2 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29876

YÖNETMELİK

İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eğitim ve öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim ve öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını veya anasanat dalı başkanlarını,

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Başkan: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

g) Enstitü: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı ilgili enstitü kurulunu,

h) Enstitü müdürü: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,

ı) Enstitü yönetim kurulu: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı ilgili enstitü yönetim kurulunu,

i) EÜYDS: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınavını,

j) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını,

k) GNO: Genel not ortalamasını,

l) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations Sınavını,

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

n) Kredi: Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

o) Mütevelli Heyet: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ö) ÖİDB: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

p) Ön koşullu ders:  Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yılda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranılan dersi,

r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

s) Rektör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü,

ş) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,

t) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

u) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini,

ü) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

z) YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin hususları Senato tarafından belirlenir. YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan eğitim programları açılabilir. Uzaktan eğitim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir. Adayın yüksek lisans programına başvuru ve kabulü için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bir lisans diplomasına ve lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması durumunda YÖK’çe verilmiş denklik belgesine sahip olması.

b) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisans veya yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması.

c) Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurularda adayın ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olması veya ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE’den eşdeğer taban puanını almış olması.

(2) Yabancı dilin zorunlu olduğu programları kazanan yüksek lisans öğrencileri her akademik yılın başında yapılan EÜYDS’ye alınır.

(3) EÜYDS sonucuna göre muafiyetine karar verilenler ile Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya YDS’den 55 puan alanlar veya YÖK ve Üniversitenin yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavların birinden yeterli düzeyde yabancı dil bildiklerini belgeleyenler doğrudan yüksek lisans öğrenimine başlar. Diğer öğrencilerin hazırlık programına kaydı yapılır. Hazırlık programı Senato kararlarına göre yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(5) Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarında ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvarda YÖK tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde ALES koşulu aranabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara başvuran adaylar kontenjan dâhilinde Senatonun belirlediği koşullara göre kabul edilir.

Doktora programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Adayın doktora programına başvuru ve kabulü için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bir lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına, lisans veya tezli yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması durumunda YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmak,

b) Disiplin cezası nedeniyle lisans veya yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş olmak,

c) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, doktora eğitimine lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 80 standart puan almış olması veya ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE’den eş değer taban puanını almış olmak,

ç) Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmak,

d) ÜDS, KPDS veya YDS’den başvurduğu program alanında en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası sınavların birinden bu puana eş değer bir puan almış olmak,

e) Enstitü kurulu tarafından belirlenen diğer şartları yerine getirmiş olmak.

(2) Adaylar doktora programlarına, hesaplanan başarı notu en yüksek olandan başlanmak suretiyle kontenjan dâhilinde kabul edilir. Belirlenen kriterlere göre başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet notu, mülakat veya sınav sonucu ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Adayın sanatta yeterlik programına başvuru ve kabulü için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bir lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına, lisans veya tezli yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması durumunda YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmak,

b) Disiplin cezası nedeniyle lisans veya yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş olmak,

c) Sanatta yeterlilik programlarına yapılan başvurularda, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde, ALES’in sözel puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 80 standart puan almış olmak,

ç) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmak,

d) ÜDS, KPDS veya YDS’den başvurduğu program alanında en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası sınavların birinden bu puana eş değer bir puan almış olmak,

e) Enstitü kurulu tarafından belirlenen diğer şartları yerine getirmiş olmak.

(2) Adaylar sanatta yeterlik programlarına, başarı notu en yüksek olandan başlanmak suretiyle kontenjan dâhilinde kabul edilir. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla yüksek lisans mezuniyet notu, lisans mezuniyet notu, mülakat ve/veya sanat dalı uygulama sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Temel tıp bilimleri doktora programına başvuru

MADDE 8 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanlardan diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine, diğerlerinin ise yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

Yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşları ve yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan ve yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların başvurularının kabul edilmesi için lisans diploması, diploma denklik belgesi ve okul tanınma yazısı getirmeleri gerekmektedir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelikteki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık derslerinin sayısı, öğrencinin mezun olduğu lisans veya yüksek lisans programından aldığı ders çizelgesine bakılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenir ve ilgili enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

(5) Bilimsel hazırlık programı dersleri; yüksek lisans programlarında lisans programlarından, doktora ve sanatta yeterlik programlarında yüksek lisans programlarından aldırılabilir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile kabul edilenlere lisans programlarından ders aldırılabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerini en az CC notu ile tamamlaması gerekir.

