez faaliyetlerinin yıllık ve çok yıllık plan ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

d) Merkezin yıllık ve beş yıllık faaliyetleri ile ilgili araştırma, uygulama ve yatırım proje tekliflerini inceleyerek kendi görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve verimliliği artırmak,

g) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

ğ) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak,

h) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karara bağlar, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

ç) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İta amiri

MADDE 10 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 12 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 10/5/2008 tarihli ve 26872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.