2 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29876

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 11827 İŞYERLERİ - YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA BAKIM VE

DOLUM HİZMETİ VEREN YERLER İÇİN KURALLAR

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2016/18)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 11827 (Temmuz 2016) standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 3 – (1) TS 11827 “İşyerleri - Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar” standardı ile ilgili Tebliğ, 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın 4.2.7 maddesi, Mart 2011 tarihindeki TS 11827 standardı esas alınarak tadil edilmiştir. TSE Teknik Kurulunun 11/7/2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan tadil metni zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 4 – (1) TS 11827/T4 Standardı kapsamında faaliyette bulunanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Temin

MADDE 5 – (1) TS 11827/T4 (Temmuz 2016) standardı tadili, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.