5 Kasım 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29879

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ödeme belgesi iki nüsha olarak Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir.  Kanıtlayıcı belgeler ödeme belgesinin birinci nüshasına bağlanır, ödeme belgesinin ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır.”

“Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlere ilişkin belgelerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esasları, şekil hükümlerinden bağımsız olmak üzere belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde, 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde ve 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesinde yer alan “Sayıştaya gönderilecek” ibareleri “birinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin son fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toplu sözleşmenin bir nüshası ödeme emri belgesinin birinci nüshasına eklenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(jandarma er ve erbaşları hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “ödenmesinde” ibaresi “ödenmesi halinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borç ödemeleri

Madde 29 - Mahkeme harç ve giderleri, icra harçları ile ilama bağlı borçların ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.

a) Mahkeme harçları ve giderlerine ilişkin ödemelerde;

- Mahkeme, icra dairesi veya noterce düzenlenen alındı,

- Alındı verilemeyen hallerde; davayı kovuşturan tarafından düzenlenip ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30) (Başka yerdeki mahkemelerde yürütülen yargılamalarda davayı kovuşturan tarafından yapılan posta giderleri için bu liste daire amirince onaylanır.),

- Ödemenin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile ilişkili olarak elektronik ortamda gerçekleşmesi halinde; ödemeyi yapan idare,  başvuru yapılan mahkeme veya icra dairesi, dosya no, yapılan ödemenin çeşidi ve tutarı bilgilerini içeren UYAP Bilişim Sisteminden veya UYAP Bilişim Sisteminin altyapısının kurulu olduğu yurt içinde yerleşik bankadan alınacak onaylı liste,

b) İlama bağlı borçlar, mahkeme ve icra harçları ile davacıya veya vekiline yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde;

- Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,

-Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,

- Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde, mahkeme kararı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı,

c) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 325 inci maddesi uyarınca yapılacak ödemelerde birinci fıkranın (a) bendinde istenen belgelere ilave olarak mahkeme kararı,

d) Hazineyi temsile yetkili görevlilere yapılacak yol tazminatı ödemelerinde;

- Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 40 – Avukatlık hizmet bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

a) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre hakkında dava açılan kişiler için tutulan avukat ücretlerinin ödenmesinde;

- İlgili makamın onayını taşıyan özel komisyon kararı,

- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu kapsamına giren ve görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretleri ve diğer masraflarının ödenmesinde;

- İlgilinin beraat ettiğine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı,

- Dava ile ilgili yapılan masraflara ait fatura,

ödeme  belgesine bağlanır.

c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca, terörle mücadelede görev alanlar için tutulan avukatlara yapılacak ücret ödemelerinde;

- İlgili makamın onayını taşıyan özel komisyon kararı,

- Fatura,

- Davacı personel için yapılacak ödemelerde ilgili Bakanın onayı,

ödeme  belgesine bağlanır.

d) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca satın alınan avukatlık hizmet bedellerinin ödenmesinde; Yönetmeliğin “Çeşitli hizmet alımları” başlıklı 46 ncı maddesinde belirtilen belgeler ile 24/12/2012 tarihli ve 2012/4096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen hallerde ayrıca ilgili Bakan onayı aranır.

Avukatlık hizmet bedellerinin ve öngörülen diğer masrafların ödenmesinde, ilgili mevzuatı uyarınca farklı belgeler istenmesi halinde bu belgeler ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zimmetten doğan borç ödemeleri

Madde 62 - 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza altına alınan paraların ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesinden doğan borç ödemelerinde;

- Soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcılığı yazısı,

- Paranın icra dairesine yatırıldığına ilişkin belge,

ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tahsil Edilen Vekalet Ücretleri Listesi (Örnek: 31)  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2005

26040 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/7/2009

27296

2-

3/4/2012

28253

3-

16/11/2013

28823