(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CC notu almış olması gerekir.

(8) Bilimsel hazırlık programı öğrencileri Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen eğitim-öğretim ücretlerini ödemek zorundadır.

(9) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(10) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından kabul edilen Yönetmelikle belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayanlardan belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşleri ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler kabul edildikleri lisansüstü programın müfredatında okutulan kredili derslerin en fazla yarısını alabilirler.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kendilerine öğrenci kimlik belgesi verilmez.

(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

(4) Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen eğitim-öğretim ücretlerini ödemek zorundadır. Özel öğrencilerin ücretleri kredi saati başına tespit edilir.

(5) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili bütün yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

(6) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(7) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyıl öğretim görmüş olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Değişim programına katılan öğrenciler

MADDE 13 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir Üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde ilgili enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler; o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okuduğu Üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelikte belirtilen not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, onların yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından danışmanının uygun göreceği ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Aynı değişim kapsamında gelen öğrencilere, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmeliğin hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

(3) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki Üniversitelere gönderilen veya aynı değişim kapsamında Üniversiteye gelen öğrencilerle ilgili ücretler ikili anlaşmalara uygun olarak, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Kontenjanlar ve programlara kabul koşulları

MADDE 14 – (1) Anabilim/anasanat dalları her yarıyılın sonunda, bir sonraki yarıyılda açacakları lisansüstü programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci kontenjanlarını, her programın gerektirdiği yabancı dil dâhil başvuru ve kabul koşullarını bağlı oldukları ilgili enstitüye önerirler. Öneriler ilgili enstitü kurulunda karara bağlanarak Rektörlüğe sunulur. Senato tarafından onaylanan lisansüstü programları ve bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları Mütevelli Heyet onayıyla kesinleşir. Kontenjanlara başvuru için istenen belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından her yarıyıl başında ilan edilir. İstenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Herhangi bir lisansüstü programın açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyet onayıyla belirlenir. Sayının bunun altında kalması durumunda, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile söz konusu lisansüstü programı o yarıyıl için açılmayabilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak ilgili anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre lisansüstü öğrenimine kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi ve öğrencilik hakkını kazanan adayların kabul işlemleri, ilgili enstitü tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir.

(2) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma, ilişik kesme, intibak, yatay geçiş, anabilim/anasanat dalı değiştirme, sınav, not durumu izleme ve diğer her türlü işlemlerinde yetkili karar organı ilgili enstitü yönetim kuruludur.

(3) Değerlendirme sonucu lisansüstü öğrenimi yapma hakkını elde eden adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili enstitü tarafından ilan edilen belgelerle enstitü müdürlüğüne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırır. Adayın kesin kayıt işlemi ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(4) Aday, ilan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde lisansüstü öğrencilik hakkını kazanamaz. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 16 – (1) Öğrenciler; her akademik yılın başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yeniletmek ve ders kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlüdürler.

(2) Yeni kayıt olan öğrencilerin ilk yarıyıla ait ders kayıtları, ilgili dönem başlarında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıkları ya da ilgili enstitü müdürlüğü tarafından doğrudan yapılır. Bu öğrenciler ders kayıt formlarını öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar danışmanlarına onaylatmak ve bir nüshasını ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(3) Diğer öğrenciler ders kayıtlarını, danışmanının gözetiminde veya internet ortamında yapar. Danışman gözetiminde kayıt yaptıranlar, internet ortamında seçtikleri dersleri gösteren ders kayıt formunu danışmanına onaylatır ve öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder. İnternet üzerinden ders kaydı yapan öğrenciler de almış oldukları dersler ile ders kayıt formlarını öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar danışmanlarına onaylatır ve bir nüshasını ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(4) Kayıtlarını zamanında yaptırmayan öğrencilerden, mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenlerin kayıtları, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ikinci hafta sonuna kadar yenilenir. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan veya mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Öğrenci, başarısız olduğu derslere öncelikle kaydolmak zorundadır.

(6) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde danışmanın onayını almak koşuluyla kaydolduğu derslerde değişiklik yapabilir.

(7) Devam zorunluluğunu yerine getirmediği derslerde öğrenci, haftalık ders programında kısmen de olsa çakışan derslere kayıt olamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması gereken ders tekrar edilen derstir.

(8) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrencilere öğrencilik belgesi verilmez.

(9) Mazeretsiz olarak iki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrenci, bu süreyi izleyen üçüncü yarıyılda da kayıt yaptırmadığı takdirde normal öğrencilik haklarını kaybeder. Bu öğrenciler daha sonra ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Dersler ve kredi transferi

MADDE 17 – (1) Lisansüstü dersler, yüksek lisans ve doktora düzeyi olmak üzere iki düzeyden oluşur. Bir doktora öğrencisine ihtiyaç halinde daha önce alınmamış olması kaydıyla yüksek lisans düzeyi dersi aldırılabilir. Ancak bu derslerin toplam kredisi öğrencinin almakla yükümlü olduğu toplam kredi miktarının %30’unu geçemez.

(2) Bir yarıyılda en çok 15 kredilik ders alınabilir.

(3) Dersler; zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bunlardan; zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersler, seçmeli dersler ise danışmanının onayı ile ilgili kurullarca önerilen dersler arasından seçerek alabilecekleri derslerdir. Söz konusu dersler, bir yarıyıllıktır.

(4) Seçmeli derslerde bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin olması gerektiğine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(5) Bir seçmeli derse, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen asgari sayının altında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılmaz. Açılmayan derse kayıt yaptıran öğrenciler, açılan başka bir seçmeli derse beş gün içinde kayıt yaptırabilirler.

Ders saydırma

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, danışmanının görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Ancak sayılan kredi miktarı, öğrencinin alması gereken toplam kredi miktarının %50’sini geçemez.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az (70), doktora öğrencisinin ise (75) notu almış olması gerekir. Öğrenciler; başarısız oldukları zorunlu derslere verildiği ilk yarıyılda kayıt yaptırmak, dersin alındığı dönemde devam koşulunu sağlamayanlar ise devam etmek suretiyle dersi tekrarlamak ve başarmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli derslerin yerine isterlerse danışmanlarının ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla dersleri tekrarlayabilir veya seçmeli dersler yerine danışmanınca kabul edilen başka seçmeli dersleri alabilir. Ancak bu durumda yarıyıl başında danışmanın, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye bilgi vermesi zorunludur.

(4) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun en son alınan not esas alınır.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80’dir.

(2) Öğrenciler; kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı, dönemin ilk iki haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanınca öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve devamsız öğrenciler ilgili dönemin son haftasında ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı veya bilgisayar ortamında bildirilir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına alınmaz. Öğrencinin devamı öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Rektörün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(4) Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Derslerin kredi değeri

MADDE 21 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri saatlerin toplamının yarısından oluşur.

(2) Derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü kurulu kararı ile tespit edilir.

(3) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisizdir, ancak bu derslere ilgili enstitü kurul kararıyla AKTS kredisi verilebilir.

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, kısa süreli sınav ve bütünleme sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü, dönem ödevi ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yazılı sınav dışındaki sınavların türleri yarıyıl başında duyurulur. Sınav süreleri sınavın niteliğine göre ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programlarda, yarıyıl ve yılsonu faaliyetlerinin başarı notuna katkısı Senato tarafından belirlenir.

(3) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan başarısız olmuş sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan yapmadıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinlikler de aynı şekilde değerlendirilir.

(4) Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav puanları 100 üzerinden verilir.

(5) Sınav tarihleri ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınavı: Her ders için yarıyılda, en az bir ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir. Yarıyıl sonu sınavı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.

c) Mazeret sınavı: Ara sınavlara Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle giremeyen öğrencilere açılan sınavdır.

ç) Kısa süreli sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saati içinde yapılan sınavdır.

d) Bütünleme sınavı: 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından önce kaydı yapılan lisansüstü öğrenciler için uygulanan, yarıyıl sonu sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş ve yarıyıl sonu sınavına girememiş öğrenciler ile yarıyıl sonu sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır.

 (6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, yazılı ortamda ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması gibi konularda YÖK tarafından belirlenen ilkelere uyulur.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 23 – (1) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihte dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir.

(2) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, akademik takvimde belirtilen tarihte dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir.

Mazeret sınavları

MADDE 24 – (1) Geçerli bir nedenle ara sınavlara giremeyen öğrenciler mazeretlerini bildiren dilekçe ve belge ile sınav tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde enstitüye başvurur. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler sınav haklarını enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar. İkinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Yarıyıl sonu sınavına mazeret sınavı uygulanmaz.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların öğrenci bilgi sisteminde ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz, ilgili enstitü müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır.

(2) İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye yazıyla bildirilir.

(3)  İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 26 – (1) Bir dersin başarı notu, yarıyıl ve yılsonu faaliyetlerin birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir.

(2) Başarı notunun, 100 puan üzerinden yüksek lisans programlarında en az 70, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 75 olması gerekir.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programlarında S veya CC ve üzeri; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise S veya CB ve üzeri harfli başarı notları almak gerekir.

(4) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecelerini belirlemede harfli sistem kullanılır. Harfli başarı notları ve karşılık gelen başarı katsayıları aşağıdaki şekildedir:

    Harf Notu              Katsayı                       Yüzdelik Not

         AA                      4,00                              90-100

         BA                      3,50                               85-89

         BB                      3,00                               80-84

         CB                      2,50                               75-79

         CC                      2,00                               70-74

         DC                      1,50                               60-69

         DD                      1,00                               50-59

         FF                       0,00                          49 ve aşağısı

Başarı notları dışındaki harfler

MADDE 27 – (1) Başarı notları harfleri dışında kullanılan diğer harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) I: Eksik notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notların akademik takvimde belirtilen en son ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Bu süre Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Aksi halde, I notu FF notu haline dönüştürülür.

b) NA: Devamsız notu, devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Değerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür.

c) S: Başarılı notu, tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. S notu ayrıca; kredisiz olarak alınan dönem projesi gibi dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır. S notu genel not ortalamasına katılmaz.

ç) U: Başarısız notu, tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. U notu ayrıca; kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. U notu genel not ortalamasına katılmaz.

d) W: Dersten çekilme notu, öğrencinin derslerin başlamasından sonra danışmanının onayı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla çekildiği dersler için verilir. Birinci sınıflar dersten çekilemez. Ara sınıf öğrencileri bir dönemde en çok iki dersten çekilebilir. W notu öğrencinin ortalamasına etki etmez. Öğrenci çekildiği dersi bir sonraki dönemde öncelikle almak zorundadır.

(2) Kurum içi yatay geçiş ve öğrenci değişim programı ile gelen öğrencilerin aldıkları derslerin notları intibak yoluyla ve notlar dönüştürülerek değerlendirilir ve not ortalamasına dâhil edilir.

(3) Değerlendirme ve kredi denkleştirme işlemleri öncelikle AKTS’ye uygun olarak yapılır.

Not ortalamaları

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur. Bunlardan;

a) Yarıyıl not ortalaması; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

b) Genel not ortalaması; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(2) Bölünme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun en son alınan not esas alınır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan bilimsel hazırlık derslerinin notları, lisansüstü not ortalamasına katılmaz.

Kopya

MADDE 29 – (1) Sınavlar ile proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalarda kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenciye, dersin o biriminden FF notu verilir ve hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Programların açılması

MADDE 30 – (1) İlgili enstitü, YÖK’çe belirlenen dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir.

(2) Programlar, anabilim/anasanat dalının teklifi, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün kararı ile açılır.

Öğretim dili

MADDE 31 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak; ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde verilebilir. Tezler Türkçe yazılır. İlgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda ise dersler, yeterlik ve tez savunma sınavları ile raporları yabancı dilde yazılır.

Derslerin açılması ve ders sorumluları, programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 32 – (1) Lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar ilgili anabilim/anasanat dalının teklifi, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde, yüksek lisansta dersler doktoralı öğretim görevlileri, ilgili anabilim/anasanat dallarında nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri tarafından verilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile görevlendirme yapılabilir.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(4) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(5) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS kredileri hesaplanır.

(6) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(8) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(9) Enstitü tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir. Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 33 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir.

(2) Eğitim-öğretim ücretleri, program başına, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarının normal süresi üç yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarının normal süresi dört yarıyıl, doktora ve sanatta yeterlik programlarının normal süresi sekiz yarıyıldır. Kayıtlı oldukları programda öğrenimlerini süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerden ayrıca ücret alınır.

(4) Ücretler akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Eğitim-öğretim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Yarıyıl eğitim-öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin program başına ödemiş oldukları eğitim ve öğretim ücretleri iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile seminer dersi dâhil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Bunlardan; lisansüstü eğitim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan seminer çalışması ders döneminde yapılır. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer çalışmasını seminerin verileceği yarıyılın ders kayıt formunda belirtir ve seminer dersi kaydını yapar.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise, tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir. Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 36 – (1) Tez danışmanı, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Tezli yüksek lisans programında ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı; öğretim üyeleri, zorunlu hallerde doktoralı öğretim görevlileri, anasanat dalında ise nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci danışman atanabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Öğrencinin talebi, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danışmanının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(5) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü ilgili enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni danışman atanır.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıtları danışmanları tarafından yapılır. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi ilgili anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(7) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim dalı başkanınca onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde ilgili enstitüye teslim edilir.

(8) İlgili anabilim dalı başkanlığı, en geç derslerin tamamlanmasını izleyen yarıyılın başında, ders kayıt haftası içerisinde, öğrencinin danışmanı ile birlikte hazırladığı tez konusunu ve tez programını ilgili anabilim dalı kurul kararı ile ilgili enstitüye önerir. Tez konusu ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusu değişikliğinde de aynı yöntem izlenir.

(9) Danışmanı, öğrencinin tezi ile ilgili araştırma ve çalışma aşamalarını içeren bir program düzenler. Danışman, tez çalışmasını bu programın her aşaması sonunda yapacağı sınamalarda gelişme raporu ile değerlendirir ve tezin başarılı veya başarısız bulunduğuna karar vererek enstitüye bildirir.

Seminer dersi

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. Öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında seminer dersine kayıt yaptırmak, aynı dönem içerisinde semineri sunmak ve teslim etmek zorundadır.

(2) Seminer bitiminde sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Seminer sonucu akademik takvimde belirtilen tarihte otomasyon sistemine girilir.

(3) Başarısız olan öğrenci seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Enstitü yönetimi, anabilim dalının tez jürisi ile birlikte tez sınavı tarihi önerilerini onaylar.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye gönderir.

(4) İlgili enstitü tezi sınav tarihini de bildiren yazı ekinde jüri üyelerine teslim eder. Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav en fazla 90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, toplanamama nedenleri, tez danışmanı tarafından aynı gün yazılı olarak ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen bir aylık süreyi geçmemek üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak ilgili enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyelerine ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Kabul edilmiş olan tez ve seminer tamamen veya kısmen ilgili enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez ve seminer, ilgili enstitünün yazılı izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için geçerli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir. Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) İki veya daha fazla üniversite arasında yürütülen ortak tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(5) Gerekli şartları yerine getirmeyen öğrencilere, bunları yerine getirene kadar belge ve diploma verilmez.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(7) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Bu program, toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın ve ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer üniversitelerden ve/veya Üniversitedeki diğer enstitülerden de dersler alabilir.

Dönem projesi

MADDE 41 – (1) Dönem projesi dersi kredisizdir. Dönem projesi dersi en erken ikinci yarıyılın başında alınır. Öğrenci, dönem projesi dersine alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyıl/yarıyıllarda dönem projesi dersine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl/yarıyıllar sonunda da ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde dönem projesine ilişkin yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır.

(2) Kabul edilmiş olan dönem projesi tamamen veya kısmen ilgili enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Dönem projesi, ilgili enstitünün yazılı izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Danışman atanması

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere ve doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyıl sonuna kadar belirler.

(2) Danışman, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır.

(3) Danışman; öğretim üyeleri, zorunlu hallerde doktoralı öğretim görevlileri, anasanat dalında ise nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir.

(4) Öğrencinin talebi, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danışmanının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(5) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ilgili anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü ilgili enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni danışman atanır.

(6) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim dalı başkanınca onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde ilgili enstitüye teslim edilir.

Süre

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu süre sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci dönem projesinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve dönem projesinin istenen formatta iki adet elektronik kopyasını projenin kabul tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Üniversite bünyesinde yazılan tüm dönem projeleri Üniversitenin tez ve proje yazım kılavuzuna göre yazılmak zorundadır.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Gerekli şartları yerine getirmeyen öğrencilere, bunları yerine getirene kadar belge ve diploma verilmez.

(5) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(6) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ilk iki dönem not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programlarında ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Seminer çalışması ve tez çalışması kredisizdir.

(3) Doktora programı dersleri, ilgili danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalı başkanlığı ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden ve/veya Üniversitedeki diğer enstitülerden de seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda yurt içi ile ilgili programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Başvuru ve kabul

MADDE 46 – (1) Öğrencilerin tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşulu ile Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve /veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50’den az olmamak koşulu ile ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın ilgili enstitüdeki anabilim ve ana sanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Süre

MADDE 47 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yıl sonunda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için yedi yıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya enstitünün öngördüğü en az not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 48 – (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Ancak tez danışmanının en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senatonun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğrenim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(3) Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. Yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir.

(4) Öğrencinin talebi, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danışmanının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(5) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü ilgili enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni danışman atanır.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıtları danışmanları tarafından yapılır. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi ilgili anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(7) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim dalı başkanınca onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde ilgili enstitüye teslim edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Bir öğrenci yeterlik sınavına ilgili enstitü kurulunun belirleyeceği tarihlerde yılda en fazla iki kez girebilir. Ancak tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(2) Yeterlik sınav jürisi, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanının uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir.

(5) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur. Lisans dereceli doktora programında üç yarıyıldan fazla okumuş öğrenci program değiştiremez.

Tez izleme komitesi

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin, gerekçelerini de bildirmesi gerekir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişkisi kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 52 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezler de ise düzeltme ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar çoğaltarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri, altı öğretim üyesinden oluşur. Anabilim dalı, tez jürisi önerisi ile birlikte tez sınavı tarihi önerisini de bildirir. İlgili enstitü,  tez jürisi ile birlikte sınav tarihini belirler. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) İlgili enstitü tezi, sınav tarihini de bildiren yazı ekinde jüri üyelerine teslim eder. Tezin jüri üyelerine teslim tarihinden sonraki ilk on gün sınav yapılmaz. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, jüri başkanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak anabilim dalı başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen bir aylık süreyi geçmemek üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyelerine ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye/üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 (7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.  Anabilim dalı başkanlığı,  en geç bir ay içindeki bir tarihte yeni sınav gününü ilgili enstitüye bildirir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli koşulları sağlamış olanlara tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Kabul edilmiş olan tez ve seminer çalışması tamamen veya kısmen ilgili enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez ve seminer çalışması, ilgili enstitünün yazılı izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Doktora diploması

MADDE 53 – (1) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az jüri üyesi sayısının iki fazlası kadar kopyasını ve tezin tamamının istenen formatta iki adet elektronik kopyası ile Türkçe ve anabilim dalı başkanlığınca kabul edilmiş bir yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir. Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrenci, aranan koşulları yerine getirip tezini teslim edinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde ilgili enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(5) Tezin tesliminden itibaren bir ay içinde doktora tezinin bir kopyası enstitü tarafından elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(7) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört lisansüstü ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.

(5) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş sanatta yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda yurt içi ile ilgili programlar Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Başvuru ve kabul

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Üniversite Senatosu tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

Süre

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Senatonun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 57 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 58 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlardan gerekli koşulları yerine getirenlere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Kabul edilmiş olan tez ve seminer çalışması tamamen veya kısmen ilgili enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez ve seminer çalışması, ilgili enstitünün yazılı izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

(4) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az jüri üyesi sayısının iki fazlası kadar kopyasını ve tezin tamamının istenen formatta iki adet elektronik kopyası ile Türkçe ve anasanat dalı başkanlığınca kabul edilmiş bir yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir.

(5) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir.

(6) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(7) İki veya daha fazla üniversite arasında yürütülen ortak sanatta yeterlik programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(8) Gerekli şartları yerine getirmeyen öğrencilere, bunları yerine getirene kadar belge ve diploma verilmez.

(9) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(10) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Uzaktan eğitim programları

MADDE 60 – (1) YÖK kararı üzerine Üniversitede; lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, üniversiteler bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mazeretler

MADDE 61 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir nedenle mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş ve ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş olan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Üniversite tarafından ara verilmiş olması,

c) Mazeretini belgelendirmek şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuğunun ölümü veya bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelendirmesi ve mazeretinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş olması,

d) Ekonomik nedenlerle ilgili enstitü yönetim kurulunca izinli sayılarak, öğrencinin eğitim-öğretimine ara vermiş olması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere gitmesi,

ğ) İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 62 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl kaydı dondurulur ve bu süre içinde izinli sayılır.

(2) Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne yapar. Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine ilişkin belgeleri ekler.

(3) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorunlu bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

(4) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz.

(5) İlgili enstitü yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(6) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan öğrencilerin kaydı dondurulmaz.

(7) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğretim süresinden sayılmaz.

(8) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder.

(9) Sağlık raporu ile izin alan öğrenciler,  izin süreleri dolmadan öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde, sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık raporuyla belgeler.

(10) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde, yabancı dil hazırlık sınıfındakiler hariç, bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Kayıt silme

MADDE 63 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olmak,

b) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak,

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olmak,

ç) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi,

d) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Kaydı silinen öğrencilerin eğitim-öğretim ücretleri iade edilmez.

(3) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılmaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin kendisinin yazılı müracaatı gerekir.

(4) Kaydı silinen öğrencilere, talepleri halinde ilgili enstitüde izledikleri dersleri ve aldıkları notları belirten belge verilir. Bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelerde yüksek lisans ve doktora programlarını başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 64 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tebligatlar, öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli taahhütlü olarak, tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise elektronik posta, ilan panolarında veya Üniversitenin internet sitesinde ilan edilerek yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne bildirdikleri adresi değiştiği halde, bunu bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğrencilerin mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Disiplin iş ve işlemleri

MADDE 65 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Kimlik kartı

MADDE 66 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden öğrenci kimlik kartları geri alınır ve imha edilir.

(3) Kimlik kartı yıpranan veya kaybolan öğrenciye, bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvurduğunda, bedeli karşılığında yeni kimlik kartı verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 68 – (1) 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 69– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü yürütür.