2 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29876

YÖNETMELİK

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “IV. kademede” ibaresi “VI. kademede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.