5 Kasım 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29879

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN

ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2012 tarihli ve 28280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tedavi ve yol giderlerinden yararlananların, yurt içinde veya yurt dışında hastalanıp organ veya doku nakline gerek görülmesi halinde her türlü tedavi giderleri ile 29/5/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak şartıyla verici durumunda bulunan kimselerin, bu Yönetmelik kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın bu işlemle ilgili tedavi giderleri, tedavinin, resmi sağlık kurumlarında sağlanması halinde Tebliğ, özel sağlık kurumlarında sağlanması halinde Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veritabanı birim fiyatları üzerinden fatura incelemesi yapıldıktan sonra Kurumca karşılanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon egzersizleri, yatağa bağımlı olan hastalarda tedavinin yatarak sağlanması hastane heyet raporu ile belgelenenler dışında ayaktan tedavi olarak alçak ve orta frekanslı akımlardan, derin ısıtıcılardan ve yüzeysel soğuk veya sıcak uygulamalarından birer adeti, postür egzersizleri ise tüm tedavi süresince yalnızca bir adet olmak üzere Kurumca karşılanır. Bu tedaviler, aynı seansta birden fazla vücut bölgesine uygulansa dahi bir adet üzerinden işlem yapılır. Rehabilitasyon amaçlı egzersizler faturalandırıldığında temel egzersizler, masaj ve manüplasyon bedelleri ayrıca ödenmez.”

“(4) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarına tıbbi tahlil, tetkik, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri için Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veritabanı birim fiyatlarının üzerinde ödeme yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ayakta tedavilere ait reçetelerde yazılan ilaç miktarları hasta katılım payından muaf olanlar hariç üç aylık tedavi dozunu, sağlık raporuna göre düzenlenen reçetelerdeki katılım payından muaf olan ilaçlarda ise altı aylık tedavi dozunu aşamaz. Reçetelerdeki ilaçlar, ilaç bitim tarihinden on beş gün öncesinde verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hak sahiplerinin özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavi giderleri bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara, yapılan sözleşme ve paket fiyat anlaşması hükümlerine göre karşılanır. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarına tedavi giderleri için hiçbir surette Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veritabanı birim fiyatları üzerinde ödeme yapılamaz.”

“(4) Tedaviler, Tebliğ uygulamaları ve Tebliğ listeleri esas alınmak suretiyle karşılanır. Tedavi bedeli, Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veritabanında fiyatlandırılmış ise buradaki birim fiyatlarından aksi takdirde Tebliğ liste fiyatlarından Kurumca karşılanır. Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veritabanında ve Tebliğ listelerinde fiyatlandırılmayanlar hiçbir surette karşılanmaz.”

“(10) Ameliyathane kullanım bedeli, Türk Tabipleri Birliğinin Hekimlik Uygulamaları Veritabanında yer alan cerrahi işlem toplamının yüzde yirmisini geçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yatarak tedavi edilen hastalara, hastalıkları gereği yanlarında bir refakatçinin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun gerekçeli raporu ile belgelendiği takdirde hastaya bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakat edilebilir. Bu takdirde ödenmesi gereken yatak ücreti sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve belge eklenmek suretiyle Kurum tarafından karşılanır. Ancak, özel sağlık kurumunda yatarak tedavi gören hastalara refakat edenlerin yatak ücreti, Bakanlığın belirlediği hasta yatak ücretinin yarısını geçemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ağız ve diş sağlığı ile her türlü restoratif, cerrahi ve protetik tedaviler resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılabilir. Tedaviye ait giderler serbest diş hekimlerine, özel ağız ve diş sağlığı polikliniklerine, özel ağız ve diş sağlığı merkezlerine Kurum ile Türk Diş Hekimleri Birliği arasında yapılan protokol hükümlerine, diğer özel sağlık kurum ve kuruluşlarına Kurum ile yapılan sözleşme hükümlerine göre ödenir. Tedaviye ait giderler Türk Diş Hekimleri Birliği Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinde yazıldığı şekliyle ve hangi dişe, hangi çeneye ve ağız içinde hangi bölgeye ait olduğu ağız planı üzerinde açıkça belirtilerek fatura edilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/5/2012

28280

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/3/2013

28592

2-

15/11/2013

28